A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge 2015. már­ci­us 9-én tájé­koz­ta­tót tar­tott tevé­keny­sé­ge­i­ről az Ország­gyű­lés Nem­ze­ti össze­tar­to­zás bizott­sá­gá­nak (NÖB) ülé­sén, az Ország­ház Ester­há­zy János tanács­ter­mé­ben. Egye­sü­le­tünk elnö­ke, Hetz­mann Róbert a hatá­ron túli magyar műem­lé­ke­kért és emlék­he­lye­kért vég­zett tevé­keny­sé­ge­ink­ről szá­molt be. Külön kiemel­te a dél­vi­dé­ki Mara­dék falu magyar közös­sé­gét, meg­se­gí­té­sük­re egye­sü­le­tünk janu­ár­ban nagy sike­rű jóté­kony­sá­gi estet szer­ve­zett. A refor­má­tus egy­ház által fenn­tar­tott óvo­da és a ter­ve­zett sze­rém­sé­gi szór­vány­köz­pont álla­mi támo­ga­tá­sa biz­to­sít­hat­ná az asszi­mi­lá­ció által súj­tott nyelv­szi­get túl­élé­sét.

Hetz­mann Róbert kitért a bán­sá­gi kato­li­kus temp­lo­mok hely­ze­té­re is. Mint isme­re­tes, 2014 nya­rán a Nagy­becs­ke­re­ki Egy­ház­me­gye több temp­lom lebon­tá­sá­ról dön­tött. Sike­rült elér­ni azt, hogy két temp­lo­mot (Szerb­cser­nye és Pár­dány) magyar álla­mi segít­ség­gel meg­ment­se­nek. Ezek a mun­kák meg­in­dul­tak, így ese­tük­ben a püs­pök­ség a bon­tá­si szán­dék­tól elállt. A Pat­ri­ó­ták elnö­ke kér­te ugyan­ak­kor, hogy a kor­mány a módo­si temp­lo­mot is ment­se meg, tekin­tet­tel arra, hogy az nagyon jelen­tős művé­sze­ti és kul­túr­tör­té­ne­ti érté­ket kép­vi­sel.

Egyesületünk küldöttsége Pánczél Károllyal, a NÖB elnökével
Egye­sü­le­tünk kül­dött­sé­ge Pánczél Károllyal, a NÖB elnö­ké­vel

Szász­fal­vi Lász­ló bizott­sá­gi alel­nök hoz­zá­szó­lá­sá­ban kifej­tet­te, hogy az épü­le­te­ket nem sza­bad külön­vá­lasz­ta­ni a közös­sé­gek­től. Java­sol­ta, hogy a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge ennek érde­ké­ben ala­kít­son ki szo­ro­sabb együtt­mű­kö­dést a helyi szer­ve­ze­tek­kel. Hetz­mann Róbert vála­szá­ban rámu­ta­tott egye­sü­le­tünk egyik jel­mon­da­tá­ra, misze­rint ahogy nin­csen közös­ség kul­tú­ra nél­kül, úgy kul­tú­ra sincs közös­ség nél­kül. Éppen ezért a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge min­dig a helyi közös­ség­gel közö­sen tevé­keny­ke­dik, lehe­tő­ség sze­rint helyi kez­de­mé­nye­zé­sek mel­lé áll.

Pánczél Károly, a NÖB elnö­ke elmond­ta, hogy a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge által kidol­go­zott szór­vány­prog­ram cél­ja az olyan elfe­le­dett érté­kek doku­men­tá­lá­sa, ame­lyek akár egy évti­ze­den belül eltűn­het­nek. A bizott­ság elnö­ke köszö­ne­tet mon­dott egye­sü­le­tünk egy éves mun­ká­já­ért, és bizo­dal­mát fejez­te ki aziránt, hogy ter­ve­ink meg­va­ló­su­lá­sát a magyar állam is támo­gat­ni fog­ja.

A hét­főn dél­előtt meg­tar­tott bizott­sá­gi ülés másik napi­ren­di pont­ja a Háló Egye­sü­let tájé­koz­ta­tó­ja volt, részük­ről Dr. Thu­róczy György elnök és Schön György veze­tő­sé­gi tag tar­tot­tak beszá­mo­lót.

Magyar Patrióták Közössége © 2015. március 11.