Az ajándékozási szerződés megkötése MaradékonEgye­sü­le­tünk 2015. már­ci­us 6–8. között a Sze­rém­ség és a hor­vát­or­szá­gi Val­kó­ság fel­ke­re­sé­sé­vel a Dél­vi­dé­ken járt. Láto­ga­tá­sunk elsőd­le­ges cél­ja az volt, hogy a janu­ár­ban és feb­ru­ár­ban Mara­dék falu magyar óvo­dá­ja, isko­lá­ja és szór­vány­köz­pont­ja javá­ra össze­gyűj­tött ado­má­nyo­kat – össze­sen 600.000 Ft-ot – a helyi gyü­le­ke­zet­hez eljut­tas­suk. Ter­ve­ink­nek meg­fe­le­lő­en már­ci­us 6-án alá­ír­tuk az aján­dé­ko­zá­si meg­ál­la­po­dást (lásd képün­kön fent), majd utun­kat Erdő­vég, Újlak, Val­kó­vár, Kórógy, Dia­kó­vár és Bez­dán érin­té­sé­vel foly­tat­tuk.

A mara­dé­ki refor­má­tus egy­ház­köz­ség­gel kötött meg­ál­la­po­dá­sunk­ban vál­lal­tuk, hogy a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge ötle­tek­kel és kiad­vá­nyok­kal fog­ja segí­te­ni a falu­tu­riz­mus bein­dí­tá­sát. A gyü­le­ke­zet veze­tő­je elfo­gad­ta fel­ké­ré­sün­ket, hogy legyen a sze­rém­sé­gi magyar épí­tett örök­ség gond­no­ka, ami egy jel­ké­pes tiszt­ség. Nagy öröm szá­munk­ra, hogy mos­tan­tól van, akik szem­mel tart­ja déli vár­me­gyénk pusz­tu­ló emlé­ke­it és lehe­tő­leg el is kala­u­zol­ja azok­hoz az arra járó­kat. Halász Dáni­el hang­sú­lyoz­ta, hogy Mara­dék már készen áll arra, hogy ven­dé­ge­ket fogad­jon, a hír­ve­rés­nek köszön­he­tő­en az utób­bi hetek­ben meg is nőtt a falu­tu­riz­mus iránt érdek­lő­dők szá­ma.

A bevé­te­lek­ből elsőd­le­ge­sen a régi Juli­án-isko­la tel­két sze­ret­nék meg­vá­sá­rol­ni, a fenn­ma­ra­dó össze­get pedig az óvo­da fej­lesz­té­sé­re fog­ják for­dí­ta­ni. Ezúton mon­dunk köszö­ne­tet min­den ked­ves támo­ga­tónk­nak, aki ado­má­nyá­val – akár janu­ár 22-i jóté­kony­sá­gi estün­kön, akár ban­ki átuta­lás­sal – a mara­dé­ki magyar okta­tás jövő­jét segí­tet­te!

A Juli­án-isko­la tel­ké­nél
A Juli­án-isko­la rom­jai

Val­kó­sá­gi utunk során fel­ke­res­tük a táj­egy­ség fon­tos tör­té­nel­mi emlé­ke­it, vala­mint a helyi magyar közös­sé­ge­ket. Sike­rült fel­ven­nünk a kap­cso­la­tot szá­mos magyar­lak­ta tele­pü­lés­sel, ame­lyek­kel együtt­mű­köd­ve erre a tér­ség­re is ter­vez­zük kiter­jesz­te­ni érték­do­ku­men­tá­ci­ós prog­ra­mun­kat. Láto­ga­tá­sunk­ról hama­ro­san örök­ség­tu­risz­ti­kai és hon­is­me­re­ti beszá­mo­lót teszünk köz­zé.

Magyar Patrióták Közössége © 2015. március 13.