2017-ben a Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Prog­ram kere­té­ben a buda­vá­ri Magyar­ság Házá­ban meg­tar­tott ren­dez­vé­nyünk­kel az észak-erdé­lyi, ma már zömé­ben romá­nok lak­ta Kővár­vi­dék­hez tar­to­zó Magyar­ber­kesz refor­má­tus gyü­le­ke­ze­tét és a tér­ség magyar közös­sé­gi házá­nak meg­va­ló­sí­tá­sát támo­gat­tuk. Az össze­gyűj­tött egy­mil­lió forint ado­mány­ból meg­kez­dőd­het a sike­re­sen repri­va­ti­zált régi fele­ke­ze­ti isko­la épü­le­té­nek újjá­élesz­té­se.

Ismertetés

Magyar­ber­kesz (régeb­bi nevén Sáros­ma­gyar­ber­kesz) egy hat­száz lel­kes, 60%-ban refor­má­tus val­lá­sú magya­rok által lakott tele­pü­lés Nagy­bá­nyá­tól 25 km-re dél­re, melyet ma már körös­kö­rül román fal­vak veszek körül. Ez a terü­let a közép­kor­ban ele­in­te Kül­ső-Szol­nok vár­me­gyé­hez, majd az önál­ló Kővár­vi­dék­hez, Tri­a­non előtt pedig Szat­már vár­me­gye Nagy­som­kú­ti járá­sá­hoz tar­to­zott. Kővár­vi­dék egyi­ke hazánk mél­tat­la­nul elfe­le­dett tája­i­nak. A tör­té­ne­lem folya­mán a magyar­ber­ke­szi lakos­ság sora­i­ból kerül­tek ki az egész táj­nak nevet adó Kővár őrei, akik az 1848–49-es sza­bad­ság­harc­ból is kivet­ték részü­ket. A haj­da­ni mező­vá­ros a tör­té­ne­lem folya­mán kicsiny falu­vá zsu­go­ro­dott, de szin­te egye­dü­li­ként őriz­te meg magyar­sá­gát az elro­má­no­so­dott Kővár­vi­dé­ken. A kis tele­pü­lés ezút­tal is az éle­tet választ­ja az önfel­adás helyett.

A kezdeményezés bemutatása

A helyi refor­má­tus egy­ház­köz­ség az elmúlt évek­ben sike­re­sen vissza­igé­nyel­te a régi magyar fele­ke­ze­ti isko­la épü­le­tét, amit a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra ide­jén oroz­tak el a gyü­le­ke­zet­től. A taka­ros ház még Tri­a­non előtt épült, hűen őrzi a régi világ érté­ke­it. Mivel alsó tago­za­tos (1–4. osz­tály) magyar isko­la már műkö­dik Magyar­ber­ke­szen, Kovács Péter Zol­tán lel­ki­pász­tor elha­tá­roz­ta, hogy kővár­vi­dé­ki magyar kul­tu­rá­lis köz­pontot ala­kí­ta­nak ki az épü­let­ben. Cél­ja a Kővár­vi­dék bemu­ta­tá­sa, a helyi magyar szór­vány fel­ka­ro­lá­sa és össze­fo­gá­sa, egy olyan hely lét­re­ho­zá­sa, ahol a ber­ke­szi magyar gyer­me­kek szá­má­ra közös­sé­gi, kul­tu­rá­lis és műve­lő­dé­si prog­ra­mo­kat tud­nak szer­vez­ni. A régi isko­la épü­le­té­nek hely­re­ál­lí­tá­sát a helyi­ek a tisz­te­le­tes veze­té­sé­vel, köz­mun­ka kere­té­ben már meg­kezd­ték, figye­lem­mel a műem­lé­ki elvek­re is.

A program megvalósulása, elért eredmények

Hagyo­má­nyos magyar kul­tú­ra napi estün­ket a buda­vá­ri Magyar­ság Házá­ban 2017. janu­ár 27-én ren­dez­tük meg a magyar­ber­ke­szi refor­má­tus gyü­le­ke­zet javá­ra. Az ünne­pé­lyen fel­lé­pett Kovács Nóri, a Nép­mű­vé­szet ifjú mes­te­re díj­jal kitün­te­tett nép­dal­éne­kes, aki Magyar hazánk fénye című műso­rát adta elő. Az est fővéd­nö­ke Pánczél Károly, az Ország­gyű­lés Nem­ze­ti össze­tar­to­zás bizott­sá­gá­nak elnö­ke volt.

A rend­kí­vül ered­mé­nyes gyűj­tés­nek köszön­he­tő­en egy­mil­lió forint ado­mányt tud­tunk eljut­tat­ni a magyar­ber­ke­szi gyü­le­ke­zet­nek, amit a nem­ze­ti össze­tar­to­zás nap­ja alkal­má­ból ren­de­zett meg­em­lé­ke­zé­sen, 2017. júni­us 3-án adtuk át a falu refor­má­tus temp­lo­má­ban. Az emlék­is­ten­tisz­te­le­ten részt vett és köszön­tőt mon­dott Pánczél Károly. Több napos kővár­vi­dé­ki láto­ga­tá­sunk során jó barát­ság köt­te­tett a magyar­ber­ke­szi gyü­le­ke­zet és a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge között.

Kovács Péter Zol­tán lel­ki­pász­tor tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint az épü­let­fel­újí­tá­si mun­ká­la­tok vár­ha­tó­an 2017 máso­dik fél­évé­ben kez­dőd­nek el.

Az ado­má­nyok jel­ké­pes átadá­sa Magyar­ber­ke­szen

Beszámolók

Szü­re­ti bál magyar­ber­ke­szi bará­ta­ink­nál
2017. októ­ber 23.

Magyar­ber­kesz­re láto­gat­tunk a nem­ze­ti össze­tar­to­zás jegyé­ben
2017. júni­us 10.

Egy­mil­lió forint Magyar­ber­kesz közös­sé­gi házá­ra
2017. már­ci­us 22.

Össze­fo­gás­sal a kővár­vi­dé­ki Magyar­ber­ke­szért
2017. janu­ár 30.

Meg­hí­vó — Magyar­ber­kesz meg­ma­ra­dá­sá­ért a magyar kul­tú­ra nap­ján
2017. janu­ár 13.

Magyar­ber­kesz bemu­tat­ko­zá­sa az M1 Tér­kép című műso­rá­ban
2017 janu­ár­ja

Három felejt­he­tet­len nap Észak-Erdély­ben
2016. novem­ber 20.