Hagyo­má­nya­i­hoz híven immár har­ma­dik alka­lom­mal tar­tot­ta meg jóté­kony­sá­gi est­jét a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge a magyar kul­tú­ra nap­ja alkal­má­ból, amely­nek cél­ja a hatá­ron túli magyar közös­sé­gek – és azon belül leg­in­kább a nyelv­szi­ge­tek és a szór­vány­kö­zös­sé­gek – meg­se­gí­té­se. Egye­sü­le­tünk min­den év janu­ár­já­ban ily módon ad jel­zést a tár­sa­da­lom irá­nyá­ba, hogy a magyar kul­tú­ra elvá­laszt­ha­tat­lan a nem­ze­ti össze­tar­to­zás esz­mé­jé­től. A sze­rém­sé­gi Mara­dék (2015) és a kár­pát­al­jai Huszt (2016) támo­ga­tá­sa után idén az észak-erdé­lyi, kővár­vi­dé­ki Magyar­ber­kesz­re esett válasz­tá­sunk, ahol a refor­má­tus gyü­le­ke­zet sze­ret­né meg­men­te­ni az egy­ko­ri fele­ke­ze­ti isko­la épü­le­tét, amely­ben gyü­le­ke­ze­ti köz­pon­tot léte­sí­te­né­nek és a tér­ség közös­sé­gi házát kel­te­nék élet­re a falak között. A hely­színt akár­csak tavaly, úgy idén is a buda­vá­ri Magyar­ság Háza biz­to­sí­tot­ta.

A Him­nusz elének­lé­sét köve­tő­en a száz­fős közön­sé­get a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge nevé­ben Fikó Atti­la elnö­ki meg­bí­zott köszön­töt­te. Hetz­mann Róbert elnök köszön­tő­be­szé­dé­ben elmond­ta, hogy a jóté­kony­sá­gi estek cél­ja egy-egy meg­ma­ra­dá­sá­ért küz­de­ni aka­ró, ám for­rás­hi­ány­ban szen­ve­dő elsza­kí­tott magyar közös­ség meg­se­gí­té­se, a nem­ze­ti oldal minél szé­le­sebb bevo­ná­sá­val. Magyar­ber­kesz léte és kiál­lá­sa pél­da­ér­té­kű szá­munk­ra, mert hűen mutat­ja, hogy a kiván­dor­lás­sal és a beol­va­dás­sal szem­ben a nem­ze­ti meg­ma­ra­dás jár­ha­tó út. Magyar­sá­guk meg­tar­tá­sá­ért külön köszö­net ille­ti a ber­ke­szi közös­sé­get, főleg annak tük­ré­ben, hogy milyen jelen­tős mér­ték­ben elro­má­no­so­dott a szom­szé­dos Nagy­som­kút tele­pü­lés. Az elnök kiemel­te, hogy kul­tu­rá­lis est­je­in­ken egy­szer­re van jelen a pat­ri­o­tiz­mus három pil­lé­re: a nem­ze­ti tudat, a szü­lő­föld sze­re­te­te és a magyar kul­tú­ra.

Pánczél Károly, az Ország­gyű­lés Nem­ze­ti össze­tar­to­zá­sá­nak elnö­ke, a jóté­kony­sá­gi est fővéd­nö­ke beszé­de ele­jén külön meg­kö­szön­te min­den­ki­nek, aki a hideg téli este elle­né­re vál­lal­ta, hogy ada­ko­zó szán­dék­kal ellá­to­gat a Budai vár­ba. Az egye­sü­le­tet mél­tat­va hang­sú­lyoz­ta, hogy a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge egy szí­nes szál a nem­ze­ti össze­tar­to­zás sok­szí­nű szö­ve­té­ben. Emlé­kez­te­tett arra, hogy a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge immár három éve rend­sze­re­sen jár­ja a haj­da­ni ország­ré­sze­ket, kuta­tó és segí­tő szán­dék­kal. A magyar­ber­ke­szi kül­döt­tek irá­nyá­ban azon remé­nyét fejez­te ki, hogy a régi isko­la épü­le­té­nek fel­újí­tá­sá­val a kör­nyék­be­li magyar­ság meg­ma­ra­dá­sát szol­gá­ló, virág­zó gyü­le­ke­ze­ti és kul­tu­rá­lis köz­pont jön lét­re.

Hetzmann Róbert Pánczél Károly
Hetz­mann Róbert
Pánczél Károly

Pánczél Károly beszé­de zárá­sa­ként elmond­ta, hogy a nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár­ság egyik ter­me Ester­há­zy János nevét vise­li, aki kiál­lá­sá­val és bátor maga­tar­tá­sá­val a nehéz idők­ben irányt muta­tott az utó­kor szá­má­ra. Az emlí­tett terem­ben Sza­bó Dezső író szob­ra is meg­ta­lál­ha­tó, aki­nek „Min­den magyar fele­lős min­den magya­rért” szál­ló­igé­vé vált gon­do­la­ta mind a Magyar Pat­ri­ó­ták, mind a Bizott­ság szá­má­ra vezér­elv. A magyar álla­mi szer­ve­ket emel­lett az Alap­tör­vény­ben rög­zí­tett alkot­má­nyos érté­kek is köte­le­zik a kül­ho­ni magyar közös­sé­gek meg­se­gí­té­sé­re.

Kovács Péter Zoltán
Kovács Péter Zol­tán

Kovács Péter Zol­tán, a magyar­ber­ke­szi refor­má­tus gyü­le­ke­zet lel­ké­sze Pál apos­tol sza­va­i­val kezd­te tar­tal­mas elő­adá­sát: „Kegye­lem nek­tek és békes­ség Atyánk­tól, az Isten­től, és az Úr Jézus Krisz­tus­tól.” Örö­mét és hálá­ját fejez­te ki, hogy a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge részé­ről éppen a magyar­ber­ke­szi közös­ség­re esett a válasz­tás. Beszé­dé­ben rész­le­te­sen ismer­tet­te Magyar­ber­kesz elhe­lyez­ke­dé­sét, tör­té­nel­mét, jelen­le­gi hely­ze­tét. A mai romá­ni­ai köz­igaz­ga­tás­ban a Mára­ma­ros megyé­be beta­go­zott Magyar­ber­kesz magyar­sá­gá­nak egye­dü­li ments­vá­ra a refor­má­tus gyü­le­ke­zet, amely­nek kitű­zött cél­ja a magyar kul­tú­ra átadá­sa a jövő nem­ze­dé­kek szá­má­ra.

A Nagy­bá­nyá­tól húsz kilo­mé­ter­re dél­nyu­gat­ra fek­vő falu tör­té­ne­te az Árpád-korig nyú­lik vissza. A mai refor­má­tus temp­lom is az Árpád-kori szak­rá­lis épü­let alap­ja­i­ra épült. Ber­kesz sze­re­pe azért is volt fon­tos az idők során, mert lakos­sá­gá­ból tevő­dött össze a Kővár­vi­dék kato­na­sá­gá­nak java. Akko­ri­ban sok­kal jelen­tő­sebb volt, hosszú ide­ig mező­vá­ro­si címet is viselt. A XVII. szá­zad ele­jé­től a Kato­na csa­lád bir­to­ká­ba került, a csa­lád sar­ja, Kato­na Mik­lós 1848–49-es hon­véd alez­re­des a temp­lom mel­let­ti cin­te­rem­ben nyug­szik. Magyar­ber­kesz jelen­tő­sé­gét az is növe­li, hogy 1846 őszén Pető­fi Sán­dor itt írta meg a Véres napok­ról álmo­dom c. ver­sét.

Kovács Péter Zol­tán kihang­sú­lyoz­ta, hogy Magyar­ber­kesz a hosszú, meg­pró­bál­ta­tá­sok­kal teli évszá­za­do­kon keresz­tül meg­őriz­te a magyar jel­le­gét, és a kis tele­pü­lés ezút­tal is az éle­tet választ­ja az önfel­adás helyett. Beszé­de köz­ben két magyar­ber­ke­szi fia­tal is sze­re­pet kapott, Bras­sai Márk egy okle­vél­rész­le­tet, míg Rusu Orso­lya And­rea Pető­fi ver­sét olvas­ta fel. Az ünne­pé­lyen rövid tánc­be­mu­ta­tó­val fel­lép­tek a magyar­ber­ke­szi fia­tal­ság kép­vi­se­lői, akik kővár­vi­dé­ki szü­re­ti nép­tán­co­kat mutat­tak be a fővá­ro­si közön­ség előtt. A jóté­kony­sá­gi est alkal­má­ból újjá­ala­kult fel­nőtt kórus egy­há­zi éne­kek­kel szí­ne­sí­tet­te a műsort.

Az est máso­dik felé­ben Kovács Nóri, a Nép­mű­vé­szet ifjú mes­te­re díj­jal kitün­te­tett nép­dal­éne­kes­nő Magyar hazánk fénye cím­mel adott kon­cer­tet. Fel­lé­pé­se során fel­csen­dül­tek nép­da­lok­tól ihle­tett művei, vala­mint nép­dal­fel­dol­go­zá­sai, mint pél­dá­ul az „Össze­tar­to­zunk”, „Lel­kem szár­nyán”, „Repülj madár, repülj”, „Őshi­tün­ket őrző, szép turul­ma­dár”, „Sze­re­lem, sze­re­lem” és a „Várunk haza”. A közön­ség átszel­le­mül­ten hall­gat­ta az ifjú tehet­ség elő­adá­sát.

Kovács Nóri

Az est lezá­rá­sa­kép­pen a meg­je­len­tek Kovács Nóri köz­re­mű­kö­dé­sé­vel eléne­kel­ték a Szó­za­tot. Ezúton mon­dunk köszö­ne­tet az Ország­gyű­lés Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Bizott­sá­gá­nak és a Magyar­ság Házá­nak a szer­ve­zés során nyúj­tott segít­sé­gért és külö­nös­kép­pen a dísz­te­rem biz­to­sí­tá­sá­ért. Köszö­net ille­ti továb­bá mind­azon tag­tár­sa­in­kat, akik a szer­ve­zés­ben és az est lebo­nyo­lí­tá­sá­ban segéd­kez­tek.

Magyar Patrióták Közössége © 2017. január 30.