A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge min­den év janu­ár­já­ban jóté­kony­sá­gi ren­dez­vény meg­tar­tá­sá­val emlé­ke­zik meg a magyar kul­tú­ra nap­já­ról. Az ünnep alkal­má­ból tar­tan­dó jóté­kony­sá­gi gyűj­tés cél­ja a nem­ze­ti össze­tar­to­zás meg­erő­sí­té­se, a hatá­ron túl élő magyar közös­sé­gek támo­ga­tá­sa. Idén janu­ár 27-én, pén­te­ken a buda­vá­ri Magyar­ság Házá­ban tar­tan­dó ren­dez­vé­nyünk­kel az erdé­lyi Kővár­vi­dék­hez tar­to­zó Magyar­ber­kesz refor­má­tus gyü­le­ke­ze­tét és a tér­ség magyar közös­sé­gi házá­nak meg­va­ló­sí­tá­sát fog­juk támo­gat­ni.

A régi református iskola Magyarberkeszen kővárvidéki magyar szórványközpontként születne újjá
A régi refor­má­tus isko­la Magyar­ber­ke­szen kővár­vi­dé­ki magyar szór­vány­köz­pont­ként szü­let­ne újjá

1823. janu­ár 22-én fejez­te be a Him­nusz meg­írá­sát Köl­csey Ferenc Szat­már­cse­kén – 1989 óta ezen a napon ünne­pel­jük a magyar kul­tú­rát. Tuda­tos dön­tés ered­mé­nye­ként az idén három esz­ten­dős Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge 2014-ben a magyar kul­tú­ra nap­ján ala­kult meg. Már har­mad­szor­ra tart­juk meg hagyo­má­nyos­nak mond­ha­tó, nagy sike­rű ünne­pi estün­ket, amely­nek bevé­te­le­it egy-egy meg­ma­ra­dá­sá­ért küz­de­ni aka­ró, ám for­rás­hi­á­nyos hatá­ron túli magyar közös­ség javá­ra ajánl­juk fel. A dél­vi­dé­ki Mara­dék és a kár­pát­al­jai Huszt után idén Erdély követ­ke­zik: a Par­ti­um és tör­té­nel­mi Erdély hatá­rán fek­vő Magyar­ber­kesz jövő­jét sze­ret­nénk segí­te­ni.

Kép a gyülekezet életéből
Kép a gyü­le­ke­zet éle­té­ből

Magyar­ber­kesz (régeb­bi nevén Sáros­ma­gyar­ber­kesz) egy hat­száz lel­kes, két­har­mad rész­ben refor­má­tus val­lá­sú magya­rok által lakott tele­pü­lés Nagy­bá­nyá­tól 25 km-re dél­re, melyet ma már körös­kö­rül román fal­vak veszek körül. Ez a terü­let a közép­kor­ban ele­in­te Kül­ső-Szol­nok vár­me­gyé­hez, majd az önál­ló Kővár­vi­dék­hez, Tri­a­non előtt pedig Szat­már vár­me­gye Nagy­som­kú­ti járá­sá­hoz tar­to­zott. Kővár­vi­dék – ez a cso­dá­la­tos, dom­bos táj – egyi­ke hazánk mél­tat­la­nul elfe­le­dett tája­i­nak. A tör­té­ne­lem folya­mán a magyar­ber­ke­szi lakos­ság sora­i­ból kerül­tek ki Kővár őrei, akik az 1848–49-es sza­bad­ság­harc­ból is kivet­ték részü­ket. A haj­da­ni mező­vá­ros kicsiny falu­vá zsu­go­ro­dott, de szin­te egye­dü­li­ként őriz­te meg magyar­sá­gát az elro­má­no­so­dott Kővár­vi­dé­ken. A kis tele­pü­lés ezút­tal is az éle­tet választ­ja az önfel­adás helyett.

A műemlék templom
A műem­lék temp­lom

A helyi refor­má­tus egy­ház­köz­ség az elmúlt évek­ben sike­re­sen vissza­igé­nyel­te a régi magyar fele­ke­ze­ti isko­la épü­le­tét, amit a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra ide­jén oroz­tak el a gyü­le­ke­zet­től. A taka­ros ház még Tri­a­non előtt épült, hűen őrzi a régi világ érté­ke­it. Mivel alsó tago­za­tos (1–4. osz­tály) magyar isko­la már műkö­dik Magyar­ber­ke­szen, Kovács Péter Zol­tán lel­ki­pász­tor elha­tá­roz­ta, hogy kővár­vi­dé­ki magyar kul­tu­rá­lis köz­pon­tot ala­kí­ta­nak ki az épü­let­ben. Cél­ja a Kővár­vi­dék bemu­ta­tá­sa, a helyi magyar szór­vány fel­ka­ro­lá­sa és össze­fo­gá­sa, egy olyan hely lét­re­ho­zá­sa, ahol a ber­ke­szi magyar gyer­me­kek szá­má­ra kul­tu­rá­lis és műve­lő­dé­si prog­ra­mo­kat tud­nak szer­vez­ni. A régi isko­la épü­le­té­nek hely­re­ál­lí­tá­sát a helyi­ek a tisz­te­le­tes veze­té­sé­vel, köz­mun­ka kere­té­ben már meg­kezd­ték. Ahhoz azon­ban, hogy az intéz­mény meg­kezd­hes­se műkö­dé­sét, sok támo­ga­tás­ra van szük­sé­gük – ezt kíván­ja a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge elő­se­gí­te­ni.

Az ünne­pé­lyen fel­lép Kovács Nóri, a Nép­mű­vé­szet ifjú mes­te­re díj­jal kitün­te­tett nép­dal­éne­kes, aki Magyar hazánk fénye című műso­rá­val készül. A jóté­kony­sá­gi est során bemu­tat­koz­nak ének­kel, tán­cok­kal és ver­sek­kel magyar­ber­ke­szi ven­dé­ge­ink is, akik Kovács Péter Zol­tán lel­ki­pász­tor veze­té­sé­vel érkez­nek Buda­pest­re. A ren­dez­vényt ezút­tal is a Magyar­ság Háza és az Ország­gyű­lés Nem­ze­ti össze­tar­to­zás bizott­sá­ga (NÖB) támo­ga­tá­sá­val tart­juk meg. Az est fővéd­nö­ke Pánczél Károly, a NÖB elnö­ke.

Kovács Nóri azt vallja, hogy megmaradásunk záloga a népzene
Kovács Nóri azt vall­ja, hogy meg­ma­ra­dá­sunk zálo­ga a nép­ze­ne

A jóté­kony­sá­gi est hely­szí­ne a buda­vá­ri Magyar­ság Háza (Szent­há­rom­ság tér 6.), idő­pont­ja 2017. janu­ár 27. pén­tek 18 óra. A belé­pő­jegy ára 2.000 Ft, amellyel az erdé­lyi Magyar­ber­kesz közös­sé­gi házá­nak kiala­kí­tá­sát támo­gat­juk. A jegye­ket belé­pés­kor, a ren­dez­vény hely­szí­nén lehet meg­vál­ta­ni.

Mindenkit szeretettel várunk, akinek fontos a magyar kultúra és a nemzeti összetartozás ügye!

Magyar Patrióták Közössége © 2017. január 13.