2017. már­ci­us 31-ével lezá­rul a magyar­ber­ke­szi közös­sé­gi ház lét­re­ho­zá­sá­ért indí­tott ado­mány­gyűj­té­si kez­de­mé­nye­zé­sünk. A janu­ár­ban meg­tar­tott jóté­kony­sá­gi est bevé­te­lei és a bank­szám­lánk­ra érke­zett támo­ga­tá­sok együt­te­sen már meg­kö­ze­lí­tik az egy­mil­lió forin­tot. Bár a gyűj­tés még nem zárult le, a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge már dön­tött arról, hogy saját for­rá­sa­i­ból kike­re­kí­ti az össze­get és egy­mil­lió forin­tot ad át a helyi refor­má­tus közös­ség­nek.

Kül­dött­sé­günk már­ci­us 19-én az észak-erdé­lyi Magyar­ber­ke­szen járt, részt vett a refor­má­tus isten­tisz­te­le­ten, majd ala­po­san meg­te­kin­tet­te a volt fele­ke­ze­ti isko­la épü­le­tét, amely­ből a gyü­le­ke­zet az egész Kővár­vi­dék szá­má­ra magyar házat kíván lét­re­hoz­ni. A száz­öt­ven éves épü­let falai és tető­szer­ke­ze­te jó álla­po­tú, de a házon évti­ze­de­ken át keresz­tül­folyt csa­pa­dék­víz miatt a pin­ce bol­to­za­ta egy helyen besza­kadt. A csa­pa­dék­víz elve­ze­té­sét már meg­ol­dot­ták, első lépés­ben a bol­to­za­tot kíván­ják hely­re­ál­lí­ta­ni. Ha min­den a ter­vek sze­rint ala­kul, az egye­sü­le­tünk tag­jai és támo­ga­tói által nyúj­tott ado­mány­ból ezt a mun­kát fog­ják első­ként elvé­gez­ni.

Kovács Péter Zol­tán lel­kész elmond­ta, hogy az épü­le­tet ere­de­ti álla­po­tá­ban sze­ret­nék hely­re­ál­lí­ta­ni, de cél­sze­rű­sé­gi okok­ból szük­ség lehet kisebb-nagyobb vál­toz­ta­tá­sok­ra. Jó len­ne, ha a Magyar Ház már idén meg­kezd­het­né szol­gá­la­tát, mivel nyá­ron indul a szom­szé­dos tel­ken álló közép­ko­ri temp­lom régé­sze­ti fel­tá­rá­sa, így a gyü­le­ke­zet egy idő­re kiszo­rul az ódon falak közül. A kom­mu­nis­ta rend­szer­ben álla­mo­sí­tott épü­let­ben román okta­tá­si intéz­mény műkö­dött, a gyü­le­ke­zet két évvel ezelőtt igé­nyel­te vissza az elvett ingat­lant. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge tavaly novem­ber­ben hozott dön­tést arról, hogy szo­ká­sos magyar kul­tú­ra napi jóté­kony­sá­gi ren­dez­vé­nyé­vel 2017-ben Magyar­ber­kesz Magyar Házá­nak lét­re­ho­zá­sát fog­ja támo­gat­ni, mivel ez a helyi kez­de­mé­nye­zés hoz­zá­já­rul a magyar közös­ség meg­ma­ra­dá­sá­hoz és érté­ke­i­nek meg­őr­zé­sé­hez, gya­ra­pí­tá­sá­hoz.

Magyar Patrióták Közössége © 2017. március 22.