A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge idei jóté­kony­sá­gi est­jé­nek bevé­te­le­it az észak-erdé­lyi Kővár­vi­dé­ken talál­ha­tó falu, Magyar­ber­kesz javá­ra ajánl­ja fel, hogy a régi refor­má­tus isko­la épü­le­té­ből kiala­kít­has­sák közös­sé­gi házu­kat. Az M1 Tér­kép című műso­rá­ból meg­is­mer­he­tik a tele­pü­lés min­den­nap­ja­it, az ott élő embe­re­ket, küz­del­mü­ket magyar­sá­guk meg­tar­tá­sá­ért, érté­ke­ik meg­őr­zé­sé­ért, továb­bá meg­te­kint­he­tik a közös­sé­gi házat.

Magyar Patrióták Közössége © 2017 januárja