Írta: Lados Balázs

A magya­rok régi hazá­juk­ból rend­kí­vül rugal­mas nép­fo­gal­mat hoz­tak maguk­kal, mely­nek nem a faji és nyel­vi egy­ség, hanem közös poli­ti­kai és kato­nai veze­tés adott tar­tal­mat …”
/ prof. Deér József /

Sen­ki sem tud­ná egy­sze­rűb­ben, ért­he­tőb­ben és tudo­má­nyo­sab­ban meg­ra­gad­ni témánk lénye­gét, mint az idé­zett neves tör­té­nész pro­fesszor: a magyar­sá­got az indo­eu­ró­pai és álta­lá­ban az euró­pai népek­től, nem­ze­tek­től éppen a fen­ti szer­ve­ző­dé­si elv külön­böz­te­ti meg. Amíg a töb­bi euró­pai nép gene­ti­kai, leszár­ma­zá­si, régi­e­sen faji közös­ség, addig a magyar az első pil­la­nat­tól fog­va poli­ti­kai nem­zet. Ennek a poli­ti­kai nem­zet­nek min­den sza­bad har­cos és csa­lád­ja a tag­ja, füg­get­le­nül attól, hogy milyen törzs­ből, vagy csat­la­ko­zott nép­ből, nép­tö­re­dék­ből szár­ma­zik. Később így ala­kul ki a Natio Hun­ga­ri­ca, mely­nek min­den egyé­ni és kol­lek­tív nemes a tel­jes jogú tag­ja volt, füg­get­le­nül anya­nyel­vé­től szár­ma­zá­sá­tól.

Ezt a sajá­tos­sá­got a sztyep­pei civi­li­zá­ci­ó­ból hoz­tuk magunk­kal, annak sajá­tos nép és biro­da­lom­szer­ve­zé­si sajá­tos­sá­ga­i­ból, tör­vény­sze­rű­sé­ge­i­ből. Ez örök­lő­dött át a szent­ist­vá­ni állam­esz­mé­be, a magyar-hor­vát állam­kö­zös­ség­be és egy­ál­ta­lán abba a sajá­tos nem­zet és állam­szer­ve­zé­si modell­be, ame­lyet az Archi­reg­num Chris­ti­a­nae, tehát a Magyar Főki­rály­ság kép­vi­selt. 1848-tól min­den­ki a nem­zet tag­ja, azaz Szent­ko­ro­na Tag.

A magyar nem­zet­nek tehát az a tag­ja, aki hűsé­get fogad és hűsé­gét meg­tart­ja a Szak­rá­lis király, majd a Szent­ki­rály, aztán a Pat­ri­mo­ni­á­lis király és végül az alkot­má­nyos­ság korá­ban, tehát a XIII. szá­zad­tól a Szent Koro­na iránt, mely nem­csak a szak­rá­lis király utó­da a magyar nem­zet köré­ben, hanem egy­ben Isten-i jel is és minden­nek a kizá­ró­la­gos tulaj­do­no­sa Magyar­or­szá­gon.

A magyar nem­zet tehát civi­li­zá­ci­ós, azaz kul­tu­rá­lis nem­zet, bizo­nyos érte­lem­ben mul­ti­et­ni­kus, illet­ve etni­ka­i­lag sem­le­ges, lénye­gé­ben pedig poli­ti­kai nem­zet és főleg szak­rá­lis nem­zet, a Szent Koro­ná­ban magát fel­mu­ta­tó Isten és Jézus pél­da­nem­ze­te. Aki és amely poli­ti­kai erő Magyar­or­szá­gon és a nem­zet­ben ezt nem érti, nem akar­ja érte­ni és ezzel szem­ben az „euró­pai” faji, leszár­ma­zá­si, gene­ti­kai nem­zet­ben gon­dol­ko­dik, az nem lehet a magyar nem­zet igaz kép­vi­se­lő­je.

Az „euró­pai”, faji nem­zet­fel­fo­gás a magyar­sá­gon belül ellen­nem­ze­ti (kont­ra­na­ci­o­ná­lis) szem­lé­let és a magyar nem­zet fel­bom­lasz­tá­sát kép­vi­se­li, mivel lehe­tet­len­né teszi, hogy a nem­zet más­fél évszá­zad­nyi tévely­gés után vissza­ta­lál­jon önma­gá­hoz és kül­de­té­sé­hez.

Lados Balázs
Magyar Patrióták Közössége
© 2014. február 3.