Min­den május utol­só vasár­nap­ja azok­ról a magya­rok­ról szól, akik a leg­drá­gáb­bat, az éle­tü­ket adták hazá­ju­kért. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge cso­port­ja a hősök nap­ja alkal­má­ból a Nem­ze­ti Örök­ség Inté­ze­te meg­hí­vá­sá­ra a rákos­ke­reszt­úri Új köz­te­me­tő­ben, a Magyar Kato­na­hő­sök Emlék­mű­vé­nél meg­tar­tott köz­pon­ti meg­em­lé­ke­zé­sen vett részt.

A ren­dez­vé­nyen beszé­det mon­dott Dr. Boros Péter, a Sza­bad­ság­har­co­so­kért Köz­ala­pít­vány elnö­ke, aki meg­fo­gyat­ko­zott kor­osz­tá­lya nevé­ben a haza szol­gá­la­tá­nak fon­tos­sá­gá­ra hív­ta fel a figyel­met. Emlé­kez­te­tett arra, hogy a magyar nem­zet a sok áldo­zat­vál­la­lás­nak köszön­he­tő­en marad­ha­tott fenn, szem­ben azok­kal a népek­kel, ame­lye­ket a tör­té­ne­lem viha­rai elso­dor­tak a Kár­pát-meden­cé­ből. „Tisz­tel­ni kell hőse­in­ket és készen kell áll­ni arra, hogy azt a szel­le­met, amit apá­ink ránk örö­kí­tet­tek, tovább szár­maz­tas­suk a követ­ke­ző nem­ze­dé­kek­re” – mond­ta a volt minisz­ter­el­nök.

Dr. Boros Péter ünne­pi beszé­dét köve­tő­en az álla­mi szer­vek, intéz­mé­nyek és tár­sa­dal­mi szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lői koszo­rút helyez­tek el az emlék­mű­nél. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge nevé­ben Hetz­mann Róbert elnök koszo­rú­zott (képün­kön). A meg­em­lé­ke­zést a Szó­zat zár­ta.

Rákosfalva hősi emlékműve
Rákos­fal­va hősi emlék­mű­ve

Egye­sü­le­tünk tag­jai ezt meg­elő­ző­en a mél­tat­la­nul elfe­le­dett rákos­fal­vi hősi emlék­mű­nél helyez­tek el sír­csok­rot. A ma Buda­pest XIV. kerü­le­té­hez tar­to­zó Álmos vezér terén 1925-ben állí­tott, mára igen­csak fel­újí­tás­ra szo­ru­ló – fal­fir­kák­kal is meg­ron­gált – kato­na­szo­bor hely­re­ál­lí­tá­sá­tól a zug­lói önkor­mány­zat egye­sü­le­tünk fel­lé­pé­se elle­né­re elzár­kó­zott. Mos­ta­ni lépé­sünk­kel üzen­ni kíván­tunk a dön­tés­ho­zók felé, hogy több tisz­te­le­tet várunk el a magyar hősök iránt.

Az első világ­há­bo­rú ide­jén a hábo­rús kegye­let jegyé­ben élet­re kel­tett Magyar Hősök Emlék­ün­ne­pét az 1924. évi XIV. tör­vény­cikk tet­te hiva­ta­los nem­ze­ti ünnep­pé, ami a szov­jet meg­szál­lá­sig Magyar­or­szág egyik leg­je­len­tő­sebb álla­mi-tár­sa­dal­mi ese­mé­nyé­nek szá­mí­tott. A bol­se­viz­mus évti­ze­de­i­ben a hősök emlé­ke­ze­te til­tott volt, így a rend­szer­vál­tá­sig ez az ünnep jelen­tős rész­ben fele­dés­be merült. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge ezen sze­ret­ne vál­toz­tat­ni. Fon­tos, hogy a fia­tal gene­rá­ció is fel­is­mer­je, nem­ze­tünk jele­ne hőse­ink pél­da­mu­ta­tó helyt­ál­lá­sán alap­szik, és a tör­té­ne­lem tanul­sá­ga az, hogy meg­ma­ra­dá­sunk érde­ké­ben min­den nem­ze­dék­nek áldo­za­to­kat kell hoz­nia.

Magyar Patrióták Közössége © 2017. május 28.