Szep­tem­ber 27-én, a Tűri Magyar Napok kere­té­ben átad­ták a dél-erdé­lyi szór­vány­te­le­pü­lés Magyar Házát, amely szé­les­kö­rű nem­ze­ti össze­fo­gás révén való­sul­ha­tott meg a haj­da­ni magyar óvo­da épü­le­té­ben. Az ünnep­sé­gen több szá­zan vet­tek részt: több­nyi­re helyi­ek és szé­kely­föl­di­ek, de érkez­tek Erdély más része­i­ből és az anya­or­szág­ból is. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge kül­dött­ség­gel kép­vi­sel­tet­te magát.

Hetz­mann Róbert (Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge)
Ünnep­ség – elő­tér­ben a Szent Koro­na hite­les máso­la­ta

A déli harang­szó­ra a meg­je­lent tömeg eléne­kel­te a Him­nuszt, majd azál­tal, hogy a falu plé­bá­no­sa fel­szen­tel­te a Magyar Házat, meg­kez­dő­dött az ünne­pély. A műsor ide­je alatt – mások mel­lett – a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge nevé­ben Hetz­mann Róbert elnök is fel­szó­lalt, aki elmond­ta: a szór­vá­nyo­so­dás olyan utca, amely­ben két­irá­nyú a for­ga­lom. A Magyar Ház átadá­sa Tűr éle­té­ben egy for­du­ló­pon­tot jelen­tett: eddig az elfo­gyás, most már a meg­ma­ra­dás a helyi közös­ség úti cél­ja – fogal­ma­zott. A ház­szen­te­lés azért is volt piros betűs ünnep egye­sü­le­tünk szá­má­ra, mivel a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge össze­sen több, mint 1,4 mil­lió Ft összeg­gel támo­gat­ta Tűr Magyar Házá­nak meg­va­ló­su­lá­sát.

A támo­ga­tók lis­tá­ja (rész­let)

A beszé­de­ket és az ebé­det köve­tő­en este hat órai kez­det­tel hála­adó szent­mi­sén vett részt az ünnep­lő közön­ség. A ren­dez­vé­nyek még más­nap is foly­ta­tód­tak. (Egye­sü­le­tünk kül­dött­sé­ge láto­ga­tást tett Dél-Erdély szá­mos magyar műem­lé­ké­nél. Az útról készült rész­le­tes beszá­mo­lót később olvas­hat­ják!)

Magyar Patrióták Közössége © 2014. október 1.