Kinek a föl­dön nin­csen hazá­ja, annak az égben sin­csen szál­lá­sa.
(II. Rákó­czi Ferenc)

40 év kom­mu­niz­mus és 20 év glo­ba­lis­ta fogyasz­tói ideo­ló­gia műkö­dé­se során mér­he­tet­le­nül leépült a magyar nép köré­ben a tör­té­nel­mi emlé­kek meg­be­csü­lé­se, a közö­sen meg­élt múlt tisz­te­le­te – hol­ott ezek az egész­sé­ges nem­ze­ti iden­ti­tás sarok­kö­vei. Sze­ret­nénk, ha nem­ze­tünk­ben újra kiala­kul­na és meg­gyö­ke­re­sed­ne az emlé­ke­zés kul­tú­rá­ja, ennek érde­ké­ben az aláb­bi célo­kat tűz­tük ki magunk elé:

  • meg kell láto­gat­nunk nem­ze­ti és tör­té­nel­mi emlék­he­lye­inket, azo­kat be kell mutat­ni, hogy a jó pél­dát minél töb­ben követ­hes­sék
  • fel kell kutat­ni azo­kat a nem­ze­ti és tör­té­nel­mi emlék­he­lye­ket, ame­lyek a ma élő embe­rek köré­ben kevés­bé ismer­tek
  • célunk, hogy a nem­ze­ti és tör­té­nel­mi emlék­he­lyek minél nagyobb szám­ban álla­mi elis­me­rést nyer­je­nek, kar­ban­tar­tá­suk­ra a magyar állam szán­jon anya­gi for­rást
  • sze­ret­nénk, ha a hatá­ron túli magyar nem­ze­ti és tör­té­nel­mi emlék­he­lyek is vala­mi­lyen for­má­ban elis­me­rést nyer­né­nek
  • ebbe a mun­ká­ba első­sor­ban a fia­tal nem­ze­dé­ket kell bevon­nunk
Koszorúzás a Kazinczy-mauzóleumnál, ami a Patrióták javaslatára lett történelmi emlékhely
Koszo­rú­zás a Kazin­czy-mau­zó­le­um­nál, ami a Pat­ri­ó­ták javas­la­tá­ra lett tör­té­nel­mi emlék­hely
Egy határon túli magyar emlékhely: a Nyerges-tető
Egy hatá­ron túli magyar emlék­hely: a Nyer­ges-tető

Az emlé­ke­zés kul­tú­rá­ja azt is magá­ba fog­lal­ja, hogy rend­sze­re­sen meg­em­lé­ke­zünk nagy­ja­ink­ról, neve­ze­tes tör­té­nel­mi ese­mé­nye­ink­ről. Ennek ket­tős cél­ja van: egy­részt ezál­tal minél töb­bek­kel meg­is­mer­tet­het­jük a valós magyar tör­té­ne­lem lénye­gét, vala­mint köze­lebb hoz­zuk a kor embe­rét az elő­dök szel­le­mi­sé­gé­hez. Lát­nia kell a fel­nö­vek­vő gene­rá­ci­ók­nak, hogy régen létez­tek állam­fér­fi­ak, akik az esz­mé­ért és a haza­sze­re­te­tért lel­ke­sed­tek.

Miket tekin­tünk nem­ze­ti-tör­té­nel­mi emlék­hely­nek? Sok száz olyan tér­be­li pont­ja van a Kár­pát-meden­cé­nek, amely­hez vala­mely neve­ze­tes tör­té­nel­mi ese­mény fűző­dik. Ezek nagyon sok­fé­lék: a nán­dor­fe­hér­vá­ri dia­dal hely­szí­né­től kezd­ve az egri váron és a mohá­csi csa­ta emlék­park­ján át a szé­ke­lyek szent hegyé­ig, az 1801 méter magas Mada­ra­si-Har­gi­ta kop­ja­fák­kal és keresz­tek­kel díszí­tett ormá­ig. Legye­nek ezek a tör­té­nel­mi helyek a magyar­ság talál­ko­zó­he­lyei!

2016-ban a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge javas­la­tá­ra három új tör­té­nel­mi emlék­hellyel lett gaz­da­gabb az ország: a tata­bá­nyai Turul-emlék­mű, a szép­hal­mi Kazin­czy-emlék­csar­nok és a vizso­lyi refor­má­tus temp­lom is fel­ke­rült a tör­té­nel­mi emlék­he­lyek lis­tá­já­ra.

E mun­kát tovább foly­tat­juk, hiszen még szá­mos olyan hely­szín talál­ha­tó hazánk­ban, amely érde­mes len­ne e köz­jo­gi stá­tusz elnye­ré­sé­re. 2018 janu­ár­já­ban újabb öt hely­szín ese­té­ben kez­de­mé­nyez­tük a Nem­ze­ti Emlék­hely- és Kegye­le­ti Bizott­ság­nál, hogy tegyen javas­la­tot azok tör­té­nel­mi emlék­hellyé nyil­vá­ní­tá­sá­ra a kor­mány részé­re. Ezek az aba­sá­ri kirá­lyi és egy­há­zi köz­pont, a gesz­ti Tisza-kas­tély és krip­ta, a ken­de­re­si Hor­thy-kas­tély és krip­ta, a pusz­ta­ma­ró­ti csa­ta emlék­he­lye a Gere­csé­ben, vala­mint a sza­bol­csi Árpád-kori föld­vár és temp­lom.

Kapcsolódó dokumentumok:

- Bead­vány az aba­sá­ri kirá­lyi és egy­há­zi köz­pont tör­té­nel­mi emlék­hellyé nyil­vá­ní­tá­sa ügyé­ben

- Bead­vány a gesz­ti Tisza-kas­tély és krip­ta tör­té­nel­mi emlék­hellyé nyil­vá­ní­tá­sa ügyé­ben

- Bead­vány a ken­de­re­si Hor­thy-kas­tély és krip­ta tör­té­nel­mi emlék­hellyé nyil­vá­ní­tá­sa ügyé­ben

- Bead­vány a pusz­ta­ma­ró­ti csa­ta Nyer­ge­súj­fa­lu kül­te­rü­le­tén álló emlék­he­lyé­nek tör­té­nel­mi emlék­hellyé nyil­vá­ní­tá­sa ügyé­ben

- Bead­vány a sza­bol­csi föld­vár és temp­lom tör­té­nel­mi emlék­hellyé nyil­vá­ní­tá­sa ügyé­ben