A magyar sza­bad­ság­harc dicső­sé­ges 1849. évi tava­szi had­já­ra­tá­nak leg­fé­nye­sebb győ­zel­mét a Klap­ka és Dam­ja­nich tábor­no­kok által veze­tett magyar hon­véd-csa­pa­tok, a fel­vi­dé­ki Léva váro­sá­tól mint­egy 20 km-re dél­re talál­ha­tó Nagy­sal­ló­nál arat­ták, 1849. ápri­lis 19-én, a szám­be­li túl­erő­ben lévő csá­szá­ri és kirá­lyi egye­sült had­tes­tek­kel szem­ben.

A csa­tá­ban közel 900 magyar hon­véd esett el. Emlé­kü­ket két, máig álló emlék­mű őrzi: a nagy­sal­lói obe­liszk, vala­mint a lévai kato­li­kus teme­tő­ben, az akkor még jelen­tős magyar több­ség által lakott város­ban 1871. októ­ber 21-én fel­ava­tott hon­véd emlék­mű. Ez utób­bi a lévai kór­ház­ba szál­lí­tott és ott elhunyt mint­egy 200 hon­véd emlé­két örö­kí­ti meg. Az 1871-es emlék­mű az akko­ri Lévai Magyar Asszo­nyok Ligá­ja kez­de­mé­nye­zé­sé­re köz­ada­ko­zá­sá­ból épült meg. Az azóta eltelt közel más­fél évszá­zad alatt a több­szö­ri impé­ri­um-vál­tás és a magya­rok rész­ará­nyá­nak a Szlo­vá­ki­á­hoz tar­to­zó Fel­vi­dé­ken bekö­vet­ke­zett drá­mai csök­ke­né­se súlyos nyo­mo­kat hagyott az emlék­mű álla­po­tán. 144 évvel később, a kései utód­szer­ve­zet, a Kosz­to­lá­nyi Mag­dol­na elnök-asszony által veze­tett Lévai Magyar Asszo­nyok Ligá­ja – köz­ada­ko­zás­ból, a szlo­vák város­ve­ze­tés tel­jes rész­vét­len­sé­ge mel­lett – fel­újí­tot­ta az emlék­mű­vet. Szá­mom­ra meg­tisz­te­lő, hogy jóma­gam is a fel­újí­tás támo­ga­tói között lehet­tem.

A fel­újí­tott emlék­osz­lo­pon az aláb­bi fel­irat olvas­ha­tó:

Csa­táj­ok a védel­me­zett
Nép­jog csa­tá­ja volt,
Melyet szent eskü, szent kötés
Ellen zsar­nok tiport.”

A fel­újí­tott emlék­mű ava­tá­sá­ra és fel­szen­te­lé­sé­re 2015. októ­ber 6-án, az ara­di tizen­hár­mak emlék­nap­ján került sor. Ünne­pi beszé­det mon­dott Duray Mik­lós, koráb­bi par­la­men­ti kép­vi­se­lő és párt­el­nök, a Szö­vet­ség a Közös Célo­kért egye­sü­let elnö­ke. A szer­tar­tá­son mint­egy száz­öt­ve­nen vet­tek részt, dön­tő­en a lévai magyar­ság kép­vi­se­lői. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge nevé­ben az emlék­mű talap­za­tán nem­ze­ti szí­ne­ket hor­do­zó koszo­rút helyez­tem el. Az ünne­pi meg­em­lé­ke­zést köve­tő­en a lévai Magyar Ház álló­fo­ga­dá­sán Gubík Lász­ló, az MKP lévai elnö­ke és Wirth Jenő, a Revicz­ky Tár­su­lás elnö­ke köszön­töt­te a részt­ve­vő­ket.

Éhn József
Magyar Patrióták Közössége
© 2015. október 6.