Több mint egy éve húzó­dik az érté­kes budai műem­lék ingat­lan ügye, amit kül­föl­di tulaj­do­no­sa, a HB Rea­vis tovább­ra is le kíván bon­ta­ni, hogy a helyén modern iro­da­há­zat épít­hes­sen. A ható­ság tava­lyi, a Radetz­ky-lak­ta­nya bon­tá­sát leál­lí­tó dön­té­sét az ingat­lan­be­fek­te­tő bíró­sá­gon támad­ta meg. A per­ben idén janu­ár 24-én szü­le­tett jog­erős íté­let a ható­ság­nak adott iga­zat, azon­ban a fel­pe­res a bíró­sá­gi íté­let­tel szem­ben – az eljá­ró bíró­ság jog­sza­bály­sér­té­sé­re hivat­ko­zás­sal – 2017. ápri­lis 26-án felül­vizs­gá­la­ti kére­lem­mel élt, ami a Kúri­á­hoz május 4-én érke­zett meg. A kérel­met a Kúria fog­ja elbí­rál­ni, de a nagy ügy­te­her miatt vár­ha­tó­an a nyá­ri ítél­ke­zé­si szü­net előtt nem hoz dön­tést, sőt az is lehet, hogy a Radetz­ky-lak­ta­nya ügyét vég­le­ge­sen ren­de­ző hatá­ro­zat meg­szü­le­té­sé­re csak 2018-ban kerül majd sor.

A Bem téri főhomlokzat jelenleg
A Bem téri főhom­lok­zat jelen­leg

A budai Bem téren álló, a szá­zad­for­du­ló előtt épült Radetz­ky-lak­ta­nya 1956. októ­ber 23-án a Bem téri tün­te­té­sek alatt a for­ra­da­lom kul­ti­kus hely­szí­né­vé vált. A rend­szer­vál­tás­tól 2001-ig a Magyar Demok­ra­ta Fórum szék­há­zá­nak ott­hont adó épü­le­tet később kül­föl­di ingat­lan­be­fek­te­tők sze­rez­ték meg. A 2008-ban ide­ig­le­nes, majd 2011-ben vég­le­ges műem­lé­ki véde­lem alá helye­zett lak­ta­nya lebon­tá­sá­ra akko­ri tulaj­do­no­sa 2010-ben sza­bály­ta­la­nul, a műem­lé­ki szem­pon­tok figyel­men kívül hagyá­sá­val kapott enge­délyt. Az ingat­lant 2016 máju­sá­ban meg­vá­sá­rol­ta a HB Rea­vis szlo­vák hát­te­rű ingat­lan­be­fek­te­tő tár­sa­ság, és a 2010-es bon­tá­si-épí­té­si enge­dély alap­ján azon­nal neki­lá­tott a műem­lék meg­sem­mi­sí­té­sé­hez. Ter­ve­ik sze­rint a régi cs. és kir. lak­ta­nya helyé­re egy sok­kal maga­sabb, modern iro­da­ház kerül­ne, csak rész­le­te­ket meg­tart­va az ere­de­ti hom­lok­zat­ból.

A bontás szünetel
A bon­tás szü­ne­tel

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge első­ként til­ta­ko­zott az érték­rom­bo­ló beru­há­zás ellen. Már 7500 felett járt az inter­ne­tes petí­ci­ónk­ra érke­zett alá­írá­sok szá­ma, ami­kor a Fővá­ro­si Kor­mány­hi­va­tal – ész­lel­ve a nyil­ván­va­ló jog­el­le­nes­sé­get – leál­lít­tat­ta a mun­ká­la­to­kat, és a tulaj­do­nost az ere­de­ti álla­pot hely­re­ál­lí­tá­sá­ra köte­lez­te. Ezt a hatá­ro­za­tot a befek­te­tő bíró­sá­gon támad­ta meg, siker­te­le­nül. A gyors intéz­ke­dés­nek köszön­he­tő­en a műem­lék meg­kö­ze­lí­tő­leg 85%-a – így a tel­jes Bem téri épü­let­szárny – meg­me­ne­kült a pusz­tu­lás­tól.

Védőtető fedi az egykori élelemtárat
Védő­te­tő fedi az egy­ko­ri éle­lem­tá­rat

Most már egé­szen biz­tos, hogy a Radetz­ky-lak­ta­nya ügyé­ben a Kúria mond­ja ki a vég­ső szót, ami­re akár még egy évet is vár­nunk kell. Addig is a műem­lék leg­alább nem pusz­tul tovább, mivel a sérült részek fölé a befek­te­tő a ható­sá­gi köte­le­zés­nek meg­fe­le­lő­en védő­te­tőt épí­tett. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge bízik a Kúria gyors és igaz­sá­gos dön­té­sé­ben.

Magyar Patrióták Közössége © 2017. június 25.