A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge 2017. novem­ber 4-én, refor­má­tus isten­tisz­te­le­tet köve­tő­en a verő­cei teme­tő­ben kop­ja­fát állí­tott Kris­tóf Lász­ló egy­ko­ri csend­őr­nyo­mo­zó törzs­őr­mes­ter, a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra áldo­za­ta emlé­ké­re, akit 1959-ben ártat­la­nul kivé­gez­tek és jel­te­len tömeg­sír­ba vetet­tek. Egyet­len „bűne” az volt, hogy 1944 nya­rán részt vett a párt­ál­la­mi legen­dá­ri­um­ban utóbb hős­sé ava­tott kom­mu­nis­ta, Dr. Ság­vá­ri End­re letar­tóz­ta­tá­sá­ban, amely során a saját maga kez­de­mé­nyez­te tűz­harc­ban Ság­vá­ri is éle­tét vesz­tet­te. Az isten­tisz­te­le­ten igét hir­de­tett és a kop­ja­fát meg­ál­dot­ta Már­kus Gábor lel­ki­pász­tor, emlé­ke­ző beszé­det mon­dott a jogi reha­bi­li­tá­ci­ót vég­hez vivő Dr. Zét­ényi Zsolt jogász.

Márkus Gábor lelkipásztor igét hirdet
Már­kus Gábor
lel­ki­pász­tor igét hir­det

A Kris­tóf Lász­ló emlé­ké­re szer­ve­zett isten­tisz­te­let­re érke­zett közel száz részt­ve­vő 11 óra után néhány perc­cel harang­szó­ra vonult be az 1784-ben épült refor­má­tus temp­lom­ba, aho­vá haj­da­nán verő­cei refor­má­tus­ként Kris­tóf Lász­ló is sok­szor betért. A duna­ka­nya­ri köz­ség refor­má­tus lel­ki­pász­to­ra, Már­kus Gábor pré­di­ká­ci­ó­já­ban kiemel­te: Kris­tóf Lász­ló tör­vény­tisz­te­lő ember volt, a sors még­is úgy hoz­ta, elvet­ték az éle­tét. Igaz, sok év után reha­bi­li­tál­ták, de az élők sorá­ba már nem jöhe­tett vissza.

Meg­bíz­ha­tó, pon­tos, kor­rekt ember volt, aki az élet­ben becsü­let­tel helyt állt, még­is kivé­gez­ték, mint egy utol­só bűnö­zőt. Az ember szí­vé­ben föl­me­rül a kér­dés, hogy az Isten vajon miért enge­di meg mind­ezt – tet­te fel a sokak­ban meg­fo­gal­ma­zó­dó kér­dést a lel­kész, majd meg is adta a választ: Mi az elmú­ló embe­ri élet­ben gon­dol­ko­dunk, az Isten pedig az egész örök­ké­va­ló világ­ban. Fel­men­tet­te őt a tör­vény, reha­bi­li­tál­ták – ezek a tör­té­né­sek Isten vilá­gát, igaz­sá­gát is mutat­ják, ami végül dia­dal­mas­ko­dott.

A pré­di­ká­ci­ót és az orgo­na­szó­val kísért éne­ke­ket köve­tő­en a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge részé­ről Fikó Atti­la köszön­töt­te mind­azo­kat, akik eljöt­tek, hogy meg­em­lé­kez­ze­nek Kris­tóf Lász­ló egy­ko­ri csend­őr nyo­mo­zó törzs­őr­mes­ter­ről, akit Ság­vá­ri End­re ille­gá­lis kom­mu­nis­ta 1944-es letar­tóz­ta­tá­sá­ban való rész­vé­te­le miatt az 1956 utá­ni párt­ál­la­mi ter­ror utol­ért és kivé­gez­te­tett.

Hetzmann Róbert elnök
Hetz­mann Róbert elnök

Hetz­mann Róbert, a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge elnö­ke köszön­tő beszé­dé­ben örö­mét fejez­te ki, hogy Kris­tóf Lász­lót a verő­cei lako­sok mai napig szá­mon tart­ják. Fel­idéz­te a meg­em­lé­ke­zés­re szó­ló meg­hí­vók kéz­be­sí­té­se során szer­zett sze­mé­lyes élmé­nyét, misze­rint a verő­ce­i­ek máig Laci bácsi­ként emlé­kez­nek rá, hol­ott már hat évti­zed is eltelt azóta, hogy utol­já­ra a falu­ban járt.

Az elnök kiemel­te: A kop­ja­fa­ál­lí­tás gon­do­la­ta azért merült fel, mert Kris­tóf Lász­ló mai napig teme­tet­len halot­tunk. A teme­tői jegy­ző­köny­vek sze­rint a 301-es par­cel­la 22. sorá­nak 29. helyé­re van beje­gyez­ve más sze­mé­lyek­kel együtt, ahol azon­ban nem sike­rült azo­no­sí­ta­ni. Így kény­te­le­nek vol­tunk egy jel­ké­pes meg­em­lé­ke­zést szer­vez­ni, ami­nek a leg­al­kal­ma­sabb mód­ja egy kop­ja­fa állí­tá­sa – jelen­tet­te ki Hetz­mann Róbert, hang­sú­lyoz­va ősi nem­ze­ti hagyo­má­nya­ink fon­tos­sá­gát. Az elnök beszé­dé­ből kide­rült: tuda­tos hely­vá­lasz­tás ered­mé­nye, hogy a kop­ja­fa mos­tan­tól a teme­tő vén dió­fá­ja mel­lett fog áll­ni, mert egé­szen bizo­nyos, hogy Kris­tóf Lász­ló sok­szor lát­hat­ta ezt a jel­leg­ze­tes fát.

Talán nem a sors fin­to­ra, hanem a kora­be­li rend­szer bosszú­ja volt, hogy Kris­tóf Lász­ló egy­ko­ri verő­cei utcá­ját éppen Ság­vá­ri­ról nevez­ték el. Hetz­mann Róbert szo­mo­rú­nak nevez­te, hogy a mai napig több száz tele­pü­lés van Magyar­or­szá­gon, ahol még min­dig olyan sze­mé­lyek­ről van­nak utcák, isko­lák elne­vez­ve, akik a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra kiépí­té­sé­ben, működ­te­té­sé­ben részt vet­tek. Ez külö­nö­sen Ság­vá­ri End­re ese­té­ben meg­en­ged­he­tet­len, aki a leg­ke­gyet­le­nebb sztá­li­ni ter­ror híve volt.

Kris­tóf Lász­ló a köte­les­ség­tel­je­sí­tés és a szol­gá­lat­kész­ség min­ta­ké­pe volt – jelen­tet­te ki a Pat­ri­ó­ták elnö­ke, nagyon fon­tos­nak nevez­ve azt, hogy a nem­zet halot­ta­i­ról, akik éle­tü­ket áldoz­ták hazá­ju­kért, ne feled­kez­zünk meg. Pél­dát mutat­nak, mert bár az idők kihí­vá­sai mások, mint 60–70 évvel ezelőtt, de azért a magyar meg­ma­ra­dás szem­pont­já­ból ma is komoly pró­ba­té­te­lek­nek nézünk elé­be.

Dr. Zétényi Zsolt jogász
Dr. Zét­ényi Zsolt jogász

A Pat­ri­ó­ták emlé­ke­ző beszéd meg­tar­tá­sá­ra Dr. Zét­ényi Zsolt jogászt kér­ték fel, aki 2006-ban a reha­bi­li­tá­lás­sal vég­ző­dött ered­mé­nyes per­ben Kris­tóf Lász­ló védő­ügy­véd­je és a csa­lád jogi kép­vi­se­lő­je volt. 2015-ben ter­je­del­mes köny­vet jelen­te­tett meg Ártat­la­nul, jel­te­len sír­ban cím­mel, amit egye­sü­le­tünk tava­lyi 56-os meg­em­lé­ke­zé­sén is bemu­ta­tott.

Novem­ber negye­di­kén egy isten­tisz­te­le­ten, egy Kál­vin-temp­lom­ban mél­tó és igaz­sá­gos Kris­tóf Lász­ló­ról, de mind­azok­ról az áldo­za­tok­ról és hősök­ről meg­em­lé­kez­nünk, akik­nek ezen a napon kez­dő­dött már­tí­ri­u­muk” – kezd­te beszé­dét, hoz­zá­té­ve, hogy ha nincs novem­ber negye­di­ke, akkor való­szí­nű­leg Kris­tóf Lász­ló­nak sem kell meg­hal­nia.

Rámu­ta­tott a Kris­tóf-ügy tör­té­ne­ti hát­te­ré­re: Kádá­rék ’56-ot össze sze­ret­ték vol­na kap­csol­ni a máso­dik világ­há­bo­rú előtt műkö­dött csend­őr­ség tag­ja­i­nak tevé­keny­sé­ge­i­vel, és bebi­zo­nyí­ta­ni azt, hogy a sza­bad­ság­har­cot a „hor­thys­ta reak­ció” is dön­tő mér­ték­ben elő­se­gí­tet­te. Ugyan nem sike­rült iga­zol­ni a kap­cso­la­tot a reak­ció és ’56 között, de a bün­te­té­sü­ket meg­kap­ták ezek az embe­rek – 31 csend­őr, köz­tük magas ran­gú tisz­tek is éle­tük­kel fizet­tek a sza­bad­ság­har­cért, emlé­kez­te­tett Dr. Zét­ényi Zsolt. Annak elle­né­re, hogy nem ját­szot­tak veze­tő sze­re­pet a sza­bad­ság­harc­ban, fele­lős­ség­re von­ták őket hamis vád alap­ján. Ember­ség­ből azon­ban jól vizs­gáz­tak, hiszen Kris­tóf Lász­ló is több­ször hozott Békés megyé­ből élel­mi­szert a fővá­ros­ba és ezer­mes­te­ri tudá­sát is a sza­bad­ság­harc szol­gá­la­tá­ba állí­tot­ta – mond­ta Dr. Zét­ényi Zsolt, hatá­ro­zot­tan különb­sé­get téve for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc között, rámu­tat­va arra, hogy a magyar nem for­ra­dal­már nép, a magyar sza­bad­ság­har­cos, jog­hely­re­ál­lí­tó.

Zét­ényi fel­idéz­te: 1944. júli­us 27-én Kris­tóf Lász­ló­ék egy átme­ne­ti­leg Verő­cén elszál­lá­solt tör­vé­nyen kívü­li kom­mu­nis­ta sze­mélyt követ­tek Buda­pest­re, aki­nek meg­fi­gye­lé­se útján elju­tot­tak Dr. Ság­vá­ri End­ré­ig, az akko­ri ille­gá­lis kom­mu­nis­ta párt egyik főem­be­ré­ig. A budai Remíz cuk­rász­dá­ban tör­tént meg a letar­tóz­ta­tás, ami­kor Ság­vá­ri meg­adást szín­lel­ve elő­vet­te revol­ve­rét és tüzel­ni kez­dett. Ez egy vég­zet­sze­rű nap volt több ember szá­má­ra, így Kris­tóf Lász­lón kívül Palo­tás Ferenc­nek is, akit vele együtt végez­tek ki 1959-ben, és a mai napig nem reha­bi­li­tál­ták, mert nem tar­tot­ta fon­tos­nak az ügyész­ség, így a jog sze­rint még min­dig bűnös. Péter­vá­ri János gép­ko­csi­ve­ze­tő is ennek a nap­nak az áldo­za­ta, akit Ság­vá­ri End­re has­ba lőtt és emi­att meg­halt a kór­ház­ban.

Dr. Zét­ényi Zsolt zárás­kép­pen a kora­be­li csend­őr­sé­gi össze­sí­tő jelen­tést olvas­ta fel, ami doku­men­tál­ta az 1944. júli­us 27-én tör­tén­te­ket. Emlé­ke­ző beszé­de végén egy isme­ret­len poli­ti­kai rab által írt meg­ha­tó bör­tön­imád­ság­gal búcsú­zott, ami a fog­ház­ban Kris­tóf Lász­ló­hoz is eljut­ha­tott.

Dr. Zét­ényi Zsolt emlé­ke­zé­se után a meg­je­len­tek átvo­nul­tak a szom­szé­dos teme­tő­be, a refor­má­tus rava­ta­lo­zó mel­lett fel­ál­lí­tott kop­ja­fá­hoz, és eléne­kel­ték a Him­nuszt. A sír­kert­ben első­ként Verő­ce köz­ség önkor­mány­za­ta részé­ről Marschall Márk Mihály alpol­gár­mes­ter mon­dott beszé­det. „Vissza­te­kint­ve nem­ze­tünk tra­gi­kus tör­té­nel­mi ese­mé­nye­i­re, sok eset­ben meg­ta­pasz­tal­hat­tuk már, hogy a hatá­ron túli hatal­mak egy­más­sal kar­ölt­ve, erő­szak­kal saját érde­ke­ik meg­va­ló­sí­tá­sa érde­ké­ben, ránk eről­te­tik bete­ges esz­mé­i­ket, azzal kor­lá­toz­va sza­bad­sá­gun­kat” – jelen­tet­te ki, hoz­zá­té­ve, hogy „nem tör­tént ez más­ként a II. világ­há­bo­rút köve­tő­en, Közép- és Kelet-Euró­pa újra­fel­osz­tá­sa alkal­má­val sem.”

A verő­cei vén dió­fa alatt
Marschall Márk Mihály (j) beszé­det mond
Dr. v.l. Czapáry-Martincsevics András szaval
Dr. v.l. Cza­páry-Mar­tin­cse­vics
And­rás sza­val

Az alpol­gár­mes­ter szo­mo­rú­ság­gal álla­pí­tot­ta meg, hogy saj­nos a téves ideo­ló­gi­ák és izmu­sok vég­re­haj­tá­sá­ra min­dig sike­rült meg­fe­le­lő, hata­lom­vá­gyó és erő­sza­kos sze­mé­lye­ket talál­ni a közös­ség sora­i­ból. „Tud­ván, milyen sokan estek áldo­za­tul a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­rá­nak, nagyon fon­tos fel­ada­tunk és köte­les­sé­günk a velük szem­be­ni meg­em­lé­ke­zés és emlé­kez­tet­ni mind­annyi­un­kat, vala­mint a követ­ke­ző gene­rá­ci­ót a nem felej­tés­ről. Továb­bá vigyáz­ni arra, hogy ilyen ször­nyű­ség töb­bé ne követ­kez­hes­sen be” – tett hitet a tele­pü­lés máso­dik embe­re a remény­te­li jövő mel­lett.

Marschall Márk Mihály beszé­de után tag­tár­sunk, Dr. v. l. Cza­páry-Mar­tin­cse­vics And­rás vers­sel emlé­ke­zett az ’56 utá­ni meg­tor­lás áldo­za­ta­i­ra. Ezt köve­tő­en a fehér palást­tal leta­kart kop­ja­fát Kris­tóf Lász­ló rokon­sá­ga részé­ről Fara­gó Mária Esz­ter, vala­mint Hetz­mann Róbert elnök, Marschall Márk Mihály alpol­gár­mes­ter és Dr. Zét­ényi Zsolt jogász közö­sen lep­lez­ték le. A kop­ja­fát meg­ál­dot­ta Már­kus Gábor refor­má­tus lel­ki­pász­tor, majd fel­szen­tel­te Fej­érdy Áron verő­cei kato­li­kus plé­bá­nos. A kop­ja­fa Lőrin­czi Botond Lehel bics­kei fafa­ra­gó alko­tá­sa, az öntött bronz vité­zi címer Csák Atti­la szob­rász­mű­vész aján­dé­ka. Fel­ira­ta: „Kris­tóf Lász­ló (1911–1959) a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra áldo­za­ta.”

A lelep­le­zés pil­la­na­tai
A kop­ja­fa fel­szen­te­lé­se és meg­ál­dá­sa
Bökönyi Levente koszorút helyez el
Bökö­nyi Leven­te koszo­rút helyez el

A meg­em­lé­ke­zés foly­ta­tá­sa­ként a kop­ja­fa tövé­ben koszo­rút helye­zett el Bökö­nyi Leven­te, a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge elnök­sé­gi tag­ja, Dr. Zét­ényi Zsolt, majd Fara­gó Mária Esz­ter.

A meg­em­lé­ke­zés végén a részt­ve­vők eléne­kel­ték a Szó­za­tot. Az egy­be­gyűl­tek a refor­má­tus temp­lom mel­let­ti gyü­le­ke­ze­ti terem­ben Fara­gó Mária Esz­ter jóvol­tá­ból szer­ve­zett álló­fo­ga­dá­son oszt­hat­ták meg egy­más­sal gon­do­la­ta­i­kat.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge ezúton mond köszö­ne­tet mind­azon hon­pol­gá­rok részé­re, akik anya­gi fel­aján­lá­sa­ik­kal is hoz­zá­já­rul­tak Kris­tóf Lász­ló kop­ja­fá­já­nak meg­va­ló­su­lá­sá­hoz. Öröm­mel tölt el ben­nün­ket, hogy a tag­ja­ink és támo­ga­tó­ink részé­ről beér­ke­zett ado­má­nyok (239 ezer forint) csak­nem tel­jes egé­szé­ben fedez­ték a kop­ja­fa­ál­lí­tás és a ren­dez­vén­szer­ve­zés költ­sé­ge­it, ami jól mutat­ja, hogy kel­lő­en fon­tos nem­ze­ti ügyet vál­lal­tunk fel. Ter­mé­sze­te­sen a kez­de­mé­nye­zés­ről rész­le­tes elszá­mo­lást fogunk köz­zé­ten­ni hon­la­pun­kon.

Mos­tan­tól kop­ja­fa hir­de­ti Verő­ce teme­tő­jé­ben egy ártat­la­nul meg­gyil­kolt igaz ember tra­gi­ku­mát, de egy­szer s min­den­kor­ra a fel­tá­ma­dást és az igaz­ság győ­zel­mét is. Még ha Kris­tóf Lász­ló ham­va­it nem is tud­tuk haza­hoz­ni szü­lő­föld­jé­re, a verő­cei teme­tő­be, úgy érez­zük, vala­mi még­is­csak vissza­tért. A jel­szó tovább­ra is idő­sze­rű: Emlé­kez­zünk és emlé­kez­tes­sünk!

Képek: Csordás Gergő Csaba, Gáspár Kolos, Molnár Gergő
Magyar Patrióták Közössége
© 2017. november 6.