A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge 2017. novem­ber 4-én szom­ba­ton 11 órai kez­det­tel a Duna­ka­nyar­ban, Verő­cén emlé­ke­zik meg Kris­tóf Lász­ló egy­ko­ri csend­őr nyo­mo­zó törzs­őr­mes­ter­ről, akit Ság­vá­ri End­re ille­gá­lis kom­mu­nis­ta 1944-es letar­tóz­ta­tá­sá­ban való rész­vé­te­le miatt az 1956 utá­ni párt­ál­la­mi ter­ror utol­ért és kivé­gez­te­tett. A máig isme­ret­len helyen nyug­vó Kris­tóf Lász­ló emlé­ké­re szü­lő­fa­lu­já­ban, a Vác mel­let­ti Verő­ce refor­má­tus teme­tő­jé­ben kop­ja­fát állí­tunk. A meg­em­lé­ke­zés isten­tisz­te­let­tel kez­dő­dik 11 óra­kor a refor­má­tus temp­lom­ban. Ezt köve­tő­en a köze­li teme­tő­ben fel­ál­lí­tan­dó kop­ja­fát meg­áld­ja Már­kus Gábor lel­ki­pász­tor, és beszé­det mond Dr. Zét­ényi Zsolt jogász. A meg­em­lé­ke­zés Verő­ce Köz­ség Önkor­mány­za­tá­val együtt­mű­kö­dés­ben való­sul meg.

Időpont: 2017. november 4. szombat 11 óra
Helyszín: Verőce, református templom (Rákóczi út 41–43.)
Megközelítés: személygépkocsival vagy vonattal
(Ajánlott a 10:07-kor a Nyugati pályaudvarról induló zónázó, amely 10:40-re érkezik)

1944-ben csend­őr nyo­mo­zók a budai Nagy Béla-cuk­rász­dá­ban ille­gá­lis kom­mu­nis­tá­kat iga­zol­tat­tak, ami­kor a szél­ső­sé­ges néze­te­i­ről ismert Ság­vá­ri End­re az iga­zol­vá­nya helyett egy pisz­tolyt rán­tott elő akta­tás­ká­já­ból, és azon­nal tüzelt. Kris­tóf Lász­lót kar­ján talál­ta el, akit ezzel harc­kép­te­len­né tett. A fegy­ve­res össze­tű­zés­ben éle­tét vesz­tet­te Péter­vá­ri János őrmes­ter, vala­mint Cse­lé­nyi Antal rend­őr­de­tek­tív jog­sze­rű fegy­ver­hasz­ná­la­ta követ­kez­té­ben maga Ság­vá­ri is, akit a párt­ál­lam nagy kom­mu­nis­ta már­tír­rá ava­tott. Noha Ság­vá­ri End­re ma ter­ro­ris­tá­nak minő­sül­ne, még min­dig több tele­pü­lé­sün­kön utca vagy isko­la vise­li nevét, dacá­ra a tör­vé­nyi til­tás­nak.

Kris­tóf Lász­ló a hábo­rú után fele­sé­gé­vel anyó­sá­hoz köl­tö­zött Békés megyé­be. Nyu­gal­mát annak köszön­het­te, hogy téve­dés­ből holt­nak nyil­vá­ní­tot­ták, mivel a hábo­rú alatt a kór­há­za bom­ba­ta­lá­la­tot kapott. Az 1956-os for­ra­da­lom har­ci cse­lek­mé­nye­i­ben fegy­ve­re­sen nem vett részt, csu­pán élel­mi­szert szál­lí­tott a fővá­ros­ba. 1958-ban egy kar­ha­tal­mis­ta fel­je­len­tet­te.

Kris­tóf Lász­lót a párt­ál­lam 1959. novem­ber 28-án koholt vád alap­ján fel­akasz­tot­ta – Ság­vá­ri miatt kel­lett meg­hal­nia.

Kristóf László holttestét tömegsírba dobták
Kris­tóf Lász­ló holt­tes­tét tömeg­sír­ba dob­ták

A jogi igaz­ság­té­tel már meg­tör­tént: a Magyar Köz­tár­sa­ság Leg­fel­sőbb Bíró­sá­ga 2006. már­ci­us 6-án kelt íté­le­té­vel fel­men­tet­te a hábo­rús bűn­tett vád­ja alól, de Kris­tóf Lász­ló tovább­ra is jel­te­len sír­ban nyug­szik. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge ezért tavaly elha­tá­roz­ta, hogy Kris­tóf Lász­ló emlé­ké­re – aki a köte­les­ség­tel­je­sí­tés min­ta­ké­pe és a kádá­ri meg­tor­lás áldo­za­ta – kop­ja­fát állít szü­lő­fa­lu­já­ban, Verő­ce teme­tő­jé­ben.

Kristóf László a kötelességteljesítés mintaképe és a kádári megtorlás áldozata
Kris­tóf Lász­ló a köte­les­ség­tel­je­sí­tés min­ta­ké­pe és a kádá­ri meg­tor­lás áldo­za­ta

A meg­em­lé­ke­zés novem­ber 4-én szom­ba­ton 11 óra­kor kez­dő­dik néhai Kris­tóf Lász­ló hite sze­rint, refor­má­tus emlék­is­ten­tisz­te­let­tel. Az isten­tisz­te­le­tet köve­tő­en a temp­lom­ból átvo­nu­lunk a köze­li teme­tő­be, ahol Már­kus Gábor lel­ki­pász­tor meg­áld­ja a kop­ja­fát. A teme­tő­ben beszé­det mond Dr. Zét­ényi Zsolt jogász, aki a 2006-os per­új­ra­fel­vé­te­li eljá­rás során a jogi kép­vi­se­le­tet és a védel­met ellát­ta. Tavaly köny­vet jelen­te­tett meg Ártat­la­nul, jel­te­len sír­ban cím­mel, amit egye­sü­le­tünk 56-os meg­em­lé­ke­zé­sén is bemu­ta­tott.

Járuljon hozzá Ön is Kristóf László kopjafájához!

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge sze­ret­né, ha a verő­cei teme­tő­ben Kris­tóf Lász­ló emlé­ké­re állí­tan­dó kop­ja­fa nem­ze­ti össze­fo­gás­ból, köz­ada­ko­zás ere­jé­ből való­sul­na meg. Kér­jük, aki meg­te­he­ti, járul­jon hoz­zá akár egy kisebb össze­gű ado­mánnyal Kris­tóf Lász­ló kop­ja­fa­ál­lí­tá­sá­hoz! A ban­ki átuta­lás­hoz szük­sé­ges ada­tok:

  • Ked­vez­mé­nye­zett neve: Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge
  • Bank­szám­la­szám: 63200171–11070966
  • Meg­jegy­zés­nek írja be: Kop­ja­fa

Nem­zet­kö­zi szám­la­szá­munk (IBAN): HU12 6320 0171 1107 0966 0000 0000
SWIFT-kód: TAKBHUHB
Szám­la­ve­ze­tő bank neve: Pan­non Taka­rék Bank Zrt.

Min­den fel­aján­lott ado­mányt köszö­nünk! Az ado­má­nyok fel­hasz­ná­lá­sá­ról elszá­mo­lást teszünk köz­zé a ren­dez­vényt köve­tő­en.

Mindenkit szeretettel várunk!
Közös felelősségünk, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk!

Magyar Patrióták Közössége © 2017. október 23.