A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge a magyar kul­tú­rá­val és a közé­let­tel fog­lal­ko­zik. A köz­élet a mi olva­sa­tunk­ban nem más, mint a köz ügye­i­ről való fele­lős gon­dos­ko­dás. Ennek szel­le­mé­ben, érték­ren­dünk által vezé­rel­ve és a párt­po­li­ti­ka felett áll­va az egye­sü­let cél­ja­it és érté­ke­it érin­tő kér­dé­sek­ben rend­sze­re­sen meg­szó­la­lunk. Köz­le­mé­nye­ink, nyi­lat­ko­za­ta­ink cél­ja, hogy álta­luk meg­fo­gal­maz­zuk a magyar érté­kek olda­lán álló embe­rek állás­pont­ját és kép­vi­sel­jük azt.

A lista nem teljes. A korábbi cikkek feltöltése folyamatban…

Közlemények 2017. évből

Az ukrán okta­tá­si tör­vény elfogadhatatlan!
2017. októ­ber 9.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge csat­la­ko­zik a Mino­rity Safe­pack kisebb­ség­vé­del­mi csomaghoz
- ALÁÍRÁSGYŰJTÉS -
2017. augusz­tus 20.

Gyász­köz­le­mény — Elhunyt Éhn József
2017. augusz­tus 7.

 

Közlemények 2016. évből

Elké­szült a Reg­num Mari­a­num­ról szó­ló javaslatunk
2016. novem­ber 29.

Állás­fog­la­lá­sunk a kvótanépszavazásról
2016. szep­tem­ber 17.

Szi­get­vá­ron nincs helye Szulejmán-kultuszhelynek
2016. augusz­tus 17.

Gyász­köz­le­mény — Emlé­ke­zés Cse­te György építőművészre
2016. júli­us 5.

Til­ta­ko­zás Bővíz Lász­ló rágal­mai miatt
2016. ápri­lis 28.

Aki más­ra rágal­mat szór, nem a béke útján jár
2016. ápri­lis 28.

Közlemények 2015. évből

Til­ta­ko­zunk a Zichy-ház lerom­bo­lá­sa ellen
2015. decem­ber 18.

Közös nyi­lat­ko­zat a Reg­num Marianum-emlékhelyről
2015. május 20.

A szé­kes­fe­hér­vá­ri koro­ná­zó temp­lom­nak újjá kell élednie
2015. ápri­lis 9.

Közlemények 2014. évből

Til­ta­ko­zás a nagy­becs­ke­re­ki püs­pök­ség valót­lan állí­tá­sai ellen
2014. decem­ber 18.

Állás­pon­tunk a Reg­num Mari­a­num-emlék­hely kérdésében
2014. novem­ber 27.

Már nem “sze­pa­ra­tis­ta jel­kép” a Mátyás-szo­bor Budapesten
2014. szep­tem­ber 24.

Világ­örök­ség­re jelöl­ték a magyar fej­fás temetőket
2014. júni­us 14.

Egyet­ér­tünk a Budai Kirá­lyi Vár újjáépítésével
2014. júni­us 7.

Állás­fog­la­lá­sunk a készü­lő Vár­kert Bazárról
2014. ápri­lis 30.

Til­ta­ko­zunk a verec­kei magyar emlék­mű mag­gya­lá­zá­sa miatt
2014. már­ci­us 13. — Eng­lish version