A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge a magyar kul­tú­rá­val és a közé­let­tel fog­lal­ko­zik. A köz­élet a mi olva­sa­tunk­ban nem más, mint a köz ügye­i­ről való fele­lős gon­dos­ko­dás. Ennek szel­le­mé­ben, érték­ren­dünk által vezé­rel­ve és a párt­po­li­ti­ka felett áll­va az egye­sü­let cél­ja­it és érté­ke­it érin­tő kér­dé­sek­ben rend­sze­re­sen meg­szó­la­lunk. Köz­le­mé­nye­ink, nyi­lat­ko­za­ta­ink cél­ja, hogy álta­luk meg­fo­gal­maz­zuk a magyar érté­kek olda­lán álló embe­rek állás­pont­ját és kép­vi­sel­jük azt.

Közlemények 2018. évből

Újra­kez­dőd­het a Radetz­ky-lak­ta­nya kál­vá­ri­á­ja
2018. decem­ber 19.

Az ukrán nyelv­tör­vény gya­kor­la­ti­lag betil­ta­ná a magyar nyel­vet (OS)
[Letöl­tés] 2018. októ­ber 5. — Eng­lish vers­ion

Tör­té­nel­mi emlék­hellyé nyil­vá­ní­tot­ták az aba­sá­ri kirá­lyi köz­pont marad­vá­nya­it (OS)
2018. szep­tem­ber 18.

Gyász­köz­le­mény — Elhunyt Lovas Ist­ván
2018. júni­us 13.

Közlemények 2017. évből

Az ukrán okta­tá­si tör­vény elfo­gad­ha­tat­lan!
2017. októ­ber 9.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge csat­la­ko­zik a Mino­rity Safe­pack kisebb­ség­vé­del­mi cso­mag­hoz
2017. augusz­tus 20. - ALÁÍRÁSGYŰJTÉS -

Gyász­köz­le­mény — Elhunyt Éhn József
2017. augusz­tus 7.

El a kezek­kel műem­lé­ke­ink­től!
2017. ápri­lis 21.

Közlemények 2016. évből

Buda­pest­nek nincs szük­sé­ge fel­hő­kar­co­lók­ra
2016. decem­ber 8.

Elké­szült a Reg­num Mari­a­num­ról szó­ló javas­la­tunk
2016. novem­ber 29.

Állás­fog­la­lá­sunk a kvó­ta­nép­sza­va­zás­ról
2016. szep­tem­ber 17. — Köz­le­mény

Szi­get­vá­ron nincs helye Szu­lej­mán-kul­tusz­hely­nek
2016. augusz­tus 17. — Köz­le­mény

Gyász­köz­le­mény — Emlé­ke­zés Cse­te György épí­tő­mű­vész­re
2016. júli­us 5.

Til­ta­ko­zás Bővíz Lász­ló rágal­mai miatt (OS)
2016. ápri­lis 28.

Aki más­ra rágal­mat szór, nem a béke útján jár
2016. ápri­lis 28.

Bemu­tat­juk a kom­mu­niz­mus­ban lerom­bolt magyar temp­lo­mo­kat
2016. feb­ru­át 25.

Közlemények 2015. évből

Til­ta­ko­zunk a Zichy-ház lerom­bo­lá­sa ellen
2015. decem­ber 18. — Köz­le­mény

Állás­fog­la­lás a beván­dor­lás­ról és a mul­ti­kul­t­u­ra­liz­mus­ról
2015. júli­us 3. — Eng­lish vers­ion

Közös nyi­lat­ko­zat a Reg­num Mari­a­num-emlék­hely­ről
2015. május 20.

A szé­kes­fe­hér­vá­ri koro­ná­zó temp­lom­nak újjá kell éled­nie
2015. ápri­lis 9. — Köz­le­mény

Állás­pon­tunk az elő­ké­szí­tés alatt álló tran­szat­lan­ti sza­bad­ke­res­ke­del­mi egyez­mény­ről
2015. feb­ru­át 5.

Közlemények 2014. évből

Til­ta­ko­zás a nagy­becs­ke­re­ki püs­pök­ség valót­lan állí­tá­sai ellen
2014. decem­ber 18.

Til­ta­ko­zunk a Szé­kely Mikó álla­mo­sí­tá­sa ellen!
2014. decem­ber 4.

Állás­pon­tunk a Reg­num Mari­a­num-emlék­hely kér­dé­sé­ben
2014. novem­ber 27.

Már nem “sze­pa­ra­tis­ta jel­kép” a Mátyás-szo­bor Buda­pes­ten
2014. szep­tem­ber 24. — Köz­le­mény

Meg­me­ne­kült három bán­sá­gi temp­lom a lerom­bo­lás­tól!
2014. augusz­tus 18.

Ismét lebon­tot­tak egy régi épü­le­tet Sza­bad­kán
2014. augusz­tus 15.

Tovább­ra is temp­lom­rom­bo­lá­sok elő­ké­szü­le­te zaj­lik a Dél­vi­dé­ken
2014. augusz­tus 10.

Világ­örök­ség­re jelöl­ték a magyar fej­fás teme­tő­ket
2014. júni­us 14.

Össze­fo­gás a szór­vány­ban rej­tőz­kö­dő magyar erek­lyé­kért
2014. júni­us 7.

Egyet­ér­tünk a Budai Kirá­lyi Vár újjá­épí­té­sé­vel
2014. júni­us 7. — Köz­le­mény

Állás­fog­la­lá­sunk a készü­lő Vár­kert Bazár­ról
2014. ápri­lis 30.

Til­ta­ko­zunk a verec­kei magyar emlék­mű mag­gya­lá­zá­sa miatt
2014. már­ci­us 13. — Eng­lish vers­ion

Állás­fog­la­lá­sunk a Veres­pa­tak­ra ter­ve­zett arany­bá­nya kap­csán
2014. feb­ru­ár 3.