Vala­mennyi nem­zet­rész közül a kár­pát­al­jai magya­rok van­nak a leg­ne­he­zebb hely­zet­ben, de a hábo­rú súj­tot­ta ország­ban élő mint­egy 150 ezer lel­kes magyar közös­ség a folya­ma­tos meg­fé­lem­lí­tés, az erő­sza­kos elnyo­más és a már-már elvi­sel­he­tet­len nél­kü­lö­zés elle­né­re sem adja fel öntu­da­tát. Közös fele­lős­sé­günk, hogy segít­sük őket a szü­lő­föl­dön való meg­ma­ra­dás­ban!

Az Ung­vár­tól 14 km-re dél­ke­let­re, a Kár­pá­tok lába­i­nál talál­ha­tó Korl­át­hel­me­cen lakó magyar óvo­dá­sok jelen­leg egy lerom­lott álla­po­tú, a neve­lés­re alkal­mat­lan kicsiny épü­let­be kény­te­le­nek láto­gat­ni. Annak érde­ké­ben, hogy ez meg­vál­toz­zon, a nyelv­ha­tár pere­mén lévő falu­ban 45 fő befo­ga­dá­sá­ra alkal­mas óvo­dát épít az Öku­me­ni­kus Segély­szer­ve­zet. Már a jogi aka­dá­lyok is elhá­rul­tak az új magyar óvo­da épí­té­se elől, ám a víz­el­lá­tás­ra és a szenny­víz­el­ve­ze­tés­re jelen­leg nincs for­rás, így annak érde­ké­ben, hogy a korl­át­hel­me­ci gyer­me­kek jövő­jét magya­rul írják, továb­bi támo­ga­tás­ra van szük­ség. A kilenc­száz lako­sú, fele­rész­ben magyar Korl­át­hel­me­cet ma már job­bá­ra ukrán tele­pü­lé­sek veszik körül, így az óvo­da meg­va­ló­su­lá­sa lehet a kulcs a magyar­ság egyik kár­pát­al­jai vég­vá­rá­nak meg­ma­ra­dá­sá­ban.

Ezt a célt karol­ta fel a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge idén a hagyo­má­nyos­nak mond­ha­tó, nem­ze­ti össze­tar­to­zás jegyé­ben szer­ve­zett jóté­kony­sá­gi kez­de­mé­nye­zé­se kere­té­ben. Ezút­tal nem a szo­kott alka­lom­ból, a magyar kul­tú­ra nap­já­hoz kap­cso­ló­dó­an szer­vez­tünk ren­dez­vényt, hanem már­ci­us 13-án – ked­den – 19 órai kez­det­tel tart­juk meg jóté­kony­sá­gi estün­ket a fővá­ro­si Duna Palo­tá­ban. A belé­pő­jegy ára 2.000 Ft, amellyel a korl­át­hel­me­ci új magyar óvo­da meg­épü­lé­sét támo­gat­juk. A jegye­ket belé­pés­kor, a ren­dez­vény hely­szí­nén lehet meg­vál­ta­ni. Az esten műsort ad az Ani­ma Soni együt­tes, amely a Pest­er­zsé­bet Köz­pon­ti Refor­má­tus Gyü­le­ke­zet ifjú­sá­gi zene­ka­ra­ként jött lét­re. A ren­dez­vény véd­nök­sé­gét ezút­tal is Pánczél Károly, az Ország­gyű­lés Nem­ze­ti össze­tar­to­zás bizott­sá­gá­nak elnö­ke vál­lal­ta el.

Az ünne­pély­hez hagyo­má­nyo­san jóté­kony­sá­gi gyűj­tés is kap­cso­ló­dik, így aki nem tud sze­mé­lye­sen részt ven­ni a jóté­kony­sá­gi esten, ado­má­nyát ban­ki átuta­lás­sal is meg­küld­he­ti. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge a 63200171–11070966 szá­mú bank­szám­lá­ján fogad­ja az ado­má­nyo­kat. Kér­jük, meg­jegy­zés­nek írja be, hogy Kár­pát­al­ja.

Nem­zet­kö­zi szám­la­szá­munk (IBAN): HU12 6320 0171 1107 0966 0000 0000, a kül­föl­di uta­lás­hoz szük­sé­ges SWIFT-kód: TAKBHUHB

Az ado­má­nyo­kat köszön­jük!

Mindenkit szeretettel várunk, akinek fontos a kárpátaljai magyarok jövője és a nemzeti összetartozás ügye!

Magyar Patrióták Közössége © 2018. március 2.