A fővá­ro­si Duna Palo­tá­ban ren­dez­tük meg idei jóté­kony­sá­gi estün­ket a kár­pát­al­jai Korl­át­hel­mec új magyar óvo­dá­ja szá­má­ra, amit az Ani­ma Soni együt­tes kon­cert­je tett feled­he­tet­len­né. A nyelv­ha­tá­ron fek­vő Korl­át­hel­me­cen jelen­leg alkal­mat­lan épü­let­ben cse­pe­red­nek az óvo­dá­sok, ezért az Öku­me­ni­kus Segély­szer­ve­zet új óvo­dát épít szá­muk­ra. A jóté­kony­sá­gi est és a hoz­zá kap­cso­ló­dó gyűj­tés azt segí­ti elő, hogy az új épü­let tel­jes legyen. Pánczél Károly, az Ország­gyű­lés Nem­ze­ti össze­tar­to­zás bizott­sá­gá­nak elnö­ke beszé­dé­ben kifej­tet­te, hogy az elmúlt évek álla­mi sze­rep­vál­la­lá­sá­nak köszön­he­tő­en a Kár­pát-meden­ce újra egy­sé­ges kul­tu­rá­lis és okta­tá­si tér­ré válik.

Ezút­tal nem janu­ár­ban, a magyar kul­tú­ra nap­já­hoz kap­cso­ló­dó­an, hanem már­ci­us 13-án ren­dez­te meg a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge a nem­ze­ti össze­tar­to­zás jegyé­ben év ele­ji jóté­kony­sá­gi est­jét. Este hét óra után néhány perc­cel, a Him­nusz elének­lé­sét köve­tő­en az egye­sü­let nevé­ben Fikó Atti­la köszön­töt­te a Duna Palo­ta dísz­te­re­mé­ben meg­je­lent közön­sé­get, köz­tük az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­ket, az est fel­lé­pő­it, vala­mint az Ung­vá­ri járás­be­li Korl­át­hel­mec­ről érke­zett ven­dé­ge­in­ket.

Első­ként a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge nevé­ben Hetz­mann Róbert elnök szólt az egy­be­gyűl­tek­hez, köszö­ne­tet mond­va mind­azok­nak, akik segí­tet­tek a jóté­kony­sá­gi est szer­ve­zé­sé­ben, így az Ország­gyű­lés Nem­ze­ti össze­tar­to­zás bizott­sá­gá­nak és a Duna Palo­tá­nak is. „A sok­fe­lé szab­dalt magyar­ság nem­zet­ré­szei közül ma Kár­pát­al­ja van a leg­ne­he­zebb hely­zet­ben: a hábo­rú súj­tot­ta Ukraj­na nem biz­to­sít­ja a hely­ben élő ősho­nos magyar­ság alap­ve­tő joga­it. Min­den­na­pos­sá vált a meg­fé­lem­lí­tés, a magya­rok elle­ni táma­dá­sok pedig már nem okoz­nak meg­le­pe­tést. Alap­ve­tő fon­tos­sá­gú, hogy a Kár­pát­al­ja föld­jén élő magya­rok most érez­zék az anya­or­szág tel­jes támo­ga­tá­sát. Ebben nem­csak a kor­mány­szer­vek­nek, hanem a hon­pol­gá­rok­nak is fele­lős­sé­gük van” – fog­lal­ta össze az elnök a jóté­kony­sá­gi est kül­de­té­sét.

Hetz­mann Róbert, a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge elnö­ke

Hetz­mann Róbert elmond­ta, azért esett az egye­sü­let válasz­tá­sa idén Korl­át­hel­mec­re, mivel a kor­mánnyal tör­tént egyez­te­té­sek alap­ján itt van meg a leg­meg­fe­le­lőbb helye annak a pót­ló­la­gos for­rás­nak, ami az est bevé­te­le­ként és a hoz­zá kap­cso­ló­dó jóté­kony­sá­gi gyűj­tés során vár­ha­tó­an befo­lyik. Az elnök külön kiemel­te a nyelv­ha­tá­ron elhe­lyez­ke­dő Korl­át­hel­mec vég­vár sze­re­pét, hiszen mint tud­va levő, egy nem­ze­tet – akár­csak egy orszá­got – a hatá­ra­i­nál kell meg­vé­de­ni.

Az est véd­nö­ke, Pánczél Károly beszé­dé­ben az elmúlt évek nem­zet­po­li­ti­ká­ját a Beth­len Gábor-i szál­ló­igé­vel jel­le­mez­te, misze­rint nem min­dig lehet meg­ten­ni, amit kell, de min­dig meg kell ten­ni, amit lehet. Ennek jegyé­ben olyan erős fun­da­men­tu­mok szü­let­tek, mint az Alap­tör­vény nem­ze­ti össze­tar­to­zás­ról szó­ló D) cik­ke, a ked­vez­mé­nyes hono­sí­tás­ról szó­ló tör­vény és a köz­jo­gi nem­zet­egye­sí­tést kitel­je­sí­tő új válasz­tá­si tör­vény. Köze­lí­tünk ahhoz az álla­pot­hoz, hogy bár a hatá­rok szét­vá­lasz­ta­nak ben­nün­ket, a Kár­pát-meden­ce egy­sé­ges kul­tu­rá­lis és egy­sé­ges okta­tá­si tér, amit a magyar-magyar gaz­da­sá­gi kap­cso­la­tok egy­sé­ges gaz­da­sá­gi tér­ré egé­szí­te­nek ki, mond­ta az Ország­gyű­lés Nem­ze­ti össze­tar­to­zás bizott­sá­gá­nak elnö­ke.

Pánczél Károly, az Ország­gyű­lés Nem­ze­ti össze­tar­to­zás bizott­sá­gá­nak elnö­ke

Pánczél Károly elmond­ta, hogy a Pat­ri­ó­ták tevé­keny­sé­gét támo­gat­ják, mivel ez a szer­ve­zet irá­nyí­tot­ta rá a figyel­met több tele­pü­lés­re, így Mara­dék­ra és Huszt­ra is. Ma mind­két helyen óvo­da épül. „Öröm­te­li arról beszá­mol­ni, hogy Magyar­ber­kesz nyolc­mil­lió forint támo­ga­tást kapott az EMMI-től a magyar ház­hoz” – jelen­tet­te be a Nem­ze­ti össze­tar­to­zás bizott­sá­gá­nak elnö­ke a nap nem­zet­po­li­ti­kai hírét. Befe­je­zés­ként Pál apos­tol Timó­te­us­hoz írt első leve­lét idéz­te: Aki pedig övé­i­nek, főképp háza népé­nek nem vise­li gond­ját, az meg­ta­gad­ta hitét, s rosszabb a hitet­len­nél. „Mind­annyi­unk­nak meg­van a magunk háza népe. A Kár­pát-meden­cé­re mi is úgy tekin­tünk, mint a mi házunk népé­re” – e gon­do­lat­tal zár­ta beszé­dét az est véd­nö­ke.

A beru­há­zá­sért fele­lős Öku­me­ni­kus Segély­szer­ve­zet nevé­ben Nagy Ákos pro­jekt­fe­le­lős szólt a meg­je­len­tek­hez. Meg­kö­szön­te, hogy a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge is csat­la­ko­zott ahhoz a mun­ká­hoz, amit Korl­át­hel­me­cen végez­nek. A sze­re­tet­szol­gá­lat 1993 óta van jelen Kár­pát­al­ján, a tér­ség első­sor­ban az árvi­zek és a huma­ni­tá­ri­us segé­lye­zés miatt került a látó­kö­rük­be. A segély­szer­ve­zet fel­ké­rést kapott arra, hogy vál­lal­jon sze­re­pet a kor­mány Kár­pát-meden­cei óvo­da­épí­té­si prog­ram­já­ban. Ennek kere­té­ben Korl­át­hel­me­cen zöld­me­zős beru­há­zás for­má­já­ban vado­nat­új óvo­da épül a jelen­le­gi, alkal­mat­lan helyett. Nagy Ákos kiemel­te, hogy továb­bi for­rá­sok­ra van szük­ség annak érde­ké­ben, hogy ne csak az óvo­da épü­le­te való­sul­has­son meg, hanem a köz­mű­el­lá­tás is tel­jes legyen, ide­ért­ve az ivó­víz biz­to­sí­tá­sát és a szenny­víz­el­ve­ze­tést. A beru­há­zás jelen­leg a ter­ve­zé­si fázis ele­jén tart, már sike­rült meg­bíz­ni egy olyan mér­nö­ki iro­dát, ame­lyik koráb­ban is dol­go­zott a magyar intéz­mény­rend­szer fej­lesz­té­sé­ben.

Nagy Ákos pro­jekt­fe­le­lős, Öku­me­ni­kus Segély­szer­ve­zet
Tóth Éva, Korl­át­hel­mec elöl­já­ró­ja

A korl­át­hel­me­ci­ek kül­dött­sé­ge nevé­ben Tóth Éva pol­gár­mes­ter köszön­töt­te a jóté­kony­sá­gi est közön­sé­gét. Meg­ha­tot­tan mon­dott köszö­ne­tet, ami­ért a Pat­ri­ó­ták kül­dött­sé­ge a múlt héten fel­ke­res­te őket és meg­néz­ték, hogyan élnek, továb­bá a támo­ga­tá­suk­ról dön­töt­tek. Korl­át­hel­mec a nyelv­ha­tá­ron van, így sok­szor meg­fe­led­kez­tek róluk, a támo­ga­tá­sok álta­lá­ban elke­rü­lik a falut, ezért nagyon örül­tek a jóté­kony­sá­gi gyűj­tés­nek. A vala­mi­ko­ri magyar falu­nak, ahol három fele­ke­zet él együtt béké­ben, ma már csak kisebb fele magyar. „Nem tud­juk meg­ad­ni azt a szín­vo­na­lat, amit a gyer­me­ke­ink meg­ér­de­mel­né­nek” – mond­ta Tóth Éva a jelen­leg 35 óvo­dás által láto­ga­tott két­nyel­vű óvo­dá­ról, ahol a magyar mel­lett az ukrán állam­nyel­vet is tanít­ják. „A gyer­me­kek a mi jövőnk, ők a leg­fon­to­sab­bak” – hang­sú­lyoz­ta. „Mi egyet aka­runk, magyar­nak marad­ni ott­hon, Kár­pát­al­ján. Átad­ni, amit kap­tunk ott­hon, a magyar­sá­gun­kat” – jelen­tet­te ki a tele­pü­lés első embe­re, ami­ért a közön­ség­től nagy tap­sot kapott.

Murá­nyi Lász­ló egy­ko­ri műsor­ve­ze­tő sza­val

Tóth Éva korl­át­hel­me­ci pol­gár­mes­ter asszonyt Murá­nyi Lász­ló műsor­ve­ze­tő, Dabas város dísz­pol­gá­ra követ­te, aki Wass Albert Elő­hang című ver­sét sza­val­ta el, amely a hit ere­jé­ről szól. Fel­ve­ze­tés­ként elmond­ta, hogy min­den össze­fo­gás­hoz a kitar­tá­son túl hit­re van szük­ség, így a mos­ta­ni­hoz is.

Az est máso­dik felé­ben az Ani­ma Soni fer­ge­te­ges kon­cert­je követ­ke­zett. Az együt­tes 2009-ben ala­kult a Buda­pest Pest­er­zsé­bet-Köz­pon­ti Refor­má­tus Egy­ház­köz­ség ifjú­sá­gá­nak tag­ja­i­ból. Nevé­nek jelen­té­se – lélek­han­gok – leg­főbb cél­juk­ra utal, misze­rint zené­jük lélek­től-léle­kig szól­jon.

Az Ani­ma Soni üde szín­folt a kor­társ magyar könnyű­ze­nei palet­tán. Keresz­tény ala­po­kon álló szö­veg­vi­lá­guk­hoz sajá­tos, fúzi­ós zenei stí­lus és hang­zás páro­sul. Saját szer­ze­mé­nye­ik mel­lett a magyar iro­da­lom kiemel­ke­dő köl­tő­i­nek meg­ze­né­sí­tett Iste­nes ver­sei is reper­to­ár­juk fon­tos részét képe­zik. A zene­kar a sze­mé­lyes meg­szó­lí­tá­son túl nem­ze­ti érté­ke­ink meg­őr­zé­sét és a nem­ze­ti össze­tar­to­zást is rend­kí­vül fon­tos­nak tart­ja.

A szín­vo­na­las kon­cer­tet köve­tő­en Fikó Atti­la két fel­aján­lást jelen­tett be. Elmond­ta, hogy a Hun In EU Ala­pít­vány az esten sze­mé­lye­sen is meg­je­lent Pap­pné Far­kas Klá­ra elnök­asszony tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint idén is jelen­tős összeg­gel fog­ja támo­gat­ni a jóté­kony­sá­gi kez­de­mé­nye­zést. A másik fel­aján­lás Mónus József világ­re­kor­der hagyo­mány­őr­ző íjász­tól érke­zett, aki egy díszí­jat aján­lott fel árve­rés­re a korl­át­hel­me­ci magyar óvo­da javá­ra. Mind­két fel­aján­lás rész­le­te­i­ről a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge hon­lap­ján fog­ja tájé­koz­tat­ni támo­ga­tó­it.

Fikó Atti­la

A jóté­kony­sá­gi estet hagyo­má­nyo­san a Szó­zat elének­lé­se zár­ta. A ren­dez­vény után a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge tag­jai alá­írá­so­kat gyűj­töt­tek a Mino­rity Safe­pack nevű, az EU terü­le­tén élő ősho­nos nem­ze­ti­sé­gek joga­i­nak kiter­jesz­té­sét szor­gal­ma­zó euró­pai pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zés mel­lett.

A Patrióták korláthelmeci látogatásáról és az új óvodáról itt olvashat bővebben.

A fényképekért köszönetet mondunk Karlik Dórának.

Magyar Patrióták Közössége © 2018. március 18.