A tri­a­no­ni béke­dik­tá­tum alá­írá­sá­nak 98. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból a Magyar Író­szö­vet­ség dísz­ter­mé­ben meg­ren­de­zett emlék­es­ten adta át a Tele­ki Pál Érdem­ér­me­ket Lezsák Sán­dor, az Ország­gyű­lés alel­nö­ke, a Beth­len Gábor Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak elnö­ke.

A díjazottak / Kép: Ficsor Márton, Magyar Hírlap
A díja­zot­tak
Kép: Ficsor Már­ton, Magyar Hír­lap

A Beth­len Gábor Ala­pít­vány 2006 óta min­den évben a magyar­ság érde­ké­ben vég­zett szol­gá­la­tért íté­li oda a név­adó port­ré­ját ábrá­zo­ló bronz­ér­met, amely Rie­ger Tibor Kos­suth-díjas szob­rász­mű­vész alko­tá­sa. Idén a díj­át­adás tisz­te­le­té­re egy­be­gyűlt népes közön­sé­get a Magyar Író­szö­vet­ség Baj­za úti szék­há­zá­nak dísz­ter­mé­ben ifj. Ara­tó György tör­té­nész, az est műsor­ve­ze­tő­je köszön­töt­te. A Him­nusz elének­lé­sét köve­tő­en Szent­már­to­ni János köl­tő, a Magyar Író­szö­vet­ség elnö­ke szólt az egy­be­gyűl­tek­hez a Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Nap­ja alkal­má­ból. Köszön­tő­jé­ben a nagy elő­dök nyom­do­ka­i­ról letért mai író­tár­sa­da­lom fele­lős­sé­gé­ről beszélt. Házi Balázs a Rend­szer­vál­tás Tör­té­ne­tét Kuta­tó Inté­zet levél­tá­ro­sa – és egy­ben a Beth­len Gábor Ala­pít­vány kurá­to­ra – Juhász Gyu­la Tri­a­non című ver­sé­ből ihle­tet merít­ve a folya­ma­tos emlé­ke­zés fon­tos­sá­gá­ról szólt. Az estet a Nem­ze­ti Fórum Nép­dal­kö­re által elő­adott régi magyar népi és szak­rá­lis éne­kek tet­ték még emel­ke­det­teb­bé.

Az emlék­be­szé­de­ket köve­tő­en Lezsák Sán­dor átad­ta a Tele­ki Pál Érdem­ér­me­ket a díja­zot­tak­nak, melyet első­ként egye­sü­le­tünk vehe­tett át. Az Ország­gyű­lés alel­nö­ke lau­dá­ci­ó­já­ban elmond­ta, hogy már rég­óta nagy öröm­mel köve­ti a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge tevé­keny­sé­gét. A 30 év alat­ti átlag­élet­ko­rú fia­ta­lok és „régebb óta fia­ta­lok” által négy évvel ezelőtt meg­ala­pí­tott egye­sü­let­re Bakos Ist­ván kurá­tor hív­ta fel figyel­mét. A budai vár­ban meg­tar­tott ala­ku­ló ülés óta eltelt néhány év alatt jelen­tős ered­mé­nye­ket értek el a Pat­ri­ó­ták, töb­bek között fel­hív­ták a figyel­met a dél­vi­dé­ki Mara­dék­ra, a kővár­vi­dé­ki Magyar­ber­kesz­re és a kár­pát­al­jai Husz­ton élő magyar szór­vány­ra. Lezsák Sán­dor kiemel­te a bán­sá­gi temp­lo­mo­kért indí­tott kez­de­mé­nye­zé­sün­ket is, ami­nek köszön­he­tő­en a temp­lo­mok meg­me­ne­kül­het­tek a lebon­tás­tól.

Lezsák Sándor laudációja / Kép: Berki Edith, Magyar Patrióták Közössége
Lezsák Sán­dor lau­dá­ci­ó­ja
Kép: Ber­ki Edith, Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge

A Ráko­si-dik­ta­tú­rá­ban fel­rob­ban­tott város­li­ge­ti Reg­num Mari­a­num-temp­lom ügye szá­má­ra is fon­tos, Lezsák Sán­dor azon­ban lélek­ben az újjá­épí­tést is támo­gat­ná. „Amit lerom­bol­tak, azt nekünk újjá kell épí­te­ni” – mond­ta az Ország­gyű­lés alel­nö­ke, hoz­zá­té­ve, hogy ennek szük­sé­ges­sé­gé­ről az egy­há­zi veze­tő­ket még nem sike­rült meg­győz­ni. A Bem téri Radetz­ky-lak­ta­nya sokat jelent az egy­ko­ri MDF-esek­nek, ezért nagy ered­mény­nek tart­ja, hogy a műem­lék épü­let a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge hatá­ro­zott kiál­lá­sá­nak köszön­he­tő­en meg­me­ne­kült. „Tovább­ra is az Önök fele­lős­sé­ge, hogy figye­lem­mel kísér­jék az ügyet” – hang­sú­lyoz­ta Lezsák Sán­dor.

A Beth­len Gábor Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak első embe­re elmond­ta: Ilyen fia­ta­lok­ból álló közös­sé­gek­re van szük­ség szer­te a Kár­pát-meden­cé­ben, és akkor a nem­zet fenn fog marad­ni. „Legyen jel­kép, hogy júni­us 4-én, az emlék­na­pon a fia­ta­lok, a jövő kap kitün­te­tést!” – zár­ta a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge mél­ta­tá­sát Lezsák Sán­dor, majd átnyúj­tot­ta Rie­ger Tibor szob­rász­mű­vésszel közö­sen a kitün­te­tés­ről kiál­lí­tott okle­ve­let és az emlék­ér­met az egye­sü­let elnö­ké­nek, Hetz­mann Róbert­nek.

Hetzmann Róbert átveszi a Teleki Pál Érdemérmet a Magyar Patrióták Közössége nevében Rieger Tibortól / Kép: Ficsor Márton, Magyar Hírlap
Hetz­mann Róbert átve­szi a Tele­ki Pál Érdem­ér­met
a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge nevé­ben Rie­ger Tibor­tól
Kép: Ficsor Már­ton, Magyar Hír­lap

Idén hat sze­mély, illet­ve szer­ve­zet mun­ká­ját ismer­te el Tele­ki Pál Érdem­érem­mel a Beth­len Gábor Ala­pít­vány. Egye­sü­le­tünk mel­lett díja­zás­ban része­sült Bata János Hor­go­son élő köl­tő, a dél­vi­dé­ki Aracs folyó­irat szer­kesz­tő­je, Dr. Hoff­mann Rózsa tanár és okta­tás­ku­ta­tó, volt állam­tit­kár, Dr. Hor­váth Lász­ló orvos-köz­író, a fel­vi­dé­ki Bán­ke­szi szü­löt­te, vala­mint Jerzy Snopek hun­ga­ro­ló­gus, műfor­dí­tó, Len­gyel­or­szág nagy­kö­ve­te. A díja­zot­tak közül Zabo­lai Csek­me Éva evan­gé­li­kus lel­kész, volt ENSZ tiszt­vi­se­lő egész­ség­ügyi okok­ból később tud­ja csak átven­ni kitün­te­té­sét.

„a magyar kulturális örökség megóvója, eredményes közösségi védelmezője részére”
„a magyar kul­tu­rá­lis örök­ség meg­óvó­ja,
ered­mé­nyes közös­sé­gi védel­me­ző­je részé­re”

Az emlék­ér­mek átadá­sát köve­tő­en a szer­ve­zők részé­ről ifj. Ara­tó György meg­kö­szön­te a figyel­met, majd zárás­ként az egy­be­gyűl­tek eléne­kel­ték a Szó­za­tot.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge hatal­mas meg­tisz­tel­te­tés­nek tart­ja, hogy mun­ká­ját Tele­ki Pál Érdem­érem­mel ismer­ték el. Tevé­keny­sé­ge­in­ket a kitün­te­tés­hez mél­tó módon, még nagyobb fele­lős­ség­tu­dat­tal fog­juk foly­tat­ni, a tudós állam­fér­fi szál­ló­igé­vé vált gon­do­la­ta jegyé­ben: „Mer­jünk magya­rok len­ni!”

Magyar Patrióták Közössége © 2018. június 9.