Egye­sü­le­tünk főbb kez­de­mé­nye­zé­sei jegyé­ben rend­sze­re­sen jelen­tet meg érté­ke­in­ket ismer­te­tő, bemu­ta­tó, doku­men­tá­ló kiad­vá­nyo­kat. Ezek a mun­kák szak­mai jel­le­gű igé­nyes­ség­gel készül­nek az egye­sü­le­ti műhely­mun­ka kere­te­in belül. Írá­sa­in­kat intéz­mé­nyek, szer­ve­ze­tek, újság­írók, szak­mai körök is rend­sze­re­sen tanul­má­nyoz­zák.

Veszély­be került temp­lo­mok a Bán­ság­ban (2018)

Huszi­ta Bib­lia tanul­mány­kö­tet (2017)

A Reg­num Mari­a­num-temp­lom tör­té­ne­te (2017)

Mara­dék tele­pü­lés két­nyel­vű tér­ké­pe (2016)

A dom­bói ben­cés kolos­tor­rom pros­pek­tus — Magyar Sze­rém­ség soro­zat (2015)

Az Onda­va men­ti teme­tők ősi fej­fái (2014)