A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge idei év ele­ji sike­res jóté­kony­sá­gi gyűj­té­sé­nek köszön­he­tő­en 1,4 mil­lió forint­tal járul hoz­zá a kár­pát­al­jai Korl­át­hel­mec új magyar óvo­dá­já­nak meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz. Nyá­ri kár­pát­al­jai láto­ga­tá­sunk­kor a falu óvo­dá­sai külön­le­ges aján­dék­kal lep­ték meg egye­sü­le­tünk tag­ja­it: leraj­zol­ták, milyen­nek kép­ze­lik el az új kis­ded­óvót. Az elké­szült szép raj­zocs­kák is szem­lél­te­tik, a gyer­me­kek nagy lel­ke­se­dés­sel vár­ják új óvo­dá­ju­kat.

A gyer­me­kek raj­za­it most hon­la­pun­kon is meg­te­kint­he­tik. Kér­jük, az oldal alján sza­vaz­zon Ön is, melyik gyer­mek­raj­zot java­sol­ná „meg­va­ló­sí­tás­ra”!

Bábinecz Viktória rajza
Bábi­necz Vik­tó­ria
Buglina Angelika rajza
Bug­li­na Ange­li­ka
Hodánics Anna-Mária rajza
Hodá­nics Anna-Mária
Klimenkó Alekszandra képe
Kli­men­kó Alek­szand­ra
Kákánecz Makszim rajza
Káká­necz Mak­szim
Katona Krisztina rajza
Kato­na Krisz­ti­na

Lokáj András rajza
Lokáj And­rás
Pida Makszim rajza
Pida Mak­szim
Szmolenyák Angelika rajza
Szmo­le­nyák Ange­li­ka
Timkó László rajza
Tim­kó Lász­ló
Ön melyik gyer­mek­raj­zot java­sol­ná meg­va­ló­sí­tás­ra”?
Bábi­necz Vik­tó­ria
Bug­li­na Ange­li­ka
Hodá­nics Anna-Mária
Kli­men­kó Alek­szand­ra
Káká­necz Mak­szim
Kato­na Krisz­ti­na
Lokáj And­rás
Pida Mak­szim
Szmo­le­nyák Ange­li­ka
Tim­kó Lász­ló
Crea­ted with Quiz­Ma­ker