Ered­mé­nyes volt jóté­kony­sá­gi kez­de­mé­nye­zé­sünk, melyet idén janu­ár 30-án, a Magyar Kul­tú­ra Nap­ja alkal­má­ból szer­ve­zett estün­kön indí­tot­tunk útjá­ra a kár­pát­al­jai Huszt magyar isko­lá­já­nak meg­se­gí­té­sé­re. Össze­sen 760.000 forint ado­mányt sike­rült össze­gyűj­te­nünk, amit a már­ci­us 15-i ünne­pi hosszú hét­vé­gén adtunk át a ked­vez­mé­nye­zet­tek­nek. Kilenc­fős kül­dött­sé­günk meg­te­kin­tet­te a magyar isko­lát, és részt vett a sza­bad­ság­harc emlé­ké­re szer­ve­zett váro­si meg­em­lé­ke­zé­sen.

Janu­ár utol­só nap­ján nagy­si­ke­rű jóté­kony­sá­gi estet ren­dez­tünk a buda­pes­ti Magyar­ság Házá­ban a Husz­ti Magyar Tan­nyel­vű Álta­lá­nos Isko­la javá­ra. A gyűj­tés lezá­rá­sát köve­tő­en össze­sen 760.000 forin­tot adtunk át az intéz­mény kép­vi­se­lő­i­nek, jóté­kony­sá­gi estünk tel­jes bevé­te­lét – 337 ezer forin­tot – és a később ban­ki átuta­lá­sok­kal kül­dött ado­má­nyo­kat. A meg­ál­la­po­dást Szo­ko­lo­vics Mária igaz­ga­tó­nő és Hetz­mann Róbert elnök 2016. már­ci­us 13-án az isko­la igaz­ga­tói iro­dá­já­ban írta alá. A szer­ző­dés­ből kide­rül, hogy az isko­la a támo­ga­tást az okta­tá­si körül­mé­nyek javí­tá­sá­ra, így beru­há­zás­ra, fej­lesz­tés­re, vala­mint esz­köz­be­szer­zés­re hasz­nál­hat­ja fel. Leg­ké­sőbb 2017. szep­tem­ber 1-jéig fény­ké­pes beszá­mo­ló­ban mutat­ják be, mire for­dí­tot­ták az átadott össze­get.

A kül­dött­ség tag­jai meg­te­kin­tet­ték az isko­lai tan­ter­me­ket, köz­tük az intéz­mény büsz­ke­sé­gét, a fel­újí­tott tor­na­ter­met. Azt sze­ret­nék, ha a töb­bi helyi­ség álla­po­tán is javí­ta­ni tud­ná­nak. Főként az isko­lai fel­sze­re­lé­sek terén sok a hiá­nyos­ság: a tor­na­te­rem nincs még beren­dez­ve, szak­tan­ter­mek nin­cse­nek, a mos­dó rossz álla­po­tú. A husz­ti magyar isko­lát a koráb­bi, ukrán naci­o­na­lis­ta város­ve­ze­tés min­den esz­köz­zel fel akar­ta szá­mol­ni, ám a terv a helyi magyar közös­ség ellen­ál­lá­sán elbu­kott. Tavaly óta új pol­gár­mes­te­re van a koro­na­vá­ros­nak, aki part­ner­nek tekin­ti a magyar­sá­got. Az egy­kor népes magyar közös­ség­nek ott­hont adó Huszt ma már csak szór­vány: har­minc­ezer lako­sá­ból mint­egy 1700 fő vall­ja magát magyar­nak, a tel­jes népes­ség 6%-a. Az isko­la léte kulcs­fon­tos­sá­gú, főként, hogy falai között ma már zöm­mel olyan diá­kok tanul­nak, akik ott­ho­nuk­ban is ukrá­nul beszél­nek.

Az aján­dé­ko­zá­si szer­ző­dés meg­kö­té­se (Kép: Izing Máté)
Az átadás pil­la­na­ta (Kép: Izing Máté)
A magyar temető – háttérben a hadisírok (Kép: Izing Máté)
A magyar teme­tő – hát­tér­ben a hadi­sí­rok (Kép: Izing Máté)

Szo­ko­lo­vics Mária igaz­ga­tó­nő meg­mu­tat­ta kül­dött­sé­günk­nek a város főbb neve­ze­tes­sé­ge­it, így a góti­kus refor­má­tus erőd­temp­lo­mot és a Vár­hegy olda­lá­ban talál­ha­tó magyar teme­tőt, ami egy­ben a II. világ­há­bo­rú­ban elesett magyar kato­nák nyug­he­lye. Husz­ti sétán­kat köve­tő­en a nem­ze­ti ünnep alkal­má­ból szer­ve­zett helyi meg­em­lé­ke­zés­re igye­kez­tünk.

Annak elle­né­re, hogy Huszt ma már igen­csak szór­vány, mint­egy három­száz részt­ve­vő gyűlt össze vasár­nap dél­után a koro­na­vá­ros köz­pont­já­ban, a műve­lő­dé­si ház nagy­ter­mé­ben, amit egy magyar vál­lal­ko­zó biz­to­sí­tott a helyi KMKSZ alap­szer­ve­zet és az isko­la részé­re. A meg­em­lé­ke­zé­sen cso­dá­la­tos műsort adtak elő a husz­ti Napocs­ka óvo­da gyer­me­kei, vala­mint az isko­la tanu­lói. A zenés-tán­cos fel­lé­pé­sek, sza­va­la­tok mind a haza­sze­re­tet fon­tos­sá­gá­ról, a szü­lő­föld­höz ragasz­ko­dás­ról, az 1848-as hagyo­mány élte­té­sé­ről szól­tak.

A ren­dez­vé­nyen beszé­det mon­dott Sza­bó Gab­ri­el­la, a gyer­me­kek fel­ké­szí­tő taná­ra, fel­szó­lalt Koz­ma József, a KMKSZ husz­ti elnö­ke, vala­mint Sari József, a KMKSZ Fel­ső-Tisza-vidé­ki veze­tő­je. Magyar­or­szág ung­vá­ri kon­zu­lá­tu­sa részé­ről Sza­bó János kon­zul úr szólt az egy­be­gyűl­tek­hez.

Az ünnepség (Kép: Izing Máté) Az óvodások műsora (Kép: Izing Máté)
Az ünnep­ség (Kép: Izing Máté)
Az óvo­dá­sok műso­ra (Kép: Izing Máté)
Hetzmann Róbert köszöntőbeszéde (Kép: Izing Máté)
Hetz­mann Róbert köszön­tő­be­szé­de (Kép: Izing Máté)

Egye­sü­le­tünk nevé­ben Hetz­mann Róbert elnök mon­dott beszé­det, aki köszö­ne­tét fejez­te ki a husz­ti­ak­nak, hogy mind a mai napig meg­őriz­ték magyar­sá­gu­kat. Nagy taps fogad­ta beje­len­té­sét az ado­má­nyok átadá­sá­ról. Az elnök külön köszö­ne­tet mon­dott a jóté­kony­sá­gi gyűj­tés­ben nyúj­tott segít­sé­gé­ért Pánczél Károly­nak, az Ország­gyű­lés Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Bizott­sá­ga elnö­ké­nek, vala­mint a magyar Ország­gyű­lés által lét­re­ho­zott Ala­pít­vány a Magyar Nem­ze­ti Közös­sé­gek Euró­pai Érdek­kép­vi­se­le­té­ért (AMNKEÉ) szer­ve­zet­nek és az Egri Vár­vé­dő Egye­sü­let­nek – utób­bi­ak jelen­tő­sebb összeg­gel támo­gat­ták fel­hí­vá­sun­kat. Végül arra kér­te a husz­ti­a­kat, hogy vigyék tovább a koro­na­vá­ro­si hagyo­mányt, adják át a jövő nem­ze­dé­kek­nek őse­ik örök­sé­gét.

A meg­em­lé­ke­zést köve­tő­en együtt vacso­ráz­tunk az isko­la épü­le­té­ben a helyi magyar­ság veze­tő­i­vel, miköz­ben meg­vi­tat­tuk a husz­ti magyar közös­ség lét­kér­dé­se­it. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge tag­jai szá­má­ra fel­eme­lő élményt jelen­tett a sza­bad­ság­harc évfor­du­ló­já­nak meg­ün­nep­lé­se hatá­ra­in­kon túl, a szór­vány­ban. Lát­va a helyi közös­ség kitar­tá­sát és küz­del­mét, meg­fo­gal­ma­zó­dott ben­nünk, hogy ado­má­nyunk való­ban jó hely­re került.

Az iskolások palotást is táncoltak (Kép: Izing Máté) Kozma József köszönetet mond a két felkészítő tanárnak, Szabó Gabriellának (b) és Nagy Csillának (j), valamint Miller Anna tanulónak (Kép: Izing Máté)
Az isko­lá­sok palo­tást is tán­col­tak (Kép: Izing Máté)
Koz­ma József köszö­ne­tet mond a két fel­ké­szí­tő
tanár­nak, Sza­bó Gab­ri­el­lá­nak (b) és Nagy Csil­lá­nak (j),
vala­mint Mil­ler Anna tanu­ló­nak (Kép: Izing Máté)

Nem feled­het­jük, hogy a kár­pát­al­jai magya­rok ma egy szá­muk­ra ide­gen nagy­ha­tal­mi csa­tá­ro­zás elszen­ve­dői. A nem­ze­ti szo­li­da­ri­tás jegyé­ben tett álla­mi és tár­sa­dal­mi erő­fe­szí­té­sek nél­kül ez a közös­ség mára már fel­mor­zso­ló­dott vol­na. Kül­dött­sé­günk más­nap reg­gel Huszt tér­sé­gét ezzel a tudat­tal hagy­ta el, foly­tat­va kár­pát­al­jai láto­ga­tá­sun­kat továb­bi tele­pü­lé­sek, tör­té­nel­mi emlé­kek fel­ke­re­sé­sé­re.

A Magyar Patrióták Közössége köszönetet mond mindazoknak, akik – akár jótékonysági estünkön, akár banki átutalással – a huszti magyar iskolát adományaikkal támogatták!

Magyar Patrióták Közössége © 2016 márciusa