Részt vettünk a keresztszülők találkozóján

A mai nap­tól hiva­ta­lo­san is bekap­cso­lód­tunk a mold­vai csán­gók magyar anya­nyelv-okta­tá­si prog­ram­já­ba. Részt vet­tünk a kereszt­szü­lők buda­pes­ti talál­ko­zó­ján, ahol egyez­tet­tünk a csán­gó­szer­ve­ze­tek veze­tő­i­vel, vala­mint Duma-Ist­ván And­rás mold­vai magyar köl­tő­vel, klé­zsei magyar­ta­nár­ral és Ang­hel Năs­ta­se Bakó megyei tan­fel­ügye­lő­vel. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge magá­ra vál­lal­ta egy mold­vai gyer­mek okta­tá­si költ­sé­ge­it, és ígé­re­tet tet­tünk arra is, hogy nyá­ron meg­lá­to­gat­juk csán­gó­föl­di bará­ta­in­kat.

2014. feb­ru­ár 15-én szom­ba­ton tar­tot­ta meg a Kereszt­szü­lők a Mold­vai Csán­gó­ma­gya­ro­kért Egye­sü­let (KEMCSE) hagyo­má­nyos éves kereszt­szü­lő-tanár talál­ko­zó­ját Buda­pes­ten, a Német­völ­gyi Álta­lá­nos Isko­lá­ban. A ren­dez­vé­nyen csak­nem az összes okta­tá­si hely­szí­nen szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő tanár jelen volt. Érté­kes elő­adá­sok­kal, beszá­mo­lók­kal let­tünk gaz­da­gab­bak. A saját sze­münk­kel győ­ződ­het­tünk meg arról, hogy a mold­vai magyar okta­tás való­ban virág­zik, a „szét­hul­lás­ról”, „össze­om­lás­ról” szó­ló kósza hírek pedig való­ság­tar­ta­lom nél­kü­li rágal­mak.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge meg­ala­ku­lá­sa óta bekap­cso­ló­dott a mold­vai magyar okta­tás támo­ga­tá­sá­ba. Sze­rep­vál­la­lá­sunk lénye­ge, hogy egy mold­vai magyar diák anya­nyel­vi okta­tá­sá­nak költ­sé­ge­it magunk­ra vál­lal­tuk (40.000 Ft/év). A kereszt­szü­lő kap­cso­lat ter­mé­sze­te­sen messze nem az anya­gi­ak­ról szól, a mi fel­ada­tunk, hogy a gyer­mek és csa­lád­ja, vala­mint az anya­or­szág köz­ti kap­cso­la­tot, hidat meg­te­remt­sük.

Tör­jük az aka­dályt, mely­től nem mehe­tünk,
S mind az embe­ri­ség ker­té­be sie­tünk.
Vaj­ha Mold­vá­nak is kies par­lag­jai,
Amed­dig ter­jed­nek a Pon­tus hab­jai,
Magyar Koro­nánk­nak árnyé­ká­ba men­ne,
S a csán­gó magyar is pol­gár­tár­sunk len­ne!”

Cso­ko­nai Vitéz Mihály: Maros­vá­sár­he­lyi gon­do­la­tok (rész­let)

A kereszt­szü­lő-talál­ko­zó során néhány tagunk, köz­tük Hetz­mann Róbert egye­sü­le­ti elnök és Sze­lecz­ky Tün­de, a csán­gó okta­tá­si prog­ram bel­ső fele­lő­se talál­ko­zott Duma-Ist­ván And­rás klé­zsei magyar köl­tő­vel, aki kereszt­gyer­me­künk taní­tó­ja is egy­ben. Duma-Ist­ván And­rás tájé­koz­ta­tott min­ket a mold­vai magyar hely­zet valós álla­po­tá­ról, ami koránt­sem remény­te­len. Még min­dig van­nak csa­lá­dok, ahol magya­rul beszél­nek, és a har­minc évnél idő­seb­bek szé­pen tud­nak magya­rul. Anya­nyel­vünk „fel­tá­masz­tá­sa” így koránt­sem remény­te­len vál­lal­ko­zás – tud­tuk meg az ősi magyar művelt­sé­get is nagyon jól isme­rő tanár-köl­tő­től. Ezzel egy idő­ben talál­koz­tunk Ang­hel Năs­ta­se Bakó megyei tan­fel­ügye­lő­vel is, aki a román álla­mi isko­lák­ban a nem­ze­ti­sé­gek joga­i­ért felel. A mold­vai muzsi­kus cigány csa­lád­ból szár­ma­zó Năs­ta­se úr bár nem ért magya­rul, még­is nagyon sokat tett azért, hogy ma már 18 tele­pü­lé­sen a csán­gó diá­kok álla­mi kere­tek között is tanul­hat­nak anya­nyel­vü­kön.

A talál­ko­zót köve­tő­en Duma-Ist­ván And­rás meg­hív­ta közös­sé­gün­ket szü­lő­fa­lu­já­ba, a Sze­ret terén talál­ha­tó Klé­zsé­be. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge nevé­ben Hetz­mann Róbert elmond­ta, hogy egye­sü­le­tünk elkö­te­le­zett egy 2014 nya­rán ese­dé­kes mold­vai tanul­má­nyi kirán­du­lás meg­va­ló­sí­tá­sa mel­lett.

Klézse Tyúkszer nevű részén lakik keresztlányunk, Diána, akinek az oktatási költségeit magunkra vállaltuk
Klé­zse Tyúk­szer nevű részén lakik kereszt­lá­nyunk, Diá­na, aki­nek az okta­tá­si költ­sé­ge­it magunk­ra vál­lal­tuk

Sze­lecz­ky Tün­de, a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge csán­gó-fele­lő­se elvál­lal­ta a Klé­zsé­hez tar­to­zó Tyúk­szer falu­gaz­da tiszt­sé­gét, így a jövő­ben az ő fel­ada­ta lesz a kereszt­szü­lők koor­di­ná­lá­sa, a tár­sa­dal­mi kap­cso­la­tok fej­lesz­té­se és a helyi okta­tá­si fel­ada­tok segí­té­se. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge az egye­sü­let­ala­pí­tás során fel­me­rült anya­gi nehéz­sé­ge­i­re tekin­tet­tel fél éves kése­de­lem­mel, 2014. októ­ber­ben tel­je­sí­ti anya­gi vál­la­lá­sát.

A feb­ru­á­ri kereszt­szü­lő-tanár talál­ko­zó, a mold­va­i­ak­kal való meg­is­mer­ke­dés meg­győ­zött min­ket arról, hogy a Kár­pá­to­kon túl is van még magyar jövő, és ezért érde­mes is ten­nünk. Isten óvja Csán­gó­föl­det!

Magyar Patrióták Közössége © 2014. február 15.