[Meg­hí­vó letöl­té­se]

Decem­ber 6-án, csü­tör­tö­kön 18 órá­tól a Duna Palo­tá­ban a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge jóté­kony­sá­gi estet tart leg­na­gyobb tár­sa­dal­mi, poli­ti­kai és gaz­da­sá­gi kihí­vá­sok­kal szem­be­né­ző nem­zet­ré­szünk, Kár­pát­al­ja egyik erős magyar közös­sé­ge­ként szá­mon tar­tott Salánk javá­ra. A ren­dez­vé­nyen fel­lép Kubik Anna Kos­suth-díjas szín­mű­vész és kon­cer­tet ad a Magyar Örök­ség-díjas kár­pát­al­jai Cre­do Együt­tes. Az est bevé­te­le­i­vel a hely­ben élő magyar­ság fenn­ma­ra­dá­sát, iden­ti­tá­sá­nak elmé­lyí­té­sét biz­to­sí­tó Ifjú­sá­gi Ház meg­va­ló­sí­tá­sát támo­gat­juk, amely a helyi refor­má­tus egy­ház­köz­ség tulaj­do­nát képe­zi. Beszé­det mond Lezsák Sán­dor, az Ország­gyű­lés alel­nö­ke, aki a ren­dez­vény fővéd­nö­ki tiszt­sé­gét is vál­lal­ta, vala­mint Gre­zsa Ist­ván minisz­te­ri biz­tos.

Salánk múltjáról és jelenéről röviden

A tör­té­nel­mi Ugo­csa vár­me­gye észak­nyu­ga­ti csücs­ké­ben, Bereg vár­me­gye hatá­rá­ban fek­vő tele­pü­lés múlt­ja az Árpád-kor­ba nyú­lik vissza. Tör­té­nel­mi jelen­tő­sé­gét jól tük­rö­zi, hogy II. Rákó­czi Ferenc a salán­ki kas­tély­ban tar­tot­ta 1711. feb­ru­ár 11–18. között a sza­bad­ság­harc utol­só ország­gyű­lé­sét. A Borzsa folyó és a Hel­mec-hegy öle­lé­sé­ben fek­vő tele­pü­lé­sen élő magyar közös­ség össze­tar­to­zá­sát mi sem mutat­ja job­ban, mint a sta­tisz­ti­ka: a tele­pü­lés a leg­utol­só két ukrán nép­szám­lá­lás (1991 és 2001) alap­ján a magyar­ság kb. 90%-os ará­nya meg­ma­radt – mind­an­nak elle­né­re, hogy a tele­pü­lés az ukrán-magyar nyelv­ha­tá­ron fek­szik. A 3110 fős falu  a kilen­ce­dik leg­na­gyobb magyar közös­sé­get mond­hat­ja magá­nak Kár­pát­al­ján, így a nyelv­ha­tá­ron fek­vő Salánk egy­faj­ta védő­bás­tya-sze­re­pe meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len.

Salánk élni aka­rá­sá­ról egye­sü­le­tünk tag­jai is meg­győ­ződ­het­tek, akik az elmúlt idő­szak­ban több­ször is meg­lá­to­gat­ták a helyi közös­sé­get. A magyar­ság akti­vi­tá­sa, a helyi refor­má­tus gyü­le­ke­zet hatal­mas közös­ség­épí­tő ere­je min­den hatá­ron túli magyar közös­ség szá­má­ra pél­da­ér­té­kű lehet. Az utób­bi évek­ben kibon­ta­ko­zó – főként anya­or­szá­gi ven­dé­ge­ket foga­dó – falu­si turiz­mus, a hosszú évszá­za­dok­ra vissza­nyú­ló bod­nár­mes­ter­ség, a sző­lő­mű­ve­lés, s a tra­di­ci­o­ná­lis ugo­csai gaszt­ro­nó­mia mai napig élet­ben tar­tá­sa mind-mind tanú­bi­zony­sá­ga annak, hogy a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge mél­tán támo­gat­ja Salán­kot.

  • DSCN2174

  • Salank1

  • Salank2

  • Salank3

  • Salank4

A jótékonysági estről, céljairól

A helyi közös­ség még a mos­ta­ni vész­ter­hes idők­ben is képes a jövő­be tekin­te­ni: a salán­ki régi isko­la kihasz­ná­lat­lan épü­le­té­be meg­ál­mod­ták az Ifjú­sá­gi Házat. A falak között már meg is kez­dő­dött az érték­men­tés a régi tár­gyak össze­gyűj­té­se és a nem­ze­ti hagyo­má­nyok élte­té­se. Bib­lia­órá­kat, hét­vé­gi fog­lal­ko­zá­so­kat, tánc­há­zat kíván­nak ren­dez­ni a falak között, ami­hez elen­ged­he­tet­len szük­ség len­ne a lela­kott álla­po­tú épü­let fel­újí­tá­sá­ra.

Az szín­vo­na­las elő­adá­sok­kal, fel­lé­pők­kel remé­nye­ink sze­rint emlé­ke­ze­tes, gon­do­lat­éb­resz­tő estet szer­ve­zünk min­den érdek­lő­dő­nek. Az est folya­mán beszé­det mond Lezsák Sán­dor, az Ország­gyű­lés alel­nö­ke, vala­mint Gre­zsa Ist­ván minisz­te­ri biz­tos. A ren­dez­vény kivá­ló han­gu­la­tát a Magyar Örök­ség-díjas Cre­do Együt­tes fog­ja biz­to­sí­ta­ni egye­ne­sen Kár­pát­al­já­ról. Az est folya­mán befolyt belé­pő­je­gyek össze­gét (ami fejen­ként 2.000 Ft) és az ado­má­nyo­kat a salán­ki magyar Ifjú­sá­gi Ház kiala­kí­tá­sá­ra for­dít­juk.

I. M.
Magyar Patrióták Közössége
© 2018. november 12.

[Meg­hí­vó letöl­té­se]