A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge által indí­tott Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Prog­ram máso­dik állo­má­sa a kár­pát­al­jai Huszt magyar isko­lá­ja volt. A tör­té­nel­mi Mára­ma­ros vár­me­gyé­ben, a Tisza fel­ső völ­gyé­ben talál­ha­tó 30 ezer lako­sú város lakos­sá­gá­nak ma már csak mint­egy 6%-a, 1700 fő magyar. A 2016. janu­ár 30-án a buda­vá­ri Magyar­ság Házá­ban meg­tar­tott esten össze­sen 760.000 Ft ado­mány gyűlt össze a hábo­rú súj­tot­ta ország ter­he­it is visel­ni kény­te­len közös­ség meg­se­gí­té­sé­re. Az ünne­pé­lyen műsort adott az Örök­ség-díj­jal kitün­te­tett kár­pát­al­jai Cre­do együt­tes, és bemu­tat­ko­zott a husz­ti magyar isko­la is. A támo­ga­tás­ból meg­újul a husz­ti magyar isko­la tor­na­ter­me és több tan­ter­me, ami von­zób­bá teszi a magyar intéz­ményt a szór­vány­ban élő vegyes csa­lá­dok szá­má­ra.

Huszti magyar iskolások (Kép: Izing Máté)
Husz­ti magyar isko­lá­sok (Kép: Izing Máté)

Ismertetés

A legendás huszti várrom
A legen­dás husz­ti vár­rom

Magyar szem­mel a kár­pát­al­jai Huszt szór­vány­nak szá­mít. Két folyó, a Tisza és a Nagy­ág talál­ko­zá­sá­nál fek­vő város 30 ezer lako­sá­ból nap­ja­ink­ban már csak 1700 magyar (6%). A közép­kor­ban egyi­ke volt az öt mára­ma­ro­si koro­na­vá­ros­nak, ame­lyek – lévén, hogy a Szent Koro­na volt a föl­des­uruk – nagy sza­bad­sá­got élvez­tek. Leg­főbb neve­ze­tes­sé­ge a vár, amely fon­tos sze­re­pet töl­tött be az Erdé­lyi Feje­de­lem­ség korá­ban, vala­mint a Rákó­czi-sza­bad­ság­harc ide­jén. Külö­nös, hogy a várost épp Köl­csey Huszt című köl­te­mé­nye tet­te híres­sé: a romok­nál töp­ren­gő köl­tő­ben ébredt fel a gon­do­lat: „Hass, alkoss, gya­ra­píts: s a haza fény­re derül!”

A tizen­öt évvel ezelőtt meg­ala­kult Husz­ti Magyar Álta­lá­nos Isko­la azért küzd, hogy e múl­tunk és műve­lő­dés­tör­té­ne­tünk szem­pont­já­ból jelen­tős város­ból ne tűn­jön el a magyar szó. Mun­ká­juk nem ered­mény nél­kü­li: a szór­vány­ban ural­ko­dó álla­po­tok elle­né­re folya­ma­to­san növek­szik a tanu­lók lét­szá­ma. Bár a hírek­ben erről egy­re rit­káb­ban esik szó, Ukraj­na még min­dig hábo­rú súj­tot­ta ország, ami a békés Kár­pát­al­ján is érez­te­ti hatá­sát. Az árak emel­ke­dé­se, a fize­té­sek zuha­ná­sa egy­re kemé­nyebb pró­ba­té­te­lek elé állít­ja a magyar közös­sé­get.

A kezdeményezés bemutatása

Egye­sü­le­tünk köte­les­sé­gé­nek érez­te, hogy segít­sé­get nyújt­son a husz­ti magyar­ság­nak, isko­lá­juk ugyan­is eddig csak cse­kély támo­ga­tás­hoz jutott, fel­sze­re­lé­sei hiá­nyo­sak. Annak érde­ké­ben, hogy ez az intéz­mény az ukrán isko­lák­kal szem­ben von­zó alter­na­tí­va legyen a nyelv­vál­tás hatá­rán álló husz­ti magyar szár­ma­zá­sú csa­lá­dok szá­má­ra, szük­ség van az okta­tá­si körül­mé­nyek javí­tá­sá­ra.

2016. janu­ár 30-án jóté­kony­sá­gi estet tar­tot­tunk a magyar kul­tú­ra nap­ja alkal­má­ból a buda­vá­ri Magyar­ság Házá­ban, ame­lyen Pánczél Károly ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő, az Ország­gyű­lés Nem­ze­ti össze­tar­to­zás bizott­sá­gá­nak elnö­ke is meg­je­lent. A ren­dez­vény fényét emel­te a kár­pát­al­jai Cre­do együt­tes feled­he­tet­len zenés-ver­ses kon­cert­je.

Mil­ler Anna, a husz­ti magyar isko­la diák­ja sza­val jóté­kony­sá­gi estün­kön

A jóté­kony­sá­gi esten a husz­ti magyar­ság is bemu­tat­ko­zott: az isko­lát öt taná­ra – köz­tük Szo­ko­lo­vics Mária igaz­ga­tó asszony és a gyer­me­kek fel­ké­szí­tő taná­ra, Bíró Gab­ri­el­la – és egy tehet­sé­ges diák, Mil­ler Anna kép­vi­sel­te, aki ver­set sza­valt. A köz­ne­ve­lé­si intéz­mény első embe­re bemu­tat­ta az isko­la jele­nét, jövő­ké­pét, a szük­sé­ges fej­lesz­té­se­ket.

A program megvalósulása, elért eredmények

Az elmúlt évek ked­ve­ző fej­le­mé­nye, hogy Kár­pát­al­ján – más nem­zet­ré­szek­kel ellen­tét­ben – szá­mot­te­vő mér­ték­ben meg­nőtt a magyar nyelv tekin­té­lye és ezzel együtt a magyar isko­lák nép­sze­rű­sé­ge. A husz­ti isko­lát koráb­ban a bezá­rás fenye­get­te a magyar közös­ség apa­dá­sa és elöre­ge­dé­se miatt, most azon­ban a vegyes csa­lá­dok, sőt egyes ruszin csa­lá­dok köré­ben is meg­nőtt az érdek­lő­dés. Ez meg­ne­he­zí­ti a taná­rok mun­ká­ját, ugyan­is a tanu­lók több­sé­ge nem tud magya­rul, ami­kor beke­rül az isko­la falai közé.

A jóté­kony­sá­gi gyűj­tés során befolyt 760.000 Ft ado­mányt 2016. már­ci­us 13-án, a husz­ti magyar közös­ség nem­ze­ti ünne­pünk alkal­má­ból szer­ve­zett meg­em­lé­ke­zé­sén adtuk át, amely­re a szer­ve­zők (isko­la, KMKSZ) meg­hí­vá­sá­ra kis­busszal érkez­tünk. A fel­eme­lő ünne­pé­lyen több száz hely­bé­li vett részt, ami jól tük­rö­zi a husz­ti magyar­ság elkö­te­le­zett­sé­gét, jövő­be vetett hitét. Sze­ren­csé­re el tud­tuk mon­da­ni, mennyi­re fon­to­sak a magyar nem­zet szá­má­ra azok, akik a vége­ken küz­de­nek a nem­zet meg­tar­tá­sá­ért. Saj­nos rit­ka láto­ga­tó a magyar­or­szá­gi ember erre­fe­lé, pedig a mára­ma­ro­si táj iga­zán elbű­vö­lő.

A husz­ti magyar isko­la a támo­ga­tás fel­hasz­ná­lá­sá­ról 2017. szep­tem­ber 1-jéig fog fény­ké­pes beszá­mo­lót kül­de­ni a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge részé­re.

Az átadás pil­la­na­ta (Kép: Izing Máté)
Kilá­tás a husz­ti vár­ból

Beszámolók

Adven­ti láto­ga­tás Kár­pát­al­ján
2017. decem­ber 20.

Ünne­pi hosszú hét­vé­ge Kár­pát­al­ján
2016. ápri­lis 17.

Eljut­tat­tuk az ado­má­nyo­kat Kár­pát­al­já­ra
2016 már­ci­u­sa

Lélek­eme­lő jóté­kony­sá­gi est Kár­pát­al­já­ért
2016. feb­ru­ár 5.

Meg­hí­vó — Jóté­kony­sá­gi estet szer­ve­zünk Kár­pát­al­já­ért
2016. janu­ár 13.