A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge min­den­kit sze­re­tet­tel vár a magyar kul­tú­ra nap­ja alkal­má­ból szer­ve­zett kul­tu­rá­lis est­jé­re, melyet 2016. janu­ár 30-án, szom­ba­ton 17 órai kez­det­tel tar­tunk meg a Budai Vár­ban, a Magyar­ság Házá­ban. A ren­dez­vény bevé­te­le­i­vel a Fel­ső-Tisza völ­gyé­ben talál­ha­tó Huszt magyar isko­lá­já­nak fenn­ma­ra­dá­sát segít­jük. Az ünne­pé­lyen műsort ad az Örök­ség-díj­jal kitün­te­tett kár­pát­al­jai Cre­do együt­tes, és bemu­tat­ko­zik a husz­ti magyar isko­la.

Idő­pont: 2016. janu­ár 30. szom­bat 17 óra
Hely­szín: Magyar­ság Háza, Bp. Szent­há­rom­ság tér 6. (a Mátyás-temp­lom­nál)
Belé­pő­jegy ára: 2.000 Ft

Huszti magyar iskolások
Husz­ti magyar isko­lá­sok

A magyar kul­tú­ra nap­ját évek óta janu­ár 22-én ünne­pel­jük: Köl­csey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisz­táz­ta le a Him­nusz kéz­ira­tát. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge nem­ze­ti örök­sé­günk irán­ti tisz­te­let­ből 2014-ben ezen a napon jött lét­re. Már meg­ala­ku­lá­sunk­kor elha­tá­roz­tuk, hogy a magyar kul­tú­ra nap­ján min­den évben jóté­kony­sá­gi ünne­pélyt szer­ve­zünk vala­me­lyik segít­ség­re szo­ru­ló, hatá­ra­in­kon túl­ra került magyar közös­ség érde­ké­ben. Tavaly a Dél­vi­dé­ken talál­ha­tó, a szór­vány­nak szá­mí­tó sze­rém­sé­gi Mara­dék falu refor­má­tus közös­sé­ge javá­ra ren­dez­tünk gyűj­tést, amely során 600.000 Ft ado­mány folyt be. Ez jelen­tő­sen hoz­zá­já­rult a helyi magyar szór­vány­köz­pont kiala­kí­tá­sá­hoz, amely már most nagy sze­re­pet tölt be az anya­nyelv és az öntu­dat meg­őr­zé­sé­ben. (A kez­de­mé­nye­zés­ről bőveb­ben itt olvas­hat.)

A kár­pát­al­jai Huszt hason­ló­kép­pen szór­vány­nak szá­mít. Két folyó, a Tisza és a Nagy­ág talál­ko­zá­sá­nál fek­vő város 30 ezer lako­sá­ból nap­ja­ink­ban már csak 1700 magyar (6%). A közép­kor­ban egyi­ke volt az öt mára­ma­ro­si koro­na­vá­ros­nak, melyek köz­vet­le­nül a Szent Koro­na alá tar­toz­tak. Leg­főbb neve­ze­tes­sé­ge a vár, amely fon­tos sze­re­pet töl­tött be az Erdé­lyi Feje­de­lem­ség korá­ban, vala­mint a Rákó­czi-sza­bad­ság­harc ide­jén. Külö­nös, hogy a várost épp Köl­csey Huszt című köl­te­mé­nye tet­te híres­sé: a romok­nál töp­ren­gő köl­tő­ben ébredt fel a gon­do­lat: „Hass, alkoss, gya­ra­píts: s a haza fény­re derül!”

A legendás huszti várrom
A legen­dás husz­ti vár­rom

A tizen­öt évvel ezelőtt meg­ala­kult Husz­ti Magyar Álta­lá­nos Isko­la azért küzd, hogy e múl­tunk és műve­lő­dés­tör­té­ne­tünk szem­pont­já­ból jelen­tős város­ból ne tűn­jön el a magyar szó. Mun­ká­juk nem ered­mény nél­kü­li: a szór­vány­ban ural­ko­dó álla­po­tok elle­né­re folya­ma­to­san növek­szik a tanu­lók szá­ma. Bár a hírek­ben erről egy­re rit­káb­ban esik szó, Ukraj­na még min­dig hábo­rú súj­tot­ta ország, ami a békés Kár­pát­al­ján is érez­te­ti hatá­sát. Az árak emel­ke­dé­se, a fize­té­sek zuha­ná­sa egy­re nehe­zebb pró­ba­té­te­lek elé állít­ja a magyar közös­sé­get. Egye­sü­le­tünk köte­les­sé­gé­nek érez­te, hogy segít­sé­get nyújt­son a husz­ti magyar­ság­nak, isko­lá­juk ugyan­is eddig csak cse­kély támo­ga­tás­hoz jutott. Annak érde­ké­ben, hogy ez az intéz­mény von­zó legyen a nyelv­vál­tás hatá­rán álló husz­ti magyar szár­ma­zá­sú csa­lá­dok szá­má­ra, szük­ség van az okta­tá­si körül­mé­nyek javí­tá­sá­ra. Kár­pát­al­ja olyan idő­ket él most, hogy min­den segít­ség­re szük­sé­gük van annak érde­ké­ben, hogy meg­ma­rad­has­sa­nak!

A Magyarság Háza épülete
A Magyar­ság Háza épü­le­te

Jóté­kony­sá­gi estün­ket ezút­tal janu­ár 30-án, szom­ba­ti napon tart­juk 17 órai kez­det­tel a buda­pes­ti Magyar­ság Házá­ban. A ren­dez­vé­nyen műsort ad az idén Örök­ség-díj­jal kitün­te­tett kár­pát­al­jai Cre­do Vers­ének­lő Együt­tes. Köszön­tőt mond az intéz­mény igaz­ga­tó­ja, Csi­bi Krisz­ti­na, egye­sü­le­tünk elnö­ke, Hetz­mann Róbert, vala­mint meg­hí­vá­sun­kat elfo­gad­ta Pánczél Károly, az Ország­gyű­lés Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Bizott­sá­gá­nak elnö­ke. Az ünne­pé­lyen bemu­tat­koz­nak az isko­la taná­rai és diák­jai, továb­bá képe­ket vetí­tünk a régi és a mai Huszt­ról, egye­sü­le­tünk nyá­ri láto­ga­tá­sá­ról. A belé­pő­je­gyek ára 2.000 Ft, a ren­dez­vény bevé­te­lét a Husz­ti Magyar Álta­lá­nos Isko­lá­nak adjuk át az okta­tás körül­mé­nye­i­nek javí­tá­sá­ra. A jóté­kony­sá­gi est a Magyar­ság Háza támo­ga­tá­sá­val való­sul meg.

Álljon Ön is a szórványban élő kárpátaljai magyarok mellé!
Jöjjön el rendezvényünkre és támogassa a huszti magyar iskolát!

Magyar Patrióták Közössége © 2016. január 13.