A nem­ze­ti ügyek szol­gá­la­tá­ban vég­zett mun­kánk ered­mé­nyes­sé­gét nagy­ban elő­se­gí­ti, ha minél töb­ben figye­lem­mel kísé­rik tevé­keny­sé­gün­ket. A hír­le­ve­lünk­re fel­irat­ko­zott támo­ga­tó­kat e-mail­ben érte­sít­jük kez­de­mé­nye­zé­se­ink­ről, cél­ja­ink­ról és fon­to­sabb híre­ink­ről. Emel­lett rend­sze­re­sen meg­küld­jük a Pat­ri­ó­ták Kró­ni­ká­ját, ami az egye­sü­let sza­ba­don ter­jeszt­he­tő inter­ne­tes kiad­vá­nya. Marad­junk kap­cso­lat­ban! Irat­koz­zon fel Ön is hír­le­ve­lünk­re, hogy min­dig érte­sül­jön a pat­ri­ó­ta ügyek­ről!

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge min­den elvár­ha­tó módon védi a hír­le­vél­re és tema­ti­kus petí­ci­ók­ra regiszt­rál­tak, vala­mint a támo­ga­tók sze­mé­lyes ada­ta­it.

Az aláb­bi for­mu­la kitöl­té­sé­vel kinyil­vá­ní­tom fel­irat­ko­zá­si szán­dé­ko­mat a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge egye­sü­let hír­le­ve­lé­re. Kije­len­tem, hogy az Adat­ke­ze­lé­si Sza­bály­za­tot elol­vas­tam, meg­ér­tet­tem és elfo­ga­dom. Kije­len­tem, hogy az álta­lam közölt ada­tok való­sak, és az azok­ban bekö­vet­ke­zett vál­to­zá­so­kat az Egye­sü­let­nek beje­len­tem.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge min­den elvár­ha­tó módon védi a hír­le­vél­re és tema­ti­kus petí­ci­ók­ra regiszt­rál­tak, vala­mint a támo­ga­tók sze­mé­lyes ada­ta­it.

Fel­irat­ko­zás hír­le­vél­re
Az adat­vé­del­mi tájé­koz­ta­tó­ban fog­lal­ta­kat elfo­ga­dom
Hoz­zá­já­ru­lok, hogy a Pat­ri­ó­ták Kró­ni­ká­ján kívül érte­sí­tést kapok az Egye­sü­let kez­de­mé­nye­zé­se­i­ről, fel­hí­vá­sa­i­ról, híre­i­ről

Hírlevél