A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge egy pár­tok­tól füg­get­len, nem­ze­ti és kon­zer­va­tív érték­ren­dű, főként fia­ta­lok kez­de­mé­nye­zé­sé­re ala­kult egye­sü­let. Leg­főbb célunk a hagyo­má­nyos magyar érté­kek – tör­té­nel­mi emlék­he­lyek, műem­lé­kek, népi kul­tú­ra, a hazai táj – oltal­ma­zá­sa, a magyar­ság szü­lő­föld­jé­hez fűző­dő kap­cso­la­tá­nak hely­re­ál­lí­tá­sa, a nem­ze­ti össze­tar­to­zás erő­sí­té­se, vala­mint közös múl­tunk meg­is­me­ré­se és fel­tá­rá­sa. Ennek érde­ké­ben a Kár­pát-meden­ce tel­jes terü­le­tén tevé­keny­ke­dünk.

Marad­junk kap­cso­lat­ban! Irat­koz­zon fel Ön is hír­le­ve­lünk­re, hogy min­dig érte­sül­jön kez­de­mé­nye­zé­se­ink­ről, fel­hí­vá­sa­ink­ról, híre­ink­ről!

Tel­jes név*
Email*
Email még egy­szer*

ellen­őr­ző kód:


Hírlevél