Hősi emlékmű Székesfehérváron
Hősi emlék­mű Szé­kes­fe­hér­vá­ron

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge 2015 őszén vet­te fel tevé­keny­sé­gi körei közé a hábo­rús kegye­let­tel való fog­lal­ko­zást. Ennek kere­té­ben a Kár­pát-meden­cé­ben (műkö­dé­si terü­le­tün­kön) talál­ha­tó magyar kato­na­sí­rok, hősi emlék­mű­vek és hadi­sí­rok sor­sá­val fog­lal­ko­zunk. 2015. októ­ber 1-jétől Csor­dás Ger­gő Csa­ba egye­sü­le­tünk hábo­rús kegye­le­tért fele­lős meg­bí­zott­ja.

A hazá­ban a hazá­ért elhuny­tak fölött vir­rasszon a béke angya­la.” (Páter Sujánsz­ky Eusz­ták)

Fenn­ál­lá­sunk első két évé­ben a Kár­pát-meden­cé­ben jár­va egy­re több olyan üggyel kerül­tünk kap­cso­lat­ba, ame­lyek a hábo­rús kegye­let tárgy­kö­ré­be illesz­ked­nek. 2014 őszén az 1849-es szent­ta­má­si csa­ta és az 1944–45-ös bács­kai magyar­el­le­nes véreng­zé­sek halott­ja­i­ból emelt bács­föld­vá­ri Csont-halom­nál jár­tunk. 2015 tava­szán egé­szen várat­la­nul egy elfe­le­dett, I. világ­há­bo­rú­ban hősi halált halt magyar kato­na – saj­nos meg­gya­lá­zott – sír­já­ra buk­kan­tunk a fel­vi­dé­ki Magyar­rasz­la­vi­cán. Egye­sü­le­tünk elha­tá­roz­ta, hogy a jövő­ben követ­ke­ze­te­sen fog az éppen száz éve lezaj­lott nagy hábo­rú­ban eleset­tek tisz­te­le­té­re állí­tott hősi emlék­mű­vek­kel fog­lal­koz­ni. 2015 nya­rán Erdély leg­ke­le­tibb falu­já­ban, Sós­me­zőn jár­tunk, ahol az Ojto­zi-szo­ros­ban elesett kato­nák mél­tat­lan sír­he­lyét keres­tük fel.

Egyesületünk feladatai:

 • a magyar hadi­sí­rok rend­sze­res fel­ke­re­sé­se, koszo­rú­zás
 • meg­em­lé­ke­zés a Magyar Hősök Emlék­ün­ne­pé­ről (min­den május utol­só vasár­nap­ja)
 • a jelen­tő­sebb magyar kato­na­te­me­tők, érté­kes hősi emlék­mű­vek beeme­lé­se a köz­tu­dat­ba, hogy azok emlék­he­lyek­ké, zarán­dok­he­lyek­ké vál­ja­nak
 • a magyar hősi emlék­mű­vek doku­men­tá­ci­ó­ja, álla­mi védel­mük elő­moz­dí­tá­sa
 • doku­men­tá­ció, álla­pot­fel­mé­rés a hatá­ron túli hadi­te­me­tők ese­té­ben
 • kap­cso­lat­tar­tás a hadi­sír-gon­do­zá­sért fele­lős hiva­ta­los álla­mi szerv­vel
Magyar haditemető Kőrösmezőn (Kárpátalja)
Magyar hadi­te­me­tő Kőrös­me­zőn (Kár­pát­al­ja)

Alapfogalmak:

 • Magyar hadi­sír: Magyar hábo­rús eleset­tek egye­di vagy tömeg­sír­jai, melyek önál­ló­an, vagy teme­tők­ben, illet­ve azok par­cel­lá­i­ban talál­ha­tók. Hábo­rús elesett­nek azok minő­sül­nek, akik a magyar állam fegy­ve­res erő­i­nek tag­ja­i­ként hadi­ese­mé­nyek során eles­tek, vagy hadi­fog­ság­ban meg­hal­tak. A nem­zet­kö­zi egyez­mé­nyek álta­lá­ban hábo­rús elesett­nek isme­rik el azo­kat a pol­gá­ri sze­mé­lye­ket is, aki­ket a világ­há­bo­rúk követ­kez­té­ben letar­tóz­tat­tak, inter­nál­tak vagy depor­tál­tak, ille­tő­leg kivé­gez­tek.
 • Hadi­te­me­tő: Olyan teme­tő vagy sír­kert, amely­ben hadi­sí­rok talál­ha­tó­ak.
 • Hősi emlék­mű: Hábo­rús eleset­tek emlé­ké­re emelt emlék­mű­vek, emlék­táb­lák és emlék­je­lek.
Magyar hadisírok Kőrösmezőn (Kárpátalja)
Magyar hadi­sí­rok Kőrös­me­zőn (Kár­pát­al­ja)

Eddigi írásaink háborús kegyelet tárgykörében

Koszo­rú­zás a Magyar Hősök Emlék­ün­ne­pén
2017. május 28.

Ked­ve­ző for­du­lat az ojto­zi hadi­te­me­tő ügyé­ben
2017. már­ci­us 25.

2017 az első világ­há­bo­rús emlék­mű­vek éve
2017. janu­ár 9.

Tör­té­nel­mi emlék­he­lye­ket keres­tünk fel
2015. decem­ber 2.

Pusz­tel­nik hon­véd ezre­des sír­ja Újbá­nyán
2015. novem­ber 30.

A Nagy­sal­lón vívott győz­tes ütkö­zet 1848/49-es hon­véd emlék­mű­vé­nek fel­újí­tá­sa és újra­szen­te­lé­se Léván
2015. októ­ber 6.

A sós­me­zői hadi­te­me­tő igaz tör­té­ne­te — Írta: Illés­fal­vi Péter tör­té­nész
2015 szep­tem­be­re

Fej­le­mé­nyek a sós­me­zői hadi­te­me­tő ügyé­ben
2015. szep­tem­ber 20.

Hadi­sír-asszi­mi­lá­ció az Ojto­zi-szo­ros­ban
2015. júli­us 23.

Halot­ta­ink meg­gya­láz­va nem nyu­god­hat­nak!
2015. ápri­lis 27.

Halot­tak napi zarán­dok­lat a Dél­vi­dék­re
2014. novem­ber 6.

Hősi emlékmű Pesthidegkúton
Hősi emlék­mű Pest­hi­deg­kú­ton

Hadisír-egyezmények szövegei a Magyarországgal szomszédos államokkal

 • magyar-román hadi­sír egyez­mény(94/2008. (IV. 23.)) Korm. ren­de­let) [for­rás: http://net.jogtar.hu/]
 • magyar-ukrán hadi­sír egyez­mény (216/1998. (XII. 30.)) Korm. ren­de­let) [for­rás: http://net.jogtar.hu/]
 • magyar-szlo­vén hadi­sír egyez­mény (309/2007. (XI. 15.)) Korm. ren­de­let) [for­rás: http://net.jogtar.hu/]
 • Szlo­vá­ki­á­val, Szer­bi­á­val és Hor­vát­or­szág­gal máig nincs a hadi­sí­rok ren­de­zé­sé­ről szó­ló meg­ál­la­po­dá­sunk!