A közön­ség / Kép: Dor­mán Lász­ló

A Kes­ke­ny­úton Ala­pít­vány szer­ve­zé­sé­ben kon­fe­ren­ci­át tar­tot­tak 2016. novem­ber 25-én pén­te­ken, a Szov­jet­uni­ó­ba hur­col­tak emlék­nap­ján a buda­pes­ti Pol­gá­rok Házá­ban. A ren­dez­vé­nyen egye­sü­le­tün­ket Dr. Juhász Kitty jogász tag­tár­sunk kép­vi­sel­te, aki a bün­te­tő­tá­bo­rok­ba zár­tak embe­ri joga­i­nak nem­zet­kö­zi jogi meg­íté­lé­sé­ről tar­tott elő­adást.

Több mint száz fős érdek­lő­dő közön­ség gyűlt össze pén­te­ken dél­előtt 11 óra­kor a fővá­ros­ban, hogy a Szov­jet­uni­ó­ba hur­colt poli­ti­kai fog­lyok és kény­szer­mun­ká­sok emlék­éve alkal­má­ból szer­ve­zett tanács­ko­zást figye­lem­mel kísér­je. A kon­fe­ren­ci­át Dr. Kovács Emő­ke, a GULÁG emlék­év szak­mai veze­tő­je, vala­mint Dr. Szi­lá­gyi Péter helyet­tes állam­tit­kár nyi­tot­ta meg.

Vin­c­ze Gábor tör­té­nész a rab­szol­ga-tábo­rok­ba hur­colt erdé­lyi magya­rok­ról, míg Weiss Rudolf, a Vaj­da­sá­gi Német Népi Szö­vet­ség elnö­ke a dél­vi­dé­ki svá­bok 1944 utá­ni sor­sá­ról tar­tott elő­adást. Kiss Igor dok­to­ran­dusz a dél­vi­dé­ki halál­tá­bo­rok­ról beszélt, akár­csak Csor­ba Béla teme­ri­ni nép­rajz­ku­ta­tó. Fried­rich Anna bez­dá­ni szü­le­té­sű pszi­cho­ló­gus újság­író a fel nem dol­go­zott trau­mák élők­re gya­ko­rolt hatá­sát mutat­ta be. Dr. Bot­lik József tör­té­nész a vissza­csa­tolt terü­le­tek­ről behí­vott egy­ko­ri magyar ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lők hábo­rú utá­ni meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról tar­tott elő­adást, míg Dr. Bank Bar­ba­ra tör­té­nész a kény­szer­mun­ká­ra kül­dött egy­há­zi sze­mé­lyek sor­sát ismer­tet­te. Dr. Bog­nár Zalán egye­te­mi docens és Dup­ka György tör­té­nész a kár­pát­al­jai magyar közös­ség tra­gé­di­á­ját hoz­ta köze­lebb hoz­zánk.

Dr. Juhász Kitty / Kép: Dor­mán Lász­ló

Dr. Juhász Kitty jogász, a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gé­nek tag­ja a hír­hedt mára­ma­ros­szi­ge­ti bör­tön pél­dá­ján keresz­tül, a nem­zet­kö­zi jog felől köze­lí­tet­te meg a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra által fenn­tar­tott tábo­rok kér­dé­sét.  Elő­adá­sá­ban hiá­nyol­ta az elkö­ve­tők fele­lős­ség­re voná­sát, elfo­gad­ha­tat­lan­nak nevez­ve, hogy ebben az alap­ve­tő erköl­csi kér­dés­ben a jog­rend nem az igaz­sá­gos­ság, hanem a jog­biz­ton­ság olda­lá­ra állt.

A szín­vo­na­las isme­ret­ter­jesz­tő kon­fe­ren­cia a Cse­res­nyés­né Kiss Mag­dol­na által veze­tett, az 1944–45-ös dél­vi­dé­ki tra­gé­dia emlé­két kegye­let­tel ápo­ló Kes­ke­ny­úton Ala­pít­vány szer­ve­zé­sé­ben való­sult meg, a Gulág Emlék­bi­zott­ság támo­ga­tá­sá­val.

A képekért köszönetet mondunk Dormán László fényképész úrnak és a Keskenyúton Alapítványnak.

Magyar Patrióták Közössége © 2016. november 28.