A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge 2016. május 12-i daba­si láto­ga­tá­sa során együtt­mű­kö­dé­si keret­meg­ál­la­po­dást írt alá a Fia­tal Műem­lék­vé­dők Egye­sü­le­té­vel annak érde­ké­ben, hogy műem­lék­ügyi tevé­keny­sé­ge­i­ket össze­han­gol­ják. A két egye­sü­let arra sze­ret­né fel­hív­ni a dön­tés­ho­zók figyel­mét, hogy a város­ké­pi véde­lem­re nagyobb hang­súlyt fek­tes­se­nek.

A két civil szer­ve­zet a meg­ál­la­po­dás jegyé­ben közös védé­si prog­ra­mot indít, amely­nek kere­té­ben fel­ku­tat­ják és doku­men­tál­ják a véd­te­len műem­lé­ki érté­ke­ket. Közö­sen javas­la­tot tesz­nek az arra érde­mes épü­le­tek, épít­mé­nyek műem­lék­ké nyil­vá­ní­tá­sá­ra, vala­mint Buda­pest terü­le­tén a kva­li­tá­sos, veszély­ben lévő vagy az egy­sé­ges utca­kép meg­őr­zé­se miatt nél­kü­löz­he­tet­len épü­le­tek kerü­le­ti véde­lem alá helye­zé­sé­re.

A város­kép haté­ko­nyabb védel­me érde­ké­ben a meg­ál­la­po­dást alá­író két egye­sü­let közö­sen lép fel egy­sé­ges buda­pes­ti örök­ség­vé­del­mi stra­té­gia meg­al­ko­tá­sa érde­ké­ben. Az FME emel­lett vál­lal­ta, hogy részt vesz a Pat­ri­ó­ták által indí­tott nem­ze­ti fej­fa­prog­ram­ban.

A budapesti Erkel utca 18. bontásaA meg­ál­la­po­dást a két szer­ve­zet veze­tő­je, a Pat­ri­ó­ták részé­ről Hetz­mann Róbert, az FME olda­lá­ról Kecs­ke­mé­ti Nor­bert írta alá a Fia­tal Műem­lék­vé­dők Egye­sü­le­te szék­he­lyén, a daba­si Dinnyés-Gom­bay-kúri­á­ban. Az FME és a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge a nem­ze­ti örök­ség meg­óvá­sá­ért vég­zett tevé­keny­ke­dé­sük során stra­té­gi­ai part­ner­nek tekin­tik egy­mást.

Magyar Patrióták Közössége © 2016. május 20.