Küzdelem a magyar fejfás temetőkért

Ha tud­ni aka­rod, hogy egy nem­zet mennyi­re becsü­li a múlt­ját, nézd meg a teme­tő­it” – val­lot­ta Szé­che­nyi. Bölcs és nagyon is gya­kor­la­ti­as, szin­te fel­ada­tot kije­lö­lő gon­do­lat. Saj­nos ezen a terü­le­ten súlyos mulasz­tá­sa­ink van­nak: leg­ér­té­ke­sebb teme­tő­ink – kevés kivé­tel­től elte­kint­ve – lepusz­tul­tan, ren­de­zet­le­nül sor­vad­nak, nagy­ja­ink sír­ja­it benőt­te a gaz, tár­sa­dal­munk pedig elzár­kó­zik a kegye­le­ti hely­szí­nek­től, sőt tabu­té­má­nak tart­ja azt. Mind­ez annak elle­né­re van így, hogy a magyar nép az egyik leg­gaz­da­gabb és leg­kü­lön­le­ge­sebb temet­ke­zé­si kul­tú­rát tud­hat­ja magá­é­nak.

Egye­sü­le­tünk ezen kíván vál­toz­tat­ni azzal, hogy – lehe­tő­sé­ge­i­hez mér­ten – doku­men­tál­ja a Kár­pát-meden­ce magyar vonat­ko­zá­sú teme­tő­it, ame­lyek­nek még a pon­tos szá­mát sem ismer­jük egy­elő­re. Meg­ol­dá­si javas­la­to­kat dol­go­zunk ki a dön­tés­ho­zók részé­re annak érde­ké­ben, hogy az érté­kes magyar sírok meg­me­ne­kül­je­nek. Ezt szol­gál­ja a nem­ze­ti sír­hely­vé­del­mi prog­ram javas­la­ta, amely arra irá­nyul, hogy a magyar állam a közös­ség szá­má­ra érté­ket kép­vi­se­lő – ám hoz­zá­tar­to­zók hiá­nyá­ban véd­te­len – Kár­pát-meden­cei tör­té­ne­ti sír­em­lé­ke­ket ment­se meg a sír­hely­bér­le­tek idő­ről idő­re tör­té­nő meg­vál­tá­sá­val.

Külö­nö­sen pro­tes­táns vidé­ke­ken maradt fenn a magyar­ság ősi, még vél­he­tő­en a sztyep­pei kul­tú­rá­ból átmen­tett temet­ke­zé­si mód­ja, a fej­fa­ál­lí­tás szo­ká­sa. Ennek lénye­ge, hogy a halott sír­hant­já­ra egy sema­ti­kus, ember ala­kú­ra (ant­ro­po­morf) fara­gott fa sír­je­let állí­ta­nak, amely ere­de­ti­leg magát a halot­tat jel­ké­pez­te – ez a leg­főbb különb­ség a magyar temet­ke­zés és a római kori ere­de­tű nyu­gat-euró­pai között, ame­lyik az emlék­táb­la-állí­tás­ból fej­lő­dött, s így nem az elhalt szel­le­mét, hanem csak annak emlé­két őrzi. A fara­gott fej­fán min­den szim­bó­lum­nak konk­rét jelen­té­se van: ez egy ősi, csak a helyi közös­ség által ismert tudás bir­to­ká­ban értel­mez­he­tő jel­rend­szer, amely alap­ján min­den fon­to­sabb ada­tot (nem, élet­kor, csa­lá­di álla­pot, vagyo­ni hely­zet, stb) meg lehet tud­ni a halott­ról. Ahogy Nyírő József erdé­lyi író fogal­ma­zott: “A teme­tő a soha ki nem alvó élet álar­ca csak.” Fej­fás temet­ke­zé­sünk leg­na­gyobb érté­két az adja, hogy szin­te min­den egyes falu­nak más és más fej­fa­tí­pu­sa volt.

A magyar fejfás temetők védelméről szóló nyilatkozatunkat itt érheti el.

Székely fafaragó magyarázza a szimbólumok jelentését
Szé­kely fafa­ra­gó magya­ráz­za a szim­bó­lu­mok jelen­té­sét
Fejfás temető Jósvafőn (Abaúj-Torna várm., jelenleg Borsod-Abaúj-Zemplén)
Fej­fás teme­tő Jós­va­főn (Aba­új-Tor­na vár­me­gye, jelen­leg Bor­sod-Aba­új-Zemp­lén)

2014-ben moz­ga­lom indult annak érde­ké­ben, hogy az UNESCO ismer­je el szel­le­mi örök­ség­ként a világ­örök­ség részé­nek a magyar fej­fás temet­ke­zé­si kul­tú­rát. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge azzal kíván­ja elő­se­gí­te­ni ezt, hogy tag­jai segít­sé­gé­vel folya­ma­to­san kutat­ja és doku­men­tál­ja a Kár­pát-meden­ce fej­fás teme­tő­it, azok­ról pedig rend­sze­re­sen írá­so­kat jelen­te­tünk meg. Saj­nos, a fej­fa­ál­lí­tás kul­tú­rá­ja a kiha­lás szé­lé­re jutott: célunk a hagyo­mányt fel­tá­masz­ta­ni, élet­ben tar­ta­ni. Éppen ezért olyan idős fafa­ra­gó­kat, „bar­ká­cso­kat” és „ezer­mes­te­re­ket” kere­sünk fel, akik fej­fá­kat készí­te­nek vagy készí­tet­tek, és még az ősi tudás és szim­bo­li­ka bir­to­ká­ban van­nak.

Eddigi beszámolóink

Három felejt­he­tet­len nap Észak-Erdély­ben
2016. novem­ber 20.

Nyi­lat­ko­zat a magyar fej­fás teme­tők védel­mé­ről
2016. május 20.

Védé­si prog­ra­mot indí­tot­tunk fej­fás teme­tő­ink meg­óvá­sá­ért
2016. május 20.

Össze­han­golt együtt­mű­kö­dés a Fia­tal Műem­lék­vé­dők Egye­sü­le­té­vel
2016. május 20.

Ünne­pi hosszú hét­vé­ge Kár­pát­al­ján
2016. ápri­lis 17.

Fej­fák Fel­ső-Gömör­ben
2014. júni­us 27.

Állás­fog­la­lás — Világ­örök­ség­re jelöl­ték a magyar fej­fás teme­tő­ket
2014. júni­us 14.

Meg­ta­lál­tuk az elve­szett gon­fá­kat az Onda­va men­ti teme­tők­ben
2014. május 7.

Beszá­mo­ló az Onda­va men­ti szór­vány­ban tett láto­ga­tá­sunk­ról
2014. május 5.

Legfontosabb céljaink ezen a téren

  • A fej­fás teme­tők doku­men­tá­lá­sa, meg­óvá­sá­nak elő­se­gí­té­se
  • A fej­fás temet­ke­zé­si kul­tú­ra meg­is­mer­te­té­se
  • Nem­ze­ti sír­ker­tek védel­mé­ben tör­té­nő fel­lé­pés
  • Nem­ze­ti szem­pont­ból jelen­tős sír­he­lyek doku­men­tá­lá­sa
  • Az emlé­ke­zés kul­tú­rá­já­nak elmé­lyí­té­se
  • Mind­ezt a fia­tal nem­ze­dék bevo­ná­sá­val kép­zel­jük el

A Magyar Patrióták Közössége tagjaiként ezért is dolgozunk!