2017. szep­tem­ber 16-án a fel­vi­dé­ki zobor­al­jai Alsó­bo­do­kon gróf Ester­há­zy János már­tír­sor­sú poli­ti­kus ham­vai a gróf vég­aka­ra­tát tel­je­sít­ve kegye­le­ti meg­em­lé­ke­zés kere­té­ben vég­ső nyu­ga­lom­ra lel­tek a Szent Kereszt Fel­ma­gasz­ta­lá­sa kápol­ná­ban – 70 évvel halál­ra íté­lé­sét és 60 évvel a cseh­or­szá­gi Mirov bör­tö­né­ben tör­tént elhuny­tát köve­tő­en. A szent­mi­sén részt vett Ester­há­zy-Mal­fatti Ali­ce, gróf Ester­há­zy János lánya, vala­mint uno­ká­ja Gio­van­ni Ester­há­zy-Mal­fatti János, aki köszö­ne­tet nyil­vá­ní­tott a kápol­nát lét­re­ho­zó Pau­lisz Bol­di­zsár­nak, vala­mint a zarán­do­kok nagy töme­gé­nek. A szent­mi­se főce­leb­rán­sai Bíró Lász­ló tábo­ri püs­pök, Marek Jęd­ra­szews­ki krak­kói érsek, Fran­tišek Rábek szlo­vá­ki­ai tábo­ri püs­pök, vala­mint Gyur­csó Zol­tán püs­pö­ki hely­nök vol­tak. A lélek­eme­lő és lélek­erő­sí­tő ren­dez­vény iga­zi magyar-magyar talál­ko­zó volt, ahol több ezer zarán­dok vett részt úgy Fel­vi­dék­ről, mint az anya­or­szág­ból, sőt Len­gyel­or­szág­ból is.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge és a Magyar Nem­zet­őr­ség nevé­ben koszo­rút helye­zett el a kápol­ná­ban gróf Ester­há­zy János urná­ja mel­lett tag­tár­sunk, Dr. vitéz Cza­páry-Mar­tin­cse­vics And­rás nem­zet­őr vezér­őr­nagy.

Magyar Patrióták Közössége © 2017. szeptember 24.