Az erdé­lyi magyar fia­tal­ság egyik leg­je­len­tő­sebb civil szer­ve­ze­te az Erdé­lyi Magyar Ifjak (EMI), amely idén 10. alka­lom­mal szer­vez­te meg hagyo­má­nyos nyá­ri tábo­rát a szé­kely­föl­di, gyer­gyó­szé­ki Bor­zont hatá­rá­ban. Idén a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge is kép­vi­sel­tet­te magát a ran­gos Kár­pát-meden­cei ifjú­sá­gi ren­dez­vé­nyen, Hetz­mann Róbert – egye­sü­le­ti elnök – a nem­ze­ti örök­ség védel­mé­ről tar­tott elő­adást.

Az ötna­pos fesz­ti­vál dél­előt­tön­ként és dél­utá­non­ként kivá­ló elő­adá­sok, estén­ként fer­ge­te­ges nem­ze­ti kon­cer­tek szín­he­lye volt. A szór­vány sor­sá­val fog­lal­ko­zó Csép Sán­dor Sátor ven­dé­ge volt töb­bek között Hetz­mann Róbert, a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gé­nek elnö­ke. Elő­adá­sa során hang­sú­lyoz­ta: a kul­tú­ra az iden­ti­tás alap­ja, az örök­ség­vé­de­lem cél­ja pedig a közös tör­té­nel­mi tudat fizi­kai tere­i­nek fenn­tar­tá­sa. Leg­na­gyobb veszé­lyek közé sorol­ta a tőkés tár­sa­sá­gok mohó, pro­fit­szer­ző vágyát, a tri­a­no­ni utód­ál­la­mok „kul­tú­ra­rab­lá­sát” és a hábo­rú­kat.

Bor­zon­ton idén három tagunk volt jelen, mind­nyá­jan reme­kül érez­ték magu­kat. Az EMI-tábor a bizo­nyí­ték arra, hogy létez­nek a vilá­gon olyan fesz­ti­vá­lok is, ame­lyek nem a cél­ta­lan szó­ra­ko­zás­ról és a szé­les töme­gek lezül­lesz­té­sé­ről szól­nak, hanem érté­kes tudás meg­szer­zé­sét, közös­ség­épí­tést és érték­ala­pú kikap­cso­ló­dást jelen­te­nek. Bízunk ben­ne, hogy 2015-ben is lesz EMI-tábor!

Magyar Patrióták Közössége © 2014. augusztus 12.