Gyászközlemény

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge meg­ren­dül­ten érte­sült Lovas Ist­ván újság­író 2018. júni­us 11-én tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel bekö­vet­ke­zett halá­lá­ról.

Lovas István

Lovas Ist­ván egye­dül­ál­ló sze­mé­lyi­sé­ge volt a magyar jobb­ol­da­li újság­írás­nak. A Sza­bad Euró­pa Rádió egy­ko­ri mun­ka­tár­sa az emig­rá­ci­ó­ból a rend­szer­vál­tás­kor tele­pült haza. 1992 óta a Pes­ti Hír­lap­ban, majd 1994-től a Demok­ra­tá­ban írt cik­ke­i­vel  orszá­gos ismert­ség­re tett szert  bátor­sá­gá­val, szó­ki­mon­dá­sá­val. Legen­dá­sak vol­tak a Magyar Rádió Vasár­na­pi Újság című műso­rá­ban fel­ol­va­sott jegy­ze­tei, melyet hét­ről-hét­re száz­ez­rek hall­gat­tak, míg­nem 2006-ban hatal­mi szó­val hall­gat­tat­ták el. 2004 és 2014 között a Magyar Nem­zet brüssze­li tudó­sí­tó­ja­ként izgal­mas híre­i­vel meg­újí­tot­ta a tudó­sí­tói műfajt.

Lovas Ist­ván, aki a poli­to­ló­gia dok­to­ra is volt, már éle­té­ben legen­dás­sá vált szé­les­kö­rű tájé­ko­zott­sá­gá­val, tizen­egy nyelv magas­fo­kú isme­re­té­vel, vég­te­len mun­ka­bí­rá­sá­val és szor­gal­má­val. Kér­lel­he­tet­len ellen­fe­le volt a ket­tős mér­cé­nek, a hábo­rúk­nak, más népek elnyo­má­sá­nak. Kiállt a hatá­ron­tú­li magyar­ság joga­i­ért, a szó­lás­sza­bad­sá­gért, a közel-kele­ti béké­ért, a kom­mu­niz­mus bűne­i­nek fel­tá­rá­sá­ért. Tények­kel tele­tűz­delt pub­li­cisz­ti­kái időt­ál­ló­ak és min­tát jelen­te­nek a jövő újság­író­i­nak is.

A Pat­ri­ó­ták 2015-ben egy­szer­re vehet­tek át Ex Lib­ris magyar­sá­gért díjat Lovas Ist­ván­nal, aki támo­ga­tó­ja volt szer­ve­ze­tünk­nek és mun­kánk­nak. Emlé­két meg­őriz­zük, a csa­lád fáj­dal­má­ban osz­to­zunk.

Magyar Patrióták Közössége © 2018. június 13.