Gyászközlemény

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge meg­ren­dü­lés­sel és egy­ben szo­mo­rú­ság­gal tudat­ja, hogy Éhn József okl. épí­tő­mér­nök, egye­sü­le­tünk köz­tisz­te­let­ben álló tag­ja júli­us 27-én várat­la­nul elhunyt.

Éhn József (1942–2017) élet­mű­ve és a nem­ze­tért vég­zett több évti­ze­des áldo­za­tos mun­kás­sá­ga alap­ján való­sá­gos pél­da­kép előt­tünk. A Tár­sa­ság a Kár­pát-meden­ce Magyar­sá­gá­ért egye­sü­let ala­pí­tó elnö­ke­ként min­den ere­jé­vel a nem­zet épí­té­sén fára­do­zott. A szé­kely­ség auto­nó­mia­tö­rek­vé­se­i­nek elkö­te­le­zett támo­ga­tó­ja­ként ren­dít­he­tet­le­nül küz­dött az elsza­kí­tott magyar közös­sé­gek meg­ma­ra­dá­sá­ért, zsu­go­ro­dá­suk meg­ál­lí­tá­sá­ért. 2015-től nem­zet­po­li­ti­kai tevé­keny­sé­ge­it a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge kere­té­ben foly­tat­ta, ahol komoly tapasz­ta­la­tá­val, nagy fel­ké­szült­sé­gé­vel és önzet­len vál­la­lá­sa­i­val máso­kat is cse­lek­vés­re ösz­tö­kélt. Szű­kebb ott­ho­na, Buda­örs is sokat köszön­het köz­éle­ti sze­rep­vál­la­lá­sa­i­nak, ame­lyek során nem­csak szel­le­mi tel­je­sít­mé­nye, hanem erköl­csi tar­tá­sa is kiemel­te kor­tár­sa­i­nak sorából.

Jós­ka Bácsi távo­zá­sa nagy vesz­te­ség egye­sü­le­tünk és az egész nem­zet szá­má­ra. Fájó szív­vel, de a fel­tá­ma­dás remé­nyé­ben búcsú­zunk felejt­he­tet­len tag­tár­sunk­tól, aki­nek mun­kás­sá­gá­ért, támo­ga­tá­sá­ért örök hálá­val tartozunk.

Teme­té­se idő­pont­ját a gyá­szo­ló csa­lád a későb­bi­ek­ben fog­ja közölni.

Magyar Patrióták Közössége ©
Budapest, 2017. augusztus 7.