A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge 2014-ben jött lét­re, így már két éve tevé­keny­ke­dik közös tör­té­nel­mi, kul­tu­rá­lis, nem­ze­ti örök­sé­günk meg­óvá­sa, meg­tar­tá­sa érde­ké­ben. Ez a rövid idő is – hála a sok teen­dő­nek – elég hosszú volt ahhoz, hogy itt ne csu­pán néhány pil­la­nat­ké­pet vonul­tas­sunk fel íze­lí­tő­ként szer­ve­ze­tünk éle­té­ből, tevé­keny­sé­ge­ink­ről.

Pillanatképek

Emlék­tú­ra Isa­sze­gen – 2015. már­ci­us 15.

 

A Kapiszt­rán-Hunya­di emlék­to­rony bejá­ra­ta előtt, Daba­son (2017)

 

Ala­ku­ló ülés 2014. janu­ár 22-én Budán, a régi budai ország­ház­ban

 

Kép az ala­pí­tás­ról — Hát­tér­ben a Mátyás-temp­lom (Buda)

 

Kiál­lás a Radetz­ky-lak­ta­nyá­ért

 

A váci csa­ta emlék­mű­vé­nél

 

A maros­szent­im­rei temp­lom­nál

 

Kősze­gi Zol­tán, Dabas pol­gár­mes­te­re köszön­ti tag­ja­in­kat a köz­gyű­lé­sen

 

Jóté­kony­sá­gi est a kár­pát­al­jai Huszt magyar isko­lá­já­ért a Magyar­ság Házá­ban

 

Láto­ga­tás a kár­pát­al­jai Kerek­he­gyen

 

Az alvin­ci vár­kas­tély már össze­om­lott… mi lesz a töb­bi­vel?

 

Túra magyar­ber­ke­szi bará­ta­ink­kal a Lápos-szo­ros­ban (Erdély)

 

Mun­ka­ér­te­kez­let a Reg­num Mari­a­num-emlék­hely ügyé­ben

 

Hetz­mann Róbert elnök elő­adást tart az EMI-tábor­ban, Bor­zon­ton (2014)

 

Szervezetünk minden eseményéről, illetve kezdeményezéseink fejleményeiről folyamatosan
beszámolunk közösségi oldalunkon — kérjük, kövesse tevékenységünket a Facebookon is!