A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a 2014. janu­ár 22-én ala­pí­tott Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge egye­sü­le­tet – máso­dik neki­fu­tás­ra – nyil­ván­tar­tás­ba vet­te, így mos­tan­tól a közös­ség nem moz­ga­lom töb­bé, hanem jogi sze­mé­lyi­ség­gel ren­del­ke­ző tár­sa­dal­mi szer­ve­zet. Az egye­sü­let jogi érte­lem­ben 2014. júni­us 16 óta léte­zik, a jog­erős vég­zést 2014. szep­tem­ber 8-án vet­tük kéz­hez.

Az alap­sza­bály­ban rög­zí­tett kül­de­té­si nyi­lat­ko­zat így szól: “A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge a Haza érté­ke­i­nek oltal­ma­zá­sá­ra ala­kult meg, külö­nös tekin­tet­tel kul­tu­rá­lis, épí­tett és népi örök­sé­günk­re, ter­mé­sze­ti kin­cse­ink­re és nem­ze­ti érté­ke­ink­re. Fel­ada­tunk, hogy a magyar­ság újra haza­sze­re­tő, áldo­zat­kész, múlt­ját és érté­ke­it meg­be­csü­lő és jövő­jé­be fele­lős­ség­gel tekin­tő, keresz­tény erköl­csi ala­po­kon álló tár­sa­da­lom legyen.”

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge már bejegy­zé­se előtt is komoly és haté­kony mun­kát vég­zett a magyar örök­ség meg­óvá­sa érde­ké­ben. A “hiva­ta­los­sá válás” ennek a küz­de­lem­nek egy fon­tos mér­föld­kö­ve. Lénye­ges, hogy mos­tan­tól már saját bank­szám­lá­val is ren­del­ke­zünk, így köz­vet­le­nül lehet min­ket támo­gat­ni. Szük­sé­günk is van segít­ség­re az indu­lás­hoz – kér­jük, aki meg­te­he­ti, segít­se mun­kán­kat az aláb­bi szám­la­szá­mon keresz­tül:

  • Ked­vez­mé­nye­zett neve: Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge
  • Bank­szám­la­szám: 63200171–11070966

Köszön­jük segít­sé­gü­ket!

Magyar Patrióták Közössége © 2014. szeptember 9.