Szervezeti dokumentumok

Egye­sü­le­tünk ada­ta­it, vala­mint min­den – tör­vény és Alap­sza­bály által elő­írt – nyil­vá­nos szer­ve­ze­ti doku­men­tu­mot itt tekint­het­nek meg (Alap­sza­bály, éves szám­vi­te­li beszá­mo­ló, éves cse­lek­vé­si beszá­mo­ló, űrla­pok, stb.)

Az egye­sü­let neve: Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge

Nyil­ván­tar­tás­ba vétel sor­szá­ma: 01–02-0015490. (Fővá­ro­si Tör­vény­szék) Nyil­ván­tar­tás­ba vétel nap­ja: 2014.06.16.

Az egye­sü­let elnö­ke: Hetz­mann Róbert (Az elnök­ség tag­jai: Bökö­nyi Leven­te, Kon­tos Gábor, Hetz­mann Róbert)

Szék­hely: 1024 Buda­pest, Mar­git kör­út 31–33. IV/5. (bejegy­zés alatt)
(A szék­hely nem iro­da­he­lyi­ség, így ügy­fél­fo­ga­dás ezen a címen nem lehet­sé­ges!)

Adó­szám: 18619483–1-43

Bank­szám­la­szám: 63200171–11070966 /Nem­zet­kö­zi szám­la­szá­munk (IBAN): HU12 6320 0171 1107 0966 0000 0000
SWIFT-kód: TAKBHUHB /

Alapszabály

Alap­sza­bály – Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge

Belé­pé­si nyi­lat­ko­zat (álta­lá­nos tag­ság­ba)

Jelent­ke­zé­si lap (pár­to­ló tag­ság­ba)

Aján­ló­le­vél tag­fel­vé­tel­hez

Fontosabb határozatok

    • Az egye­sü­let szer­zői jogi poli­ti­ká­já­ról szó­ló, 11/2015. (III. 4.) elnök­sé­gi hatá­ro­zat
  • Az adat­vé­del­mi sza­bály­zat­ról szó­ló, 12/2018. (V. 25.) elnök­sé­gi hatá­ro­zat

Pénzügyi beszámolók