2017. ápri­lis 1-jén szom­ba­ton került sor a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gé­nek 2017. évi tava­szi köz­gyű­lé­sé­re. Az ese­mény­nek Kősze­gi Zol­tán, Dabas váro­sá­nak pol­gár­mes­te­re jóvol­tá­ból a közel­múlt­ban fel­újí­tott daba­si Gom­bay-Dinnyés kúria adott ott­hont.

A meg­újí­tott daba­si város­há­za

A köz­gyű­lést meg­elő­ző­en egy rövid sétát tet­tünk a kúria kör­nyé­kén Kecs­ke­mé­ti Nor­bert, a Fia­tal Műem­lék­vé­dők Egye­sü­le­te elnö­ké­nek veze­té­sé­vel. Első­ként Dabas váro­sá­nak meg­újí­tott köz­pont­ját vet­tük szem­ügy­re. A város­ve­ze­tés kiemelt figyel­met for­dít arra, hogy egy való­di, jól műkö­dő város­köz­pon­tot ala­kít­son ki. Dabas váro­sá­nak mai terü­le­te ugyan­is több kisebb tele­pü­lés (Alsó­da­bas, Fel­ső­da­bas, Gyón és Sári) egye­sí­té­sé­vel jött lét­re az 1950-es és ’60-as évek­ben, így való­di köz­pont nem ala­kul­ha­tott ki a tör­té­nel­mi fej­lő­dés folya­mán. A köz­pont­ban meg­te­kin­tet­tük a szé­pen fel­újí­tott város­há­zát, mely egy szo­ci­a­lis­ta ház­tömb­ből vált az élhe­tő város egyik közös­sé­gi teré­vé.

Nem léte­zik város­köz­pont harang­szó nél­kül” – e gon­do­lat szel­le­mé­ben, a nán­dor­fe­hér­vá­ri dia­dal 555. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból épült meg 2011-ben a város­há­zá­val szem­ben, köz­ada­ko­zás­ból a Kapiszt­rán-Hunya­di emlék­to­rony, mely jól pél­dáz­za a helyi­ek elkö­te­le­zett­sé­gét dicső múl­tunk emlé­ké­nek meg­őr­zé­se és ápo­lá­sa iránt. Bökö­nyi Leven­te elnök­sé­gi tagunk hív­ta fel a figyel­met a torony kapu­já­nak érde­kes­sé­gé­re, mely­nek dísze egy­szer­re értel­mez­he­tő kereszt­ként és kard­ként is: ahogy a tör­té­ne­lem­ben szám­ta­lan­szor, Kapiszt­rán Szent János­nak és Hunya­di János­nak is szük­sé­ge volt a hit mel­lett kard­ra is, a haza védel­me érde­ké­ben.

A Kapiszt­rán-Hunya­di emlék­to­rony bejá­ra­ta előtt

Tovább­ha­lad­va meg­lá­to­gat­tuk a szin­tén közel­múlt­ban meg­szé­pí­tett refor­má­tus öreg­te­me­tőt, ahol a tele­pü­lés nagy­jai nyug­sza­nak. E helyütt csat­la­ko­zott hoz­zánk Feld­man Lász­ló önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő is, aki nagy lel­ke­se­dés­sel mesélt nekünk a sír­kert kiala­kí­tá­sá­nak hát­te­ré­ről, illet­ve az ott nyug­vó neme­si csa­lá­dok tör­té­ne­té­ről. A város veze­té­sé­nek a Fia­tal Műem­lék­vé­dők Egye­sü­le­té­vel közö­sen nagy har­cok és kitar­tó mun­ka árán sike­rült meg­men­te­ni a ma már szé­pen par­ko­sí­tott emlék­he­lyet, mely lehe­tő­sé­get biz­to­sít a mai gene­rá­ci­ók szá­má­ra a mél­tó meg­em­lé­ke­zés­re. Ebben a sír­kert­ben nyug­szik a leg­je­len­tő­sebb daba­si neme­si csa­lá­dok (mint Zlinsz­ky, Halász, Dinnyés, Vay) tag­jai mel­lett Kos­suth Lász­ló is, az egyik leg­je­len­tő­sebb magyar állam­fér­fi, Kos­suth Lajos édes­ap­ja. Halá­lá­nak 40. évfor­du­ló­ján, 1879-ben avat­ták fel ünne­pé­lyes kere­tek között azt az emlék­mű­vet, mely ma ismét régi pom­pá­já­ban láto­gat­ha­tó a sír­kert­ben.

Kos­suth Lász­ló emlék­mű­ve
A refor­má­tus temp­lom

Feld­man Lász­ló beszélt a kom­mu­nis­ta idők­ben a sírok között vég­zett kegye­let­sér­tő pusz­tí­tá­sok­ról, mely­nek követ­kez­té­ben szá­mos sír­kő eltűnt, illet­ve meg­ron­gá­ló­dott. Ezek közül lát­hat­tunk néhá­nyat a város­né­ző sétánk által szin­tén érin­tett refor­má­tus temp­lom kert­jé­ben, melye­ket sike­rült meg­men­te­ni az utó­kor szá­má­ra. Sze­ren­csé­re, ahogy kép­vi­se­lő elmond­ta, egy­re több leszár­ma­zott kere­si fel az elha­gyott síro­kat, és veszi azo­kat gon­do­zás­ba, így meg­őriz­ve az ősök emlé­két a jövő szá­má­ra.

Vissza­fe­lé meg­áll­tunk még a Halász Antal-kúria előtt, ahol meg­ko­szo­rúz­tuk Kle­bels­berg Kuno 2014-ben fel­ava­tott mell­szob­rát. Innen csu­pán néhány ház távol­ság­ra talál­ha­tó a köz­gyű­lés­nek ott­hont adó Gom­bay-Dinnyés kúria: nem vélet­le­nül neve­zik Dabast a „kúri­ák váro­sá­nak” hiszen máig több mint 30 neme­si lakó­ház maradt fenn a tele­pü­lé­sen, zömük viszony­lag kis terü­le­ten össz­pon­to­sul (ez a terü­let alkot­ja az egy­ko­ri „úri negye­det”).

A Gom­bay-Dinnyés kúri­á­ba betér­ve, Kecs­ke­mé­ti Nor­bert képe­ket és kis­fil­met vetí­tett a védett tör­té­nel­mi épü­let fel­újí­tá­sá­ról. A nagyon rossz, elha­nya­golt álla­po­tú házat szin­te alap­ja­i­ban kel­lett újjá­épí­te­ni, amely során a fel­me­rült elő­re nem lát­ha­tó több­let­költ­sé­gek nehéz hely­zet elé állí­tot­ták az önkor­mány­za­tot. Ez sem tán­to­rí­tot­ta el azon­ban a város veze­té­sét és a helyi műem­lék­vé­dő­ket a város neve­ze­tes épü­le­té­nek meg­men­té­sé­től, mely­nek köszön­he­tő­en ma régi fényé­ben cso­dál­hat­juk meg a kor­hű­en hely­re­ál­lí­tott épü­le­tet (mely­ben tag­tár­sunk­nak, Bökö­nyi Leven­té­nek is elévül­he­tet­len érde­mei van­nak, hiszen az ő res­ta­u­rá­to­ri mun­ká­já­nak ered­mé­nye­ként újul­tak meg a kúria ere­de­ti nyí­lás­zá­rói). A hely­re­ál­lí­tott kúria a tele­pü­lés átfo­gó műem­lék­vé­del­mi stra­té­gi­á­já­nak ered­mé­nye: lel­tárt készí­tet­tek a meg­men­ten­dő műem­lé­kek­ről, és lépés­ről lépés­re kíván­ják azo­kat ere­de­ti álla­po­tuk­ba vissza­ál­lí­ta­ni.

Város­né­zé­sün­ket és örök­ség­vé­del­mi sétán­kat köve­tő­en Hetz­mann Róbert elnök 18 óra­kor nyi­tot­ta meg a köz­gyű­lést. A mint­egy 2 órán át tar­tó beszél­ge­tés során a meg­je­lent egye­sü­le­ti tagok végig­tár­gyal­ták a napi­ren­di pon­to­kat, és elfo­gad­ták az éves mun­ka­ter­vet és a költ­ség­ve­tést.

Cso­port­kép a meg­ko­szo­rú­zott Kle­ber­sberg Kuno mell­szo­bor előtt
Kecs­ke­mé­ti Nor­bert (FME) bemu­tat­ta a meg­újult kúri­át

A köz­gyű­lé­sen részt vett Kősze­gi Zol­tán, Dabas város pol­gár­mes­te­re is, aki köszön­tő­jé­ben üdvö­zöl­te a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gét, ami sze­rin­te az abban tevé­keny­ke­dő fia­ta­lok révén a jövő remény­sé­gét jelen­ti nem­ze­tünk szá­má­ra. Ennek a meg­ma­ra­dá­sért vívott harc­nak kíván aktív része­se len­ni Dabas váro­sa is. Pol­gár­mes­ter úr egy Böj­te Csa­ba test­vér­től vett hason­lat­tal élve kifej­tet­te, hogy az ország és a Kár­pát-meden­ce köze­pén elhe­lyez­ke­dő Dabast a nem­zet szív-váro­sá­vá sze­ret­né ten­ni, mely a nem­ze­tért való töret­len lel­ke­se­dé­sé­vel és oda­adá­sá­val min­dig arra a hely­re tud­ja pum­pál­ni a „vért”, a kitar­tó erőt, ahol arra a leg­na­gyobb szük­sé­ge van nem­ze­tünk­nek.

Hetz­mann Róbert elnök nyi­tot­ta meg a köz­gyű­lést
Kősze­gi Zol­tán, Dabas pol­gár­mes­te­re köszön­töt­te az egy­be­gyűl­te­ket
Izing Máté elő­adá­sa

Izing Máté tag­tár­sunk a kár­pát­al­jai magyar­ság köré­ben vég­zett mély­re­ha­tó és ala­pos kuta­tá­sa­i­nak ered­mé­nye­i­ről szá­molt be Kár­pát­al­ja exo­dus előtt? cím­mel tar­tott elő­adá­sá­ban. A helyi isko­lák­ban vég­zett kér­dő­íves fel­mé­ré­sek ered­mé­nye­i­ből kide­rült, hogy a kár­pát­al­jai magyar fia­ta­lok elköl­tö­zé­si szán­dé­ka hihe­tet­len mére­te­ket öltött az utób­bi idő­ben (a fel­mé­rés­ben részt vevő magyar diá­kok elköl­tö­zé­si szán­dé­ka min­den­hol meg­ha­lad­ta a 80 %-ot, de több járás­ban ez az arány 90 %-nál is maga­sabb). E szo­mo­rú tény közös­sé­günk sokat látott, a hatá­ron túli magyar­ság nehéz hely­ze­tét jól isme­rő tag­ja­it is meg­döb­ben­tet­te, és aggo­da­lom­mal tölt­het el min­den, a magyar nem­zet sors­kér­dé­se­it szí­vén vise­lő embert. Ennek azon­ban min­ket, a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gé­nek tag­ja­it csak még elszán­tabb mun­ká­ra kell ösz­tö­nöz­nie annak érde­ké­ben, hogy ilyen módon járul­junk hoz­zá a kár­pát­al­jai nem­zet­részt érin­tő ked­ve­zőt­len folya­ma­tok meg­ál­lí­tá­sá­hoz, illet­ve lehe­tő­ség sze­rint meg­for­dí­tá­sá­hoz.

Az érdek­fe­szí­tő elő­adá­sok és az azok­hoz fűzött hoz­zá­szó­lá­sok, esz­me­cse­rék meg­le­he­tő­sen soká­ig foly­tak, így csak késő este indul­tunk vissza Buda­pest­re. Az őszi köz­gyű­lé­sig az idei évre szó­ló mun­ka­ter­vünk alap­ján fel­ada­tunk lesz bőven, melye­ket remé­nye­ink sze­rint minél sike­re­seb­ben fogunk tud­ni elvé­gez­ni, a magunk sze­rény esz­kö­ze­i­vel ilyen módon elő­se­gít­ve a hon gya­ra­po­dá­sát. Hiszen Köl­csey Ferenc sza­vai ma is idő­sze­rű­ek: „Hass, alkoss, gya­ra­píts, és a haza fény­re derül!”

2017. ápri­lis 11-én a Rádió Dabas műso­rá­ban Kősze­gi Zol­tán pol­gár­mes­ter úr beszélt egye­sü­le­tünk­ről, ame­lyet az aláb­bi vide­ó­ban meg­hall­gat­hat­nak:

Kassay Gergő
Fényképezte: Izing Máté
Magyar Patrióták Közössége
© 2017. április 20.