Mun­ka­ér­te­kez­le­tet tar­tot­tak május 20-án a Reg­num Mari­a­num-emlék­hely meg­épü­lé­sé­ért küz­dő civil szer­ve­ze­tek Buda­pes­ten. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge által kez­de­mé­nye­zett tanács­ko­zá­son a részt­ve­vők közös nyi­lat­ko­za­tot fogad­tak el, amely­ben mél­tó emlék­hely meg­va­ló­sí­tá­sát kez­de­mé­nye­zik a Ráko­si által 1951-ben lerom­bolt temp­lom ere­de­ti helyén. Az állás­fog­la­lás a leen­dő épít­mény funk­ci­ó­já­ra és jel­le­gé­re néz­ve egy­aránt tar­tal­maz javas­la­to­kat, kieme­li ugyan­ak­kor az emlék­hely­nek a jövő nem­ze­dé­kek szel­le­mi neve­lé­sé­ben betöl­ten­dő sze­re­pét.

 

Az V. kerü­le­ti Arany­tíz Műve­lő­dé­si Ház­ban meg­tar­tott mun­ka­ér­te­kez­le­ten tizen­hár­man vet­tek részt, a nyi­lat­ko­za­tot össze­sen négy civil szer­ve­zet írta alá: egye­sü­le­tün­kön kívül a Fia­tal Műem­lék­vé­dők Egye­sü­le­te, a Liget­vá­ri Ist­ván épí­tész vezet­te Tra­fik Kör Kor­társ Művé­sze­ti Egye­sü­let, vala­mint a Zug­ló­ban műkö­dő BVSC Sza­bad­idő Szak­osz­tály, amit a tanács­ko­zá­son Fol­tán Lász­ló olim­pi­ai baj­nok kép­vi­selt. A Reg­num Mari­a­num Ala­pít­vány jelez­te, hogy napo­kon belül eldön­ti, csat­la­ko­zik-e a közös állás­fog­la­lás­hoz. A köz­le­ményt alá­ír­ta továb­bá Vető Dáni­el BME-s tanár­se­géd is.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gét biza­ko­dás­sal töl­ti el, hogy a civi­lek össze­fog­tak és közös állás­pont­ra jutot­tak. A továb­bi­ak­ban elsőd­le­ges célunk­nak azt tekint­jük, hogy a Reg­num Mari­a­num-emlék­hely a május 20-án elfo­ga­dott civil nyi­lat­ko­zat­nak meg­fe­le­lő módon való­sul­jon meg, leg­ké­sőbb 2018-ig.

A nyilatkozatot honlapunkra is feltöltöttük, innen tölthető le: 
NYILATKOZAT 2015.05.20.

Munkaértekezlet a Regnum Marianum-emlékhely ügyében

Magyar Patrióták Közössége © 2015. május 20.