Kul­tú­rát nem lehet örö­köl­ni. Az elő­dök kul­tú­rá­ja egy­ket­tő­re elpá­ro­log,
ha min­den nem­ze­dék újra meg újra meg nem szer­zi magá­nak
.” (Kodály Zol­tán)

Az egyesület céljai

 1. Az egye­sü­let cél­ja az ország kul­tu­rá­lis, ter­mé­sze­ti, épí­tett és népi örök­sé­gé­nek, kin­cse­i­nek védel­me. Cél­ja az állam ezirá­nyú tevé­keny­sé­gé­nek ellen­őr­zé­se és együtt­mű­kö­dés vele, vala­mint min­den olyan szer­ve­zet­tel, ame­lyek az ered­mé­nyes műkö­dést elő­se­gí­tik. Alap­el­vünk, hogy a magyar­ság újra haza­sze­re­tő, áldo­zat­kész, múlt­ját és érté­ke­it meg­be­csü­lő, jövő­jé­be fele­lős­ség­gel tekin­tő, keresz­tény erköl­csi ala­po­kon álló tár­sa­da­lom legyen.
 2. Az Egye­sü­let cél­ja a nem­zet közös örök­sé­gé­nek – így külö­nö­sen a magyar kul­tu­rá­lis érté­kek­nek és tör­té­nel­münk emlé­ke­i­nek – meg­óvá­sa, bemu­ta­tá­sa és nép­sze­rű­sí­té­se, vagy leg­alább meg­örö­kí­té­se.
 3. Szü­lő­föl­dünk, a magyar táj oltal­ma­zá­sa, ter­mé­sze­ti kin­cse­ink és nem­ze­ti érté­ke­ink meg­őr­zé­se az Egye­sü­let fon­tos törek­vé­se.
 4. Célunk­nak tekint­jük a Kár­pát-meden­cei magyar­ság össze­tar­to­zás-tuda­tá­nak erő­sí­té­sét, lel­ki és szel­le­mi egye­sí­té­sét.
 5. Elő­se­gít­jük a Magyar­or­szág hatá­ra­in kívül élő magyar közös­sé­gek fenn­ma­ra­dá­sát és fej­lő­dé­sét, támo­gat­juk magyar­sá­guk meg­őr­zé­sé­re irá­nyu­ló törek­vé­se­i­ket, egyé­ni és közös­sé­gi joga­ik érvé­nye­sí­té­sét, közös­sé­gi önkor­mány­za­ta­ik lét­re­ho­zá­sát, szü­lő­föl­dön való bol­do­gu­lá­su­kat.
 6. Célunk a magyar múlt fel­tá­rá­sa és min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tő­vé téte­le, a múlt, a jelen és a jövő magyar­jai közöt­ti szö­vet­ség jegyé­ben.
 7. Célunk, hogy sza­bad­sá­gunk és füg­get­len­sé­günk védel­me­zé­se, vala­mint az ország nem­ze­ti, kul­tu­rá­lis és val­lá­si arcu­la­tá­nak meg­őr­zé­se érde­ké­ben a magyar nem­ze­tet és szü­lő­föl­dün­ket meg­óv­juk a glo­ba­li­zá­ció veszé­lye­i­től.
 8. Törek­szünk arra, hogy fel­kelt­sük az érdek­lő­dést a Közös­ség cél­jai iránt, vala­mint arra, hogy az Egye­sü­let tevé­keny­sé­ge­i­be a jövő nem­ze­dé­ket bevon­juk.

Működésünk

Legyünk hűek gyö­ke­re­ink­hez!

Egye­sü­le­tünk a magyar kul­tú­ra és hagyo­má­nyos érté­ke­ink meg­óvá­sa érde­ké­ben sok­szí­nű tevé­keny­sé­get foly­tat. Fel­ada­tunk­nak érez­zük közös érté­ke­ink meg­óvá­sát, legye­nek ezek kul­tu­rá­lis, tör­té­nel­mi vagy ter­mé­sze­ti-táji kin­csek. Ezek között is kiemelt helyet fog­lal el épí­tett örök­sé­günk.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge egyik leg­fon­to­sabb tevé­keny­sé­ge a kul­tu­rá­lis örök­ség meg­őr­zé­se vagy leg­alább doku­men­tá­lá­sa és bemu­ta­tá­sa, ide­ért­ve a nép­mű­vé­szet meg­is­me­ré­sét és a hagyo­mány­men­tést. Ennek érde­ké­ben kuta­tá­si tevé­keny­sé­get is foly­ta­tunk.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge rend­sze­re­sen szer­vez kul­tu­rá­lis és isme­ret­ter­jesz­tő ren­dez­vé­nye­ket, meg­em­lé­ke­zé­se­ket, továb­bá tanul­mány­uta­kat és sza­bad­idős prog­ra­mo­kat is tar­tunk. Eköz­ben is elő­se­gít­jük a velünk azo­nos érték­ren­det val­ló embe­rek össze­fo­gá­sát, vál­lal­juk közös érde­ke­ink meg­ha­tá­ro­zá­sát és kép­vi­se­le­tét. Külö­nö­sen a fia­tal nem­ze­dé­ket sze­ret­nénk ebbe a cse­lek­vés­be minél inkább bekap­csol­ni.

A XXI. szá­zad kihí­vá­sa: a kul­tú­rán­kat újra meg kell véde­nünk

A magyar­sá­got nem lehet aktu­á­li­san fenn­ál­ló állam­ha­tá­rok közé szo­rí­ta­ni, ezért mi a tel­jes magyar közös­sé­get kíván­juk kép­vi­sel­ni. Élénk kap­cso­la­tot tar­tunk hatá­ron túli magyar közös­sé­gek­kel és mi is cse­lek­szünk annak érde­ké­ben, hogy a nem­zet egy­sé­ge újra lét­re­jö­hes­sen.

Civil szer­ve­zet vagyunk, vall­juk a nem­zet egy­sé­gét – éppen ezért egye­sü­le­tünk nem vesz részt a párt­po­li­ti­kai viták­ban. Ez azon­ban nem jelen­ti azt, hogy esz­me­i­sé­günk­nek meg­fe­le­lő köve­te­lé­se­ket ne támasz­ta­nánk a min­den­ko­ri kor­mány­zat­tal szem­ben. Az érték­men­tés mel­lett épp­úgy fel­ada­tunk­nak tekint­jük, hogy figyel­mez­tes­sünk a tár­sa­dal­mi prob­lé­mák­ra, azok­ról fel­vi­lá­go­sí­tást végez­zünk. (Pl. glo­ba­li­zá­ció jelen­tet­te kihí­vá­sok, vidék elsor­va­dá­sa, a hagyo­má­nyos váro­si funk­ci­ók elha­lá­sa.)

Tevékenységeink és feladataink

 1. Kul­tu­rá­lis örök­ség meg­men­té­se – műem­lék­vé­de­lem, örök­sé­günk meg­őr­zé­se, doku­men­tá­lá­sa és bemu­ta­tá­sa, kul­tu­rá­lis estek szer­ve­zé­se.
 2. Isme­ret­ter­jesz­tés, érté­kek fel­ku­ta­tá­sa és bemu­ta­tá­sa pub­li­ká­ci­ók, hon­is­me­re­ti tanul­má­nyi utak for­má­já­ban, tema­ti­kus ren­dez­vé­nyek.
 3. Tör­té­ne­ti érté­ke­ink meg­men­té­se, újjá­élesz­té­se – alkot­má­nyos alap­ér­té­kek, tör­té­nel­mi emlé­kek gon­do­zá­sa, meg­em­lé­ke­zé­sek, ünnep­sé­gek.
 4. Tevé­keny fel­lé­pés érté­ke­ink és a nem­ze­ti érdek védel­mé­ben – érdek­kép­vi­se­let, érde­kek és célok meg­fo­gal­ma­zá­sa, közös­sé­gi meg­moz­du­lá­sok szer­ve­zé­se, figyel­mez­te­tés a tár­sa­dal­mi prob­lé­mák­ra.
 5. Kap­cso­lat­tar­tás hatá­ron túli közös­sé­gek­kel – a kul­tu­rá­lis nem­zet­egye­sí­tés folya­ma­tá­nak elő­se­gí­té­se.
 6. Szór­vány­prog­ram – hatá­ron túli magyar szór­vány­kö­zös­sé­gek láto­ga­tá­sa, biz­ta­tá­sa és kuta­tá­sa, rész­vé­tel a csán­gó kereszt­szü­lő-prog­ram­ban.
 7. Fel­lé­pés a nem­ze­ti kul­tú­rá­kat fel­szá­mol­ni készü­lő glo­ba­lis­ta törek­vé­sek ellen.

Csatlakozzon munkánkhoz! Legyen Ön is tagunk!