A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge város­ké­pi és szim­bo­li­kus okok­ból is fon­tos­nak tart­ja, hogy tovább­ra is az egy­aránt 96 méte­res magas­sá­gú Szent Ist­ván-bazi­li­ka és az Ország­ház legyen Buda­pest két leg­ma­ga­sabb épü­le­te. A kor­mány mai beje­len­té­se sze­rint a nem­zet fővá­ro­sa meg­me­ne­kül a tel­jes karak­ter­vál­tás veszé­lyé­től, mivel 65 méter­ben húz­zák meg a leg­ma­ga­sabb beépít­he­tő­ség fel­ső hatá­rát, így koráb­bi til­ta­ko­zá­sunk sem maradt ered­mény­te­le­nül.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge 2016-ban köz­le­mény­ben til­ta­ko­zott a beje­len­tett kelen­föl­di fel­hő­kar­co­ló meg­épí­té­se ellen, amely meg­kö­ze­lí­tő­leg a Gel­lért-heggyel lett vol­na azo­nos magas­sá­gú. Egye­sü­le­tünk hatá­ro­zot­tan kiállt a hagyo­má­nyos tele­pü­lés­ké­pet tisz­te­let­ben tar­tó szer­ves város­fej­lő­dés mel­lett, és arra kér­te a dön­tés­ho­zó­kat, hogy ne enged­je­nek a befek­te­tői érde­kelt­sé­gek nyo­má­sá­nak.

A fel­hő­kar­co­lók­kal kap­cso­la­tos tár­sa­dal­mi vita most vég­le­ge­sen lezá­rul­hat, mivel a kor­mány – Lázár János kan­cel­lá­ria­mi­nisz­ter Kor­mány­in­fón tett beje­len­té­se sze­rint – egy ma benyúj­tott tör­vény­ja­vas­lat­ban 65 méter­ben maxi­ma­li­zál­ná a magas­há­zak leg­na­gyobb magas­sá­gát. A javas­lat­ról már az új Ország­gyű­lés fog sza­vaz­ni, és vár­ha­tó­an júni­us 30-án lép majd hatály­ba. A tör­vény hatá­lya Magyar­or­szág tel­jes köz­igaz­ga­tá­si terü­le­té­re ki fog ter­jed­ni, és a jelen­leg ter­ve­zés alatt álló épü­le­tek­re is vonat­koz­na. A minisz­ter a dön­tés indo­ka­ként emlí­tet­te, hogy jelen­leg 3 ter­ve­zett fel­hő­kar­co­ló is veszé­lyez­te­ti a fővá­ros lát­ké­pét.

A táj és az épí­tett kör­nye­zet kivé­te­les össz­hang­já­ra épü­lő, meg­is­mé­tel­he­tet­le­nül egye­di buda­pes­ti lát­kép a világ­örök­ség és a magyar nem­ze­ti önazo­nos­ság része. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge bízik abban, hogy az Ország­gyű­lés Buda­pest és Magyar­or­szág szer­ves fej­lő­dé­se mel­lett fog dön­te­ni ebben a kér­dés­ben!

Magyar Patrióták Közössége © 2018. március 28.