A nemzet történelmi-kulturális centruma

Buda vára nem csak egy a magyar bel­vá­ro­sok, város­ré­szek közül, így ezzel a tör­té­nel­mi város­mag­gal mi is kiemel­ten fog­lal­ko­zunk. A budai Vár­ne­gyed a magyar­ság leg­fon­to­sabb tör­té­nel­mi szín­he­lye, a haza lük­te­tő szí­ve, a magyar köz­jog föld­raj­zi közép­pont­ja. A kom­mu­nis­ta inter­na­ci­o­na­liz­mus évti­ze­de­i­ben nem cso­da, hogy mos­to­hán kezel­ték. Egye­sü­le­tünk sze­ret­né elér­ni, hogy a vár­ne­gye­det ere­de­ti pom­pá­já­ban állít­sák hely­re. Külö­nö­sen a régi Kirá­lyi Palo­ta rekonst­ruk­ci­ó­ja nem várat­hat magá­ra, bele­ért­ve az ere­de­ti hom­lok­zat és a fon­to­sabb bel­ső terek vissza­épí­té­sét is.

A Királyi Palota látképe a háború előtt
A Kirá­lyi Palo­ta lát­ké­pe a hábo­rú előtt

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge a budai Vár keze­lé­se­kor foko­zott alá­za­tot vár el a dön­tés­ho­zók­tól és az épí­té­szek­től. Itt a meg­lé­vő örök­ség meg­őr­zé­sén túl fon­tos­nak tart­juk rög­zí­te­ni, hogy a modern épí­té­szet leg­fel­jebb csak kiegé­szí­tő sze­rep­hez jut­hat. Ugyan­ak­kor állít­juk, hogy a Vár­ne­gyed egy befe­je­zett épí­té­sze­ti egy­ség, ahol a meg­lé­vő prob­lé­mát első­sor­ban a máso­dik világ­há­bo­rús bom­bá­zá­sok és a kom­mu­nis­ta ideo­ló­gi­ai „tisz­to­ga­tá­sok” miatt lerom­bolt épü­le­tek hiá­nya jelen­ti. Ezt a kér­dést a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge – több euró­pai város min­tá­já­ra – első­sor­ban a tör­té­nel­mi bel­vá­ros hely­re­ál­lí­tá­sá­ban, a fon­to­sabb épü­le­tek (pl. Mária Mag­dol­na-temp­lom, Tele­ki-palo­ta, Hon­véd Főpa­rancs­nok­ság) újjá­épí­té­sé­ben lát­ja.

A budai Vár­ne­gyed hosszú távú fej­lesz­té­se kap­csán el fog­juk készí­te­ni rész­le­tes, szak­mai jel­le­gű tanul­má­nya­in­kat, a Vár­ne­gyed Ter­vet. Ez a cso­mag fog­ja tar­tal­maz­ni indok­lás­sal a terü­le­tet érin­tő javas­la­ta­in­kat. Egy élő Várat sze­ret­nénk, ahol a tör­té­nel­mi örök­ség nem skan­zen, hanem meg­élt való­ság.

Végre megújult a Várkert Bazár

Budai vár

A Kirá­lyi Palo­tá­tól a Duna part­já­ig ter­je­dő vár­ker­tet a rak­part felől egy vilá­gon egye­dül­ál­ló épü­let­együt­tes, az Ybl Mik­lós ter­vez­te Vár­kert Bazár zár­ja le. Ez a műem­lék azon­ban mél­tat­la­nul rossz álla­pot­ba jutott: bár szó sze­rint a fővá­ros „kira­ka­tá­ban” van, még­is évti­ze­de­ken át elha­nya­gol­ta a város­ve­ze­tés – oly­annyi­ra, hogy az épü­le­tet a világ száz leg­ve­szé­lyez­te­tet­tebb műem­lé­kei közé sorol­ták.