A templomtorony, amikor még állt (Fotó: Máté Zsuzsa, facebook)
A temp­lom­to­rony, ami­kor még állt (Fotó: Máté Zsu­zsa, face­book)

2014. júni­us 29-én dél­után két óra körül leom­lott a híres temp­lom­to­rony Bözöd­új­fa­lu­ban – pon­to­sab­ban, az egy­ko­ri Bözöd­új­fa­lu helyén. Ezt a maros­szé­ki, koráb­ban fél­ezer lel­kes szín­ma­gyar tele­pü­lést a Cea­uşe­su-féle dik­ta­tú­ra a hír­hedt falu­rom­bo­lás jegyé­ben víz­zel árasz­tot­ta el. Épp ez tet­te Bözöd­új­fa­lut jel­kép­pé: az esze­ment elkép­ze­lés, a Tün­dér­ker­tet panel­há­zak és beton­ren­ge­teg közé szo­rí­ta­ni kívá­nó “géni­usz” poli­ti­ká­ja itt meg­va­ló­sul­ha­tott.

Az össze­dő­lés pil­la­na­tá­ban (Fotó: Máté Zsu­zsa, face­book)

1988 óta állt víz­ben ez a temp­lom, s az eltelt 26 évben Erdély egyik leg­na­gyobb fel­ki­ál­tó­je­le volt: ilyen­né tet­te vol­na egész Erdélyt a falu­rom­bo­lás, ha az a maga tel­jes­sé­gé­ben meg­va­ló­sul. A régi kacs­ka­rin­gós falu­si utcá­kat sport­pá­lyák, a temp­lo­mok, kas­té­lyok, kúri­ák, várak helyét lakó­te­le­pek vagy halas­ta­vak fog­lal­ták vol­na el. Az ősidők óta hely­ben élő lakos­sá­got szét­szór­ták vol­na a fel­épí­tett falansz­ter-ország külön­bö­ző lakó­te­le­pe­i­re. A terv meg­hi­ú­sult, köszön­he­tő­en annak a nem­ze­ti és nem­zet­kö­zi össze­fo­gás­nak, mely a rend­szer­vál­tás haj­na­lán kibon­ta­ko­zott.

Ami a templomból megmaradt… (Fotó: Máté Zsuzsa, facebook)
Ami a temp­lom­ból meg­ma­radt… (Fotó: Máté Zsu­zsa, face­book)

Mind­eb­ből maradt egy temp­lom­to­rony, egy víz­ből égnek mere­dő fel­ki­ál­tó­jel, örök idők­nek szánt figyel­mez­te­tés. Tele vagyunk ilyen fel­ki­ál­tó­je­lek­kel. Ami Erdély­nek Bözöd­új­fa­lu, az a Fel­vi­dék szá­má­ra Mohi. Ott is csak a refor­má­tus temp­lo­mot lát­ni, az ezer­éves magyar falut hiá­ba keres­sük, atom­erő­mű áll a helyén. Az idő vas­fo­ga, a víz las­sú mosá­sa kikez­di emlé­ke­in­ket, ha nem vigyá­zunk rájuk. Elő­ször csak a torony tete­je omlott össze, most végül az egész műre­mek ledőlt. A Küs­möd patak fel­duz­zasz­tott vizé­ből immá­ron csak egy kőha­lom lát­szó­dik ki.

A mi fele­lős­sé­günk, hogy az elpusz­tí­tott Bözöd­új­fa­lu emlé­két meg­őriz­zük-e egy, a régi temp­lom­ra uta­ló emlék­mű fel­ál­lí­tá­sá­val. Talán nem egye­dül gon­dol­juk azt, hogy az effé­le fel­ki­ál­tó­je­lek­re igen­is szük­ség van: hadd szem­be­sül­jön az utó­kor a pusz­tí­tás szel­le­mé­nek kísér­te­té­vel! Mivel Bözöd­új­fa­lu a Szé­kely­föl­dön van, ez az emlék­mű lehet­ne akár egy fél­be­vá­gott, meg­cson­kí­tott, a víz­ből kiál­ló hatal­mas szé­kely­ka­pu. Öröm­mel ada­koz­nánk meg­va­ló­sí­tá­sá­ra!

Magyar Patrióták Közössége © 2014. június 30.