2014. feb­ru­ár utol­só nap­ján a közép-erdé­lyi Beth­len­szent­mik­lós­ra láto­gat­tam egy olyan kirán­du­lás kere­té­ben, amely egy Kár­pát-meden­cei tör­té­nel­mi ver­seny nyer­tes gim­na­zis­tá­i­nak mutat­ta be Erdélyt. Ezen a kirán­du­lá­son jár­tunk még a kükül­lő­vá­ri és a keres­di Beth­len-kas­té­lyok­nál is.

A kükül­lő­vá­ri kas­tély­ba nem lehet bemen­ni, mert a zsid­vei pezs­gő­gyár román tulaj­do­no­sá­nak magán­tu­laj­do­na. Elő­ze­tes meg­be­szé­lés alap­ján bor­kós­to­ló túrát lehet ten­ni 25 euró/fő árért, ami egy nor­mál turis­ta szá­má­ra óri­á­si luxus. Keresd vár­kas­té­lyát félig fel­újí­tott álla­pot­ban talál­tuk, ahol a román Kul­tu­rá­lis Minisz­té­ri­um a fel­újí­tást abba­hagy­ta, mivel a Beth­len-csa­lád idő­köz­ben vissza­kap­ta az álla­mo­sí­tás­kor elkob­zott kas­télyt. A csa­lád­nak viszont nincs pén­ze befe­jez­ni a fel­újí­tást.

Küküllővár (b), Keresd (j)
Kükül­lő­vár (b), Keresd (j)

A beth­len­szent­mik­ló­si  rene­szánsz kas­tély a tele­pü­lés tulaj­do­ná­ban van, de száz évre bér­le­ti díjat szer­zett raj­ta az emlí­tett pezs­gő­gyá­ros. A fel­újí­tás­hoz nem kez­dett hoz­zá. Belül­ről a kas­tély a tel­jes tönk­re­me­ne­tel előtt áll, a lép­cső­ház élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban van. Az eme­let­re fel­men­ni tilos, élet­ve­szé­lyes. A föld­szin­ten jár­tunk, ami egy rom­hal­maz álla­po­tá­ban van. Tető sze­ren­csé­re van az épü­le­ten, és a kas­tély kel­lő hoz­zá­ér­tés­sel meg­ment­he­tő len­ne.

A benth­len­szent­mik­ló­si kas­tély külön neve­ze­tes­sé­ge, hogy az erdé­lyi rene­szánsz min­ta­pél­dá­nyá­nak tart­ják. A Ley­den­ben épí­té­sze­tet vég­ző Beth­len Mik­lós erdé­lyi kan­cel­lár saját kezű­leg, illet­ve saját ter­ve­zés­ben épí­tet­te fel 1668 és 1683 között, lénye­gé­ben saját job­bá­gya­i­val, saját mun­ka­ve­ze­té­se alatt. Beth­len Mik­lós a XVII. szá­zad végén volt Erdély kan­cel­lár­ja, koráb­ban ő érte el Lipót csá­szár­nál, hogy a Feje­de­lem­ség össze­om­lá­sa után is érvény­ben marad­jon Erdély­ben a magyar jog. Ifjú­ko­rá­ban ő szál­lí­tot­ta haza a vadász­bal­eset­ben meg­sé­rült és később sérü­lé­se­i­be bele­halt Zrí­nyi Mik­lóst. Ő tar­tot­ta a súlyo­san sérült köl­tő poli­ti­kus fejét az ölé­ben, ő lát­ta utol­já­ra élő­ként. Misz­ti­kus jelen­tő­sé­gű erdé­lyi és magyar poli­ti­kus.

Külön­le­ge­sen fel­há­bo­rí­tó, hogy Beth­len Mik­lós gyu­la­fe­hér­vá­ri kas­té­lya ma a Decem­ber 1. nevet vise­lő román egye­tem hiva­ta­li épü­le­te és még töb­bek között az Olasz Inté­zet­nek ad ott­hont. Beth­len­nek nincs emlék­táb­lá­ja. Kér­de­zem, mit tud erről a magyar műem­lék­vé­de­lem és poli­ti­ka, hogyan lehet, hogy egy nem­ze­tünk tör­té­ne­té­ben ilyen fon­tos sze­re­pet ját­szó poli­ti­kus­nak nincs emlék­táb­lá­ja?!

Vissza­tér­ve a beth­len­szent­mik­ló­si kas­tély­ra: a tele­pü­lé­sen még magyar több­ség van, ami éppen most vész el a vegyes házas­sá­gok miatt. Az utol­só pil­la­nat­ban még az isko­la és óvo­da meg­ment­he­tő len­ne. Már 1977 óta sze­ret­nék a román ható­sá­gok bezá­rat­ni eze­ket a magyar intéz­mé­nye­ket, amit a nagy­enye­di Beth­len Kol­lé­gi­um szel­le­mé­ben fel­nőtt magyar peda­gó­gus kol­lé­gák mind­ed­dig hősi­e­sen meg­aka­dá­lyoz­tak. A kas­tély meg­men­té­sé­ben is lehet­ne rájuk szá­mí­ta­ni. A baj, hogy mind­nyá­jan nyug­díj köze­li élet­kor­ban van­nak. Ha kies­nek az aktív kor­ból, a falu magyar éle­té­nek is beal­ko­nyul. Ezek után a párat­lan kas­tély­nak is vége lesz, illet­ve román bér­le­mény­ként kvá­zi láto­gat­ha­tat­lan­ná válik majd.

Kérek min­den­kit, hogy tegyen meg az ügy­ben min­dent, ami meg­te­he­tő. Hív­juk fel a kor­mány figyel­mét, civil szer­ve­ze­tek és magyar vál­lal­ko­zók érdek­lő­dé­sét. Meg kel­le­ne pró­bál­ni szer­ző­dést módo­sí­ta­ni a kükül­lő­vá­ri pezs­gő­gyá­ros­sal és magyar intéz­ménnyé vará­zsol­ni a kas­télyt.

Lados Balázs
Magyar Patrióták Közössége
© 2014. március 24.