A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge ren­dez­vé­nye­i­ről, kez­de­mé­nye­zé­se­i­ről meg­moz­du­lá­sa­i­ról és kuta­tó­út­ja­i­ról rend­sze­rint fény­ké­pes beszá­mo­ló­kat teszünk köz­zé, ame­lye­ket innen tölt­het le.

A lista nem teljes. A korábbi cikkek feltöltése folyamatban…

Beszámolók 2017. évből

Meg­újult a Pat­ri­ó­ták honlapja!
2017. októ­ber 8.

Vég­re tel­je­sült gróf Ester­há­zy János végakarata
2017. szep­tem­ber 24.

Beszá­mo­ló Szép­ha­lom tör­té­nel­mi emlék­hellyé avatásáról
2017. szep­tem­ber 18.

Búcsú­zás feled­he­tet­len tag­tár­sunk­tól, Éhn Józseftől
2017. szep­tem­ber 18.

A Huszi­ta Bib­li­á­ra is emlé­kez­tünk a refor­má­ció 500. évfor­du­ló­ján a Szerémségben
2017. szep­tem­ber 1.

Alá­írás­gyűj­tés az ősho­nos euró­pai kisebbségekért
2017. augusz­tus 20.

Láto­ga­tás Vizsoly­ban, Füzé­ren és környékén
2017. júni­us 28.

A Kúria előtt a Radetz­ky-lak­ta­nya pere
2017. júni­us 25.

Három új tör­té­nel­mi emlék­hely a Pat­ri­ó­ták javaslatára
2017. júni­us 20.

Magyar­ber­kesz­re láto­gat­tunk a nem­ze­ti össze­tar­to­zás jegyében
2017. júni­us 10.

Koszo­rú­zás a Magyar Hősök Emlékünnepén
2017. május 28.

Elké­szí­tet­tük a sze­rém­sé­gi Mara­dék magyar térképét
2017. május 20.

Ked­ve­ző for­du­lat az ojto­zi hadi­te­me­tő ügyében
2017. már­ci­us 25.

Egy­mil­lió forint Magyar­ber­kesz közös­sé­gi házára
2017. már­ci­us 22.

A Tolsz­toj utca töröl­je el a Lukács György utcát!
2017. feb­ru­ár 3.

Össze­fo­gás­sal a kővár­vi­dé­ki Magyarberkeszért
2017. janu­ár 30.

Győ­ze­lem a Radetz­ky-lak­ta­nya perében
2017. janu­ár 24.

Meg­hí­vó — Magyar­ber­kesz meg­ma­ra­dá­sá­ért a magyar kul­tú­ra napján
2017. janu­ár 13.

Magyar­ber­kesz bemu­tat­ko­zá­sa az M1 Tér­kép című műsorában
2017 janu­ár­ja

2017 az első világ­há­bo­rús emlék­mű­vek éve
2017. janu­ár 9.

 

Beszámolók 2016. évből

Három felejt­he­tet­len nap Észak-Erdélyben
2016. novem­ber 20.

Hama­ro­san indul a Reg­num Mari­a­num Emlék­hely tervezése
2016. novem­ber 10.

Kereszt­szü­lői láto­ga­tás Kosteleken
2016. októ­ber 29.

Első tár­gya­lás a Radetz­ky-lak­ta­nya ügyében
2016. októ­ber 25.

Az állam­ala­pí­tás ünne­pe a Szerémségben
2016. szep­tem­ber 30.

Temp­lom­rom­bo­lás helyett fel­újí­tás Németcsernyén
2016. szep­tem­ber 6.

Min­den­kép­pen bon­ta­na a Radetz­ky-lak­ta­nya tulajdonosa
2016. júni­us 21.

Meg­men­tet­tük a Radetzky-laktanyát!
2016. júni­us 10.

Békés tün­te­tés a Bem téren örök­sé­günk védelméért
2016. júni­us 10.

Csa­tát nyer­tünk a Bem téren
2016. júni­us 7.

Tün­te­tést szer­ve­zünk a Bem térre
2016. júni­us 3.

Műem­lék­rom­bo­lás a budai Duna-parton
2016. május 24.

Védé­si prog­ra­mot indí­tot­tunk fej­fás teme­tő­ink megóvásáért
2016. május 20.

Össze­han­golt együtt­mű­kö­dés a Fia­tal Műem­lék­vé­dők Egyesületével
2016. május 20.

Ünne­pi hosszú hét­vé­ge Kárpátalján
2016. ápri­lis 17.

Eljut­tat­tuk az ado­má­nyo­kat Kárpátaljára
2016 már­ci­u­sa

Lélek­eme­lő jóté­kony­sá­gi est Kárpátaljáért
2016. feb­ru­ár 5.

Meg­hí­vó — Jóté­kony­sá­gi estet szer­ve­zünk Kárpátaljáért
2016. janu­ár 13.

Beszámolók 2015. évből

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó a veszély­be került bán­sá­gi templomokról
2015. decem­ber 14.

Tör­té­nel­mi emlék­he­lye­ket keres­tünk fel
2015. decem­ber 2.

Pusz­tel­nik hon­véd ezre­des sír­ja Újbányán
2015. novem­ber 30.

Vil­lám­lá­to­ga­tás a bán­sá­gi templomoknál
2015. novem­ber 9.

Három nap a Dél­vi­dék leg­dé­leb­bi szegletében
2015 októ­be­re

Szo­ro­sabb együtt­mű­kö­dés a csángószervezetekkel
2015. októ­ber 20.

A Nagy­sal­lón vívott győz­tes ütkö­zet 1848/49-es hon­véd emlék­mű­vé­nek fel­újí­tá­sa és újra­szen­te­lé­se Léván
2015. októ­ber 6.

Fej­le­mé­nyek a sós­me­zői hadi­te­me­tő ügyében
2015. szep­tem­ber 20.

Első talál­ko­zás csán­gó keresztgyermekünkkel
2015. szep­tem­ber 14.

Hadi­sír-asszi­mi­lá­ció az Ojtozi-szorosban
2015. júli­us 23.

Meg­kez­dő­dik a Reg­num Mari­a­num-emlék­hely kijelölése
2015. júni­us 16.

Közös nyi­lat­ko­zat a Reg­num Marianum-emlékhelyért
2015. május 20.

Meg­épül­het a sze­rém­sé­gi magyar szór­vány­köz­pont Maradékon
2015. ápri­lis 28.

A Reg­num Mari­a­num-temp­lom tervrajzai
2015. ápri­li­sa

Eddig nem látott doku­men­tu­mok a Reg­num Marianum-templomról
2015. ápri­lis 15.

Cél­ba értek adományaink
2015. már­ci­us 13.

Az Ország­ház­ban Mara­dék és a bán­sá­gi temp­lo­mok ügye
2015. már­ci­us 11.

 

Potá­pi Árpád nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár­ral tárgyaltunk
2015. feb­ru­ár 26.

Sike­res össze­fo­gás a magyar Szerémségért
2015. janu­ár 25.

Meg­hí­vó – Jóté­kony­sá­gi est a sze­rém­sé­gi magyar oktatásért
2015. janu­ár 6.

Beszámolók 2014. évből

Pótol­ha­tat­lan kin­cse­ket pusz­tít­hat­nak el a Bánságban
2014. novem­ber 29.

Meg fog épül­ni a Reg­num Marianum-emlékhely
2014. novem­ber 27.

Halot­tak napi zarán­dok­lat a Délvidékre
2014. novem­ber 6.

Kiáll­tunk a Reg­num Marianum-emlékhelyért
2014. novem­ber 5.

Hama­ro­san eldől­het a Reg­num Mari­a­num-emlék­hely sorsa
2014. októ­ber 25.

Még­is­csak temp­lom­rom­bo­lás készül a Bánságban
2014. októ­ber 5.

Láto­ga­tás a mold­vai Klézsén
2014. szep­tem­ber 12.

Győ­ze­lem: Meg­me­ne­kült három bán­sá­gi temp­lom a lerombolástól!
2014. augusz­tus 18.

Fel­fe­de­ző­úton a Szerémségben
2014. augusz­tus 17.

Temp­lom­rom­bo­lás a Bán­ság­ban – Levél­vál­tá­sunk a nagy­becs­ke­re­ki püspökkel
2014. júli­us 30.

Fej­fák Felső-Gömörben
2014. júni­us 27.

Meg­ta­lál­tuk az elve­szett gon­fá­kat az Onda­va men­ti temetőkben
2014. május 7.

Beszá­mo­ló az Onda­va men­ti szór­vány­ban tett látogatásunkról
2014. május 5.

Van még magyar jövő Moldvában!
2014. feb­ru­ár 15.