A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge ren­dez­vé­nye­i­ről, kez­de­mé­nye­zé­se­i­ről meg­moz­du­lá­sa­i­ról és kuta­tó­út­ja­i­ról rend­sze­rint fény­ké­pes beszá­mo­ló­kat teszünk köz­zé, ame­lye­ket innen tölt­het le.

Beszámolók 2018. évből

Meg­hí­vó — Jóté­kony­sá­gi est a Cre­do Együt­tes­sel a kár­pát­al­jai Salánk jövő­jé­ért
[Letöl­tés] 2018. novem­ber 12.

For­du­lat a Radetz­ky-lak­ta­nya peré­ben
[Letöl­tés] 2018. novem­ber 25.

Meg­hí­vó — 80 éve tért vissza a Fel­vi­dék déli része
[Letöl­tés] 2018. októ­ber 25.

Tisza Ist­ván­ra emlé­kez­tünk a sze­rém­sé­gi Mara­dé­kon
[Letöl­tés] 2018. októ­ber 8.

Tisza Ist­ván­ra emlé­kez­tünk a sze­rém­sé­gi Mara­dé­kon
[Letöl­tés] 2018. októ­ber 8.

Lel­ki fel­töl­tő­dést jelen­te­nek a Szé­kely­ka­kas­di Talál­ko­zá­sok
2018. októ­ber 5.

Meg­kez­dő­dött a közös mun­ka a Reg­num Mari­a­num-emlék­he­lyért
[Letöl­tés] 2018. szep­tem­ber

Kár­pát­al­já­ra kirán­dul­ni fel­töl­tő­dés és köte­les­ség
2018. augusz­tus 12.

Ne hagy­juk a temp­lo­mot! — Érték­őr­ző kiad­vány a veszély­be került bán­sá­gi temp­lo­mok­ról
2018. júli­us 31.

Rekord összeg: 1,4 mil­lió forint a korl­át­hel­me­ci óvo­dá­ért
2018. júli­us 16.

Tele­ki Pál Érdem­érem­mel tün­tet­ték ki mun­kán­kat
2018. júni­us 9.

Drá­ván innen és túl is van még magyar élet — Beszá­mo­ló a hor­vát­or­szá­gi magya­rok­nál tett láto­ga­tás­ról
2018. május 23.

Kitün­te­tést vehet át a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge
2018. május 18.

Déli kör­úton a Pat­ri­ó­ták
2018. május 7.

Aba Sámu­el kirá­lyi köz­pont­já­nak pusz­tu­ló rom­ja­i­nál jár­tunk
2018. ápri­lis 25.

A Kúria meg­is­mé­tel­te­ti a Radetz­ky-pert
2018. ápri­lis 4.

Lead­tuk a Mino­rity Safe­pack­re gyűj­tött alá­írá­so­kat
2018. már­ci­us 29.

Buda­pest meg­me­ne­kült a fel­hő­kar­co­lók­tól
2018. már­ci­us 28.

Jóté­kony­sá­gi est Korl­át­hel­mec új óvo­dá­já­ért
2018. már­ci­us 18.

Láto­ga­tás Korl­át­hel­me­cen és az Ung­vá­ri járás­ban
2018. már­ci­us 17.

Meg­hí­vó — Idén a kár­pát­al­jai Korl­át­hel­mec magyar óvo­dá­ját segít­jük
2018. már­ci­us 2.

Újabb kiemel­ke­dő hely­szí­nek tör­té­nel­mi emlék­hellyé nyil­vá­ní­tá­sát kez­de­mé­nyez­zük
2018. feb­ru­ár 14.

Vissza­te­kin­tés a 2017-es esz­ten­dő­re
2018. janu­ár 14.

Beszámolók 2017. évből

Adven­ti láto­ga­tás Kár­pát­al­ján
2017. decem­ber 20.

Elő­adás a geo­stra­té­gi­á­ról a Pat­ri­ó­ták köz­gyű­lé­sén
2017. decem­ber 10.

A szór­vány nap­ja alkal­má­ból az erdé­lyi Besz­ter­cé­re láto­gat­tunk
2017. novem­ber 29.

Kop­ja­fát állí­tot­tunk Kris­tóf Lász­ló­nak
2017. novem­ber 6.

Szü­re­ti bál magyar­ber­ke­szi bará­ta­ink­nál
2017. októ­ber 23.

Meg­hí­vó — Kop­ja­fa­ál­lí­tás novem­ber 4-én az ártat­la­nul kivég­zett Kris­tóf Lász­ló emlé­ké­re
2017. októ­ber 23.

Szé­kely­ka­kas­di bará­ta­ink­nál jár­tunk láto­ga­tó­ban
2017. októ­ber 11.

Meg­újult a Pat­ri­ó­ták hon­lap­ja!
2017. októ­ber 8.

Vég­re tel­je­sült gróf Ester­há­zy János vég­aka­ra­ta
2017. szep­tem­ber 24.

Beszá­mo­ló Szép­ha­lom tör­té­nel­mi emlék­hellyé ava­tá­sá­ról
2017. szep­tem­ber 18.

Búcsú­zás feled­he­tet­len tag­tár­sunk­tól, Éhn József­től
2017. szep­tem­ber 18.

A Huszi­ta Bib­li­á­ra is emlé­kez­tünk a refor­má­ció 500. évfor­du­ló­ján a Sze­rém­ség­ben
2017. szep­tem­ber 1.

Alá­írás­gyűj­tés az ősho­nos euró­pai kisebb­sé­ge­kért
2017. augusz­tus 20.

Láto­ga­tás Vizsoly­ban, Füzé­ren és kör­nyé­kén
2017. júni­us 28.

A Kúria előtt a Radetz­ky-lak­ta­nya pere
2017. júni­us 25.

Három új tör­té­nel­mi emlék­hely a Pat­ri­ó­ták javas­la­tá­ra
2017. júni­us 20.

Magyar­ber­kesz­re láto­gat­tunk a nem­ze­ti össze­tar­to­zás jegyé­ben
2017. júni­us 10.

Koszo­rú­zás a Magyar Hősök Emlék­ün­ne­pén
2017. május 28.

Elké­szí­tet­tük a sze­rém­sé­gi Mara­dék magyar tér­ké­pét
2017. május 20.

Szór­vány­sors Észak-Erdély­ben — Meg­tar­tot­tuk első Pat­ri­ó­ta Estén­ket
2017. ápri­lis 29.

Inter­jú Cse­res­nyés­né Kiss Mag­dol­ná­val
2017. ápri­lis 28.

Kihe­lye­zett köz­gyű­lést tar­tot­tunk Daba­son
2017. ápri­lis 20.

Ked­ve­ző for­du­lat az ojto­zi hadi­te­me­tő ügyé­ben
2017. már­ci­us 25.

Egy­mil­lió forint Magyar­ber­kesz közös­sé­gi házá­ra
2017. már­ci­us 22.

Meg­em­lé­ke­zés a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra dél­vi­dé­ki áldo­za­ta­i­ról
2017. már­ci­us 3.

A Tolsz­toj utca töröl­je el a Lukács György utcát!
2017. feb­ru­ár 3.

Össze­fo­gás­sal a kővár­vi­dé­ki Magyar­ber­ke­szért
2017. janu­ár 30.

Győ­ze­lem a Radetz­ky-lak­ta­nya peré­ben
2017. janu­ár 24.

Madé­fal­vá­tól Nagy­enye­dig – Emlé­kez­zünk az erdé­lyi nép­ir­tá­sok­ra!
2017. janu­ár 18.

Meg­hí­vó — Magyar­ber­kesz meg­ma­ra­dá­sá­ért a magyar kul­tú­ra nap­ján
2017. janu­ár 13.

Magyar­ber­kesz bemu­tat­ko­zá­sa az M1 Tér­kép című műso­rá­ban
2017 janu­ár­ja

2017 az első világ­há­bo­rús emlék­mű­vek éve
2017. janu­ár 9.

 

Beszámolók 2016. évből

2016-ban 550 éves a magyar nyel­vű Szent­írás!
2016. decem­ber 16.

Kon­fe­ren­cia a Gulág­ra hur­colt kül­ho­ni magya­rok­ról
2016. novem­ber 28.

Három felejt­he­tet­len nap Észak-Erdély­ben
2016. novem­ber 20.

Hama­ro­san indul a Reg­num Mari­a­num Emlék­hely ter­ve­zé­se
2016. novem­ber 10.

Meg­em­lé­ke­zés 1956-ról és Kris­tóf Lász­ló­ról
2016. októ­ber 29.

Első tár­gya­lás a Radetz­ky-lak­ta­nya ügyé­ben
2016. októ­ber 25.

Az állam­ala­pí­tás ünne­pe a Sze­rém­ség­ben
2016. szep­tem­ber 30.

Temp­lom­rom­bo­lás helyett fel­újí­tás Német­cser­nyén
2016. szep­tem­ber 6.

Min­den­kép­pen bon­ta­na a Radetz­ky-lak­ta­nya tulaj­do­no­sa
2016. júni­us 21.

Meg­men­tet­tük a Radetz­ky-lak­ta­nyát!
2016. júni­us 10.

Békés tün­te­tés a Bem téren örök­sé­günk védel­mé­ért
2016. júni­us 10.

Csa­tát nyer­tünk a Bem téren
2016. júni­us 7.

Tün­te­tést szer­ve­zünk a Bem tér­re
2016. júni­us 3.

Műem­lék­rom­bo­lás a budai Duna-par­ton
2016. május 24.

Védé­si prog­ra­mot indí­tot­tunk fej­fás teme­tő­ink meg­óvá­sá­ért
2016. május 20.

Össze­han­golt együtt­mű­kö­dés a Fia­tal Műem­lék­vé­dők Egye­sü­le­té­vel
2016. május 20.

Ment­sük meg a zsab­lyai temp­lo­mot!
2016. május 16.

Ünne­pi hosszú hét­vé­ge Kár­pát­al­ján
2016. ápri­lis 17.

Száz­öt­ven éves házat bon­ta­nak Pes­ten
2016. ápri­lis 4.

Eljut­tat­tuk az ado­má­nyo­kat Kár­pát­al­já­ra
2016 már­ci­u­sa

Tiszt­újí­tás a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gé­ben
2016. már­ci­us 2.

Lélek­eme­lő jóté­kony­sá­gi est Kár­pát­al­já­ért
2016. feb­ru­ár 5.

Meg­hí­vó — Jóté­kony­sá­gi estet szer­ve­zünk Kár­pát­al­já­ért
2016. janu­ár 13.

Beszámolók 2015. évből

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó a veszély­be került bán­sá­gi temp­lo­mok­ról
2015. decem­ber 14.

Újra láto­gat­ha­tó a Kos­suth-mau­zó­le­um
2015. decem­ber 11.

Tör­té­nel­mi emlék­he­lye­ket keres­tünk fel
2015. decem­ber 2.

Kiha­ló­fél­ben a Léva kör­nyé­ki magyar­ság
2015. novem­ber 30.

Pusz­tel­nik hon­véd ezre­des sír­ja Újbá­nyán
2015. novem­ber 30.

Kitün­tet­ték a Pat­ri­ó­tá­kat
2015. novem­ber 30.

Három nap a Dél­vi­dék leg­dé­leb­bi szeg­le­té­ben
2015 novem­ber 12.

Vil­lám­lá­to­ga­tás a bán­sá­gi temp­lo­mok­nál
2015. novem­ber 9.

Szo­ro­sabb együtt­mű­kö­dés a csán­gó­szer­ve­ze­tek­kel
2015. októ­ber 20.

Dísz­ka­put avat­tak Szé­kely­ka­kasd bejá­ra­tá­nál
2015. októ­ber 15.

A Nagy­sal­lón vívott győz­tes ütkö­zet 1848/49-es hon­véd emlék­mű­vé­nek fel­újí­tá­sa és újra­szen­te­lé­se Léván
2015. októ­ber 6.

Fej­le­mé­nyek a sós­me­zői hadi­te­me­tő ügyé­ben
2015. szep­tem­ber 20.

Meg­kez­dő­dik a Reg­num Mari­a­num-emlék­hely kije­lö­lé­se
2015. júni­us 16.

Meg­em­lé­ke­zé­sünk Tri­a­non­ról
2015. júni­us 6.

Közös nyi­lat­ko­zat a Reg­num Mari­a­num-emlék­he­lyért
2015. május 20.

Het­ven év után helyé­re került az And­rássy-szo­bor
2015. május 8.

Meg­épül­het a sze­rém­sé­gi magyar szór­vány­köz­pont Mara­dé­kon
2015. ápri­lis 28.

Meg­ta­lál­tuk Rákó­czi udva­ri kápol­ná­ját Nagy­sá­ro­son
2015. ápri­lis 25.

A Reg­num Mari­a­num-temp­lom terv­raj­zai
2015. ápri­li­sa

Eddig nem látott doku­men­tu­mok a Reg­num Mari­a­num-temp­lom­ról
2015. ápri­lis 15.

Meg­hí­vó — Jóté­kony­sá­gi ren­dez­vény ápri­lis 13-án Tóth­fa­lu­ért
2015. ápri­lis 2.

Emlék­tú­rát tar­tot­tunk már­ci­us 15-én Isa­sze­gen
2015. már­ci­us 16.

Cél­ba értek ado­má­nya­ink
2015. már­ci­us 13.

Az Ország­ház­ban Mara­dék és a bán­sá­gi temp­lo­mok ügye
2015. már­ci­us 11.

Potá­pi Árpád nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár­ral tár­gyal­tunk
2015. feb­ru­ár 26.

Stop TTIP! Véd­jük meg szu­ve­re­ni­tá­sun­kat!
2015. feb­ru­ár 2.

Sike­res össze­fo­gás a magyar Sze­rém­sé­gért
2015. janu­ár 25.

Meg­hí­vó – Jóté­kony­sá­gi est a sze­rém­sé­gi magyar okta­tá­sért
2015. janu­ár 6.

Beszámolók 2014. évből

Pótol­ha­tat­lan kin­cse­ket pusz­tít­hat­nak el a Bán­ság­ban
2014. novem­ber 29.

Meg fog épül­ni a Reg­num Mari­a­num-emlék­hely
2014. novem­ber 27.

Halot­tak napi zarán­dok­lat a Dél­vi­dék­re
2014. novem­ber 6.

Kiáll­tunk a Reg­num Mari­a­num-emlék­he­lyért
2014. novem­ber 5.

Hama­ro­san eldől­het a Reg­num Mari­a­num-emlék­hely sor­sa
2014. októ­ber 25.

Beszá­mo­ló dél-erdé­lyi láto­ga­tá­sunk­ról III
2014. októ­ber 21..

Beszá­mo­ló dél-erdé­lyi láto­ga­tá­sunk­ról II
2014. októ­ber 21..

Beszá­mo­ló dél-erdé­lyi láto­ga­tá­sunk­ról I
2014. októ­ber 21..

Még­is­csak temp­lom­rom­bo­lás készül a Bán­ság­ban
2014. októ­ber 5.

Meg­nyi­tot­ta kapu­it Tűr­ben a Magyar Ház
2014. októ­ber 1.

Magyar­gya­lá­zó, kom­mu­nis­ta tör­té­ne­lem­ha­mi­sí­tás a budai Vár­ban
2014. szep­tem­ber 20.

Beje­gyez­ték a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gét
2014. szep­tem­ber 9.

Győ­ze­lem: Meg­me­ne­kült három bán­sá­gi temp­lom a lerom­bo­lás­tól!
2014. augusz­tus 18.

Fel­fe­de­ző­úton a Sze­rém­ség­ben
2014. augusz­tus 17.

Érté­kes szel­le­mi műhely volt az idei EMI-tábor
2014. augusz­tus 12.

Temp­lom­rom­bo­lás a Bán­ság­ban – Levél­vál­tá­sunk a nagy­becs­ke­re­ki püs­pök­kel
2014. júli­us 30.

Román motí­vu­mok­kal mázol­ták le a Rákó­czi-lép­csőt Maros­vá­sár­he­lyen
2014. júli­us 7.

Emlé­ke­zés Bözöd­új­fa­lu össze­dőlt temp­lo­má­ra
2014. júni­us 30.

Áll még Sal­gó és Somos­kő
2014. júni­us 6.

Láto­ga­tás a mura­vi­dé­ki magyar emlé­kek között
2014. május 11.

Meg­ta­lál­tuk az elve­szett gon­fá­kat az Onda­va men­ti teme­tők­ben
2014. május 7.

Beszá­mo­ló az Onda­va men­ti szór­vány­ban tett láto­ga­tá­sunk­ról
2014. május 5.

Beszá­mo­ló palóc­föl­di kerék­pá­ros utunk­ról
2014. ápri­lis 19.

Meg­lá­to­gat­tuk a Kas­sa-kör­nyé­ki szór­ványt
2014. már­ci­us 27.

Van még magyar jövő Mold­vá­ban!
2014. feb­ru­ár 15.