Mentsük meg a bánsági templomokat!

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge 2014 nya­rán hív­ta fel a figyel­met arra, hogy a nagy­becs­ke­re­ki püs­pök­ség (Dél­vi­dék, ma Szer­bia) a kevés hívek­kel ren­del­ke­ző szór­vány­be­li temp­lo­mok lerom­bo­lá­sát ter­ve­zi. Az erről szó­ló dön­tést maga a püs­pök­ség tet­te fel saját hiva­ta­los hon­lap­já­ra. A helyi közös­sé­gek és érté­kek ilyen nyílt és önkén­tes fel­adá­sá­val koráb­ban még nem talál­koz­tunk.

Külö­nö­sen három hely­szín, Német­cser­nye, Pár­dány és Módos vált köz­is­mert­té. Egye­sü­le­tünk fel­lé­pé­sé­nek köszön­he­tő­en a magyar kor­mány­szer­vek is rend­sze­re­sen fog­lal­koz­nak az üggyel, és a magyar állam segít­sé­gét is fel­aján­lot­ták. Meg­kon­gat­tuk a vész­ha­ran­go­kat, hogy fel­hív­juk a tár­sa­da­lom és a dön­tés­ho­zók figyel­mét a nehéz hely­zet­be került, a máso­dik világ­há­bo­rú előtt a magyar és a német lakos­ság által közö­sen hasz­nált bán­sá­gi temp­lo­mok sor­sá­ra. Azóta több alka­lom­mal is láto­ga­tást tet­tünk a lebon­tás vagy pusz­tul­ni hagyás által fenye­ge­tett temp­lo­mok­nál, és doku­men­tál­tuk azo­kat.

2016-ban a magyar állam támo­ga­tá­sá­val meg­kez­dő­dött a német­cser­nyei temp­lom fel­újí­tá­sa, továb­bá Módos és Pár­dány temp­lo­ma­i­ban is elvé­gez­ték a leg­sür­ge­tőbb állag­meg­óvá­si mun­ká­la­to­kat. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge nagy siker­nek tart­ja, hogy 2014 óta a Bán­ság­ban egyet­len temp­lo­mot sem bon­tot­tak le, sőt az egyik még meg is újul­ha­tott. A mun­ka itt még nem ért véget, a temp­lo­mok meg­óvá­sa érde­ké­ben tovább tevé­keny­ke­dünk.

A módosi templom rózsaablaka
A módo­si temp­lom rózsa­ab­la­ka

Jelentés a bánsági templomokról

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge 2014-ben és 2015-ben bejár­ta azo­kat a hely­szí­ne­ket, melyek az egy­ház­me­gye (egyéb­ként hiva­ta­lo­san máig vissza nem vont) “bon­tás­lis­tá­ján” sze­re­pel­nek. Mivel eze­ket a temp­lo­mo­kat idá­ig a köz­ér­dek­lő­dés és a szak­ma figyel­me elke­rül­te, egye­sü­le­tünk kidol­goz­ta az egyes épü­le­tek leírá­sát, bemu­ta­tá­sát, vala­mint fel­dol­goz­ta az egyes tele­pü­lé­sek hely­tör­té­ne­tét. Ezt a fel­ada­tot (akár­csak töb­bi tevé­keny­sé­gün­ket) önkén­te­sen, java­dal­ma­zás nél­kül lát­tuk el. A bán­sá­gi temp­lo­mok­ról készí­tett tanul­má­nyun­kat 2015 decem­be­ré­ben hoz­tuk nyil­vá­nos­ság­ra.

A jelentést itt töltheti le.

Beszámolók

Ne hagy­juk a temp­lo­mot! — Érték­őr­ző kiad­vány a veszély­be került bán­sá­gi temp­lo­mok­ról
2018. júli­us 31.

Kiad­vány — Veszély­be került temp­lo­mok a Bán­ság­ban
2018. júni­us

Temp­lom­rom­bo­lás helyett fel­újí­tás Német­cser­nyén
2016. szep­tem­ber 6.

Köz­le­mény — Aki más­ra rágal­mat szór, nem a béke útján jár
2016. ápri­lis 28.

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó a veszély­be került bán­sá­gi temp­lo­mok­ról
2015. decem­ber 14.

Vil­lám­lá­to­ga­tás a bán­sá­gi temp­lo­mok­nál
2015. novem­ber 9.

Három nap a Dél­vi­dék leg­dé­leb­bi szeg­le­té­ben
2015 októ­be­re

Az Ország­ház­ban Mara­dék és a bán­sá­gi temp­lo­mok ügye
2015. már­ci­us 11.

Köz­le­mény — Til­ta­ko­zás a nagy­becs­ke­re­ki püs­pök­ség valót­lan állí­tá­sai ellen
2014. decem­ber 18.

Pótol­ha­tat­lan kin­cse­ket pusz­tít­hat­nak el a Bán­ság­ban
2014. novem­ber 29.

Még­is­csak temp­lom­rom­bo­lás készül a Bán­ság­ban
2014. októ­ber 5.

Győ­ze­lem: Meg­me­ne­kült három bán­sá­gi temp­lom a lerom­bo­lás­tól!
2014. augusz­tus 18.

Temp­lom­rom­bo­lás a Bán­ság­ban – Levél­vál­tá­sunk a nagy­becs­ke­re­ki püs­pök­kel
2014. júli­us 30.

Képek a veszélyeztetett templomokról

Egye­sü­le­tünk 2014 és 2015 során fény­ké­pe­sen doku­men­tál­ta azo­kat a műem­lé­ki érté­kű temp­lo­mo­kat, melye­ket a nagy­becs­ke­re­ki egy­ház­ve­ze­tés lebon­tás­sal fenye­ge­tett. A főbb hely­szí­nek­ről készí­tett szak­sze­rű fény­ké­pes doku­men­tá­ci­ót köz­kinccsé tet­tük, a kép­gyűj­te­mé­nye­ket az aláb­bi albu­mok­ra kat­tint­va lehet bön­gész­ni.​

Módo­si Nagy­bol­dog­asszony-temp­lom (épült: 1911) Szerb­cser­nye Szent József temp­lo­ma (épült: 1808/1868) Pár­dá­nyi Nepo­mu­ki Szent János-temp­lom (épült: 1804)
Per­la­szi Szűz Mária Szep­lő­te­len Fogan­ta­tá­sa-temp­lom (épült: 1777) Gala­go­nyá­si Szent Anna-temp­lom (épült: 1841)

További tervek

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge a jövő­ben is figye­lem­mel kísé­ri a bán­sá­gi temp­lo­mok sor­sát. Éven­te egy­szer fel­ke­re­sünk min­den hely­színt, a vál­to­zá­sok ellen­őr­zé­se és figye­lem­mel kísé­ré­se cél­já­ból. Szo­mo­rú­an kell meg­ál­la­pí­ta­nunk, hogy 2014-ről 2015-re a leg­több temp­lom álla­po­ta tovább rom­lott. Fon­tos célunk, hogy a magyar kor­mány továb­bi szá­mot­te­vő pénz­össze­get külö­nít­sen el a rossz álla­po­tú bán­sá­gi szór­vány­temp­lo­mok meg­óvá­sá­ra – külö­nö­sen szor­gal­maz­zuk ezt Módos ese­té­ben, ahol még van szá­mot­te­vő hívő közös­ség.