Bár Német Lász­ló nagy­becs­ke­re­ki püs­pök a magyar kor­mány­nak meg­ígér­te, hogy a támo­ga­tá­sok fejé­ben meg­ma­rad­hat­nak a közép-bán­sá­gi szór­vány­fal­vak kato­li­kus temp­lo­mai, most ennek még­is az ellen­ke­ző­je tör­té­nik. Meg­kezd­ték a műem­lé­kek kiürí­té­sét, az egy­ház­szer­ve­zet fel­szá­mo­lá­sát. A hely­be­li­ek­től érte­sül­tünk, hogy a püs­pök meg­til­tot­ta a misé­zést a német­cser­nyei Szent József Szűz Mária Jegye­se temp­lom­ban, így a hívők csak heti egy alka­lom­mal tud­nak rózsa­fü­zér imát mon­da­ni temp­lo­muk­ban. A közös­ség élni aka­rá­sát hűen tük­rö­zi, hogy egy helyi civil szer­ve­zet­tel, a Szü­lő­föl­dünk Gyö­ke­rei Német Hagyo­mány­őr­ző Egye­sü­let­tel (Koreni Zaviča­ja) közö­sen a belg­rá­di érsek­hez for­dul­tak.

Párdány templomát is meg lehetne menteni

2014. augusz­tus 18-án adtunk hírt arról az öröm­te­li for­du­lat­ról, hogy egy hóna­pig tar­tó til­ta­ko­zást köve­tő­en meg­me­ne­kül­het­nek azok a toron­tá­li kato­li­kus temp­lo­mok, ame­lye­ket az egy­ház­me­gye bon­tás­ra jelölt. Külö­nö­sen Német­cser­nye, Módos és Pár­dány temp­lo­mai kerül­tek veszély­be, de úgy tud­juk, más isten­há­zák lerom­bo­lá­sa is napi­ren­den van. Szep­tem­ber 8-án jött az első gya­nút kel­tő hír: a dél­vi­dé­ki Magyar Szó cik­ke­zett arról, hogy még­is­csak lebont­ják a német­cser­nyei temp­lo­mot. Ebből a cikk­ből kide­rül, hogy a püs­pök még­sem tett le a temp­lom­rom­bo­lás­ról, hanem csak „mora­tó­ri­u­mot” ren­delt el: a bon­tá­si hatá­ro­za­tok tovább­ra is érvény­ben van­nak – és úgy lát­szik – ehhez az aka­rat is adott. “Saj­nos egyes temp­lo­mok, ame­lyek üre­sek, csak a régi idők­re emlé­kez­te­tő memen­tó­ként marad­nak meg, míg máso­kat – azért mert a járó­ke­lők­re néz­ve veszé­lye­sek – kény­te­le­nek leszünk eltá­vo­lí­ta­ni” – mond­ta el a püs­pök az újvi­dé­ki Dnev­nik szerb nyel­vű napi­lap­nak. A napok­ban készült inter­jú­ban Német Lász­ló konk­ré­tan neve­sí­ti a német­cser­nyei és a pár­dá­nyi temp­lo­mo­kat. Szak­em­be­rek sze­rint azon­ban az érin­tett épü­le­tek rossz műsza­ki álla­po­ta egyik eset­ben sem indo­kol­ja a rom­bo­lást.

A hívek számára a templom jelenti a megmaradást
A hívek szá­má­ra a temp­lom jelen­ti a meg­ma­ra­dást
Kép: Koreni Zaviča­ja / Szü­lő­föl­dünk Gyö­ke­rei egye­sü­let

Miköz­ben Német Lász­ló „elnép­te­le­ne­dő gyü­le­ke­ze­te­ket” említ, ezzel szem­ben min­de­nütt van több-keve­sebb, főként magyar anya­nyel­vű hívő. Német­cser­nyén pél­dá­ul még száz­hat­van magyar és tíz német lakik. A szent­mi­sé­ket har­minc-ötven fő láto­gat­ja, ami bár két­ség­te­le­nül nem fel­té­te­lez nagy közös­sé­get, koránt­sem a vég­stá­di­um jele. (Egy átla­gos Zala megyei falu­ban ennél is keve­seb­ben jár­nak misé­re.) Ennél izmo­sabb gyü­le­ke­ze­tek is sze­re­pel­tek ere­de­ti­leg a „feke­te­lis­tán”: noha a módo­si­ak száz­öt­ve­nen van­nak, az egy­ház­me­gye még­is lemon­dott temp­lo­muk­ról – és róluk. Igaz, itt egy­elő­re való­ban úgy tűnik, hogy elmúlt a bon­tá­si szán­dék, talán a temp­lom műem­lé­ki stá­tu­szá­nak köszön­he­tő­en. “Elha­gya­tott álla­pot­ban van a módo­si temp­lom is, de fon­tos kul­tu­rá­lis jelen­tő­ség­gel bír, ráadá­sul védett műem­lék­ről van szó, ezért nem köve­tel­jük a lerom­bo­lá­sát, annak elle­né­re, hogy a falu­ban nagyon kevés a kato­li­kus hívő” – nyi­lat­koz­ta Német Lász­ló a Dnev­nik napi­lap­nak.

Németcsernye Szent József temploma

A haj­da­ni Cser­nye (Toron­tál-Czer­nya) a Cse­ko­nics gró­fok zsom­bo­lyai ura­dal­má­nak egyik hely­sé­ge volt. Bár ere­de­ti­leg is egy tele­pü­lést alko­tott, köz­igaz­ga­tá­si­lag még­is két rész­ből állt: Rác­cser­nye szerb-német, Német­cser­nye német-magyar lakos­sá­gú volt. A kato­li­ku­sok első temp­lo­ma 1808-ban épült Német­cser­nyén, ennek helyé­re azon­ban – az ura­ság támo­ga­tá­sá­val – újat épí­tet­tek 1868-ban. A kora­ek­lek­ti­kus épü­let bár hiva­ta­lo­san nem műem­lék, szak­mai véle­mé­nyek sze­rint erre a cím­re min­den­kép­pen mél­tó len­ne. Azóta a tele­pü­lés köz­igaz­ga­tá­si ket­té­osz­tott­sá­ga meg­szűnt, ami zavart oko­zott a tele­pü­lés magyar neve körül (Szerb­cser­nye, Német­cser­nye néven egy­aránt sokan emle­ge­tik).

Torontálcsernye, Zsombolya és környéke
Toron­tál­cser­nye, Zsom­bo­lya és kör­nyé­ke

Az egyik szep­tem­ber végi vasár­nap tör­tént, hogy Német Lász­ló püs­pök – a temp­lom­rom­bo­lá­sok szor­gal­ma­zó­ja – vélet­len­sze­rű és meg­le­he­tő­sen barát­ság­ta­lan láto­ga­tást tett a német­cser­nyei temp­lom­ban. Való­ság­gal beron­tott és fél­be­sza­kí­tot­ta a szent­mi­sét, s miköz­ben a híve­ket szi­dal­maz­ta, fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy kato­li­kus fele­ke­zet­hez tar­to­zá­su­kat kereszt­le­ve­le­ik fel­mu­ta­tá­sá­val iga­zol­ják – tud­tuk meg a helyi­ek­től. Német Lász­ló becs­mér­lő­en beszélt arról az igye­ke­zet­ről, amit a hívek temp­lo­muk meg­men­té­se érde­ké­ben tanú­sí­ta­nak. A hely­zet ezt köve­tő­en mér­ge­se­dett el a közös­ség és a püs­pök között: a hívek levél­ben for­dul­tak Sta­nis­lav Hoče­var belg­rá­di érsek­hez, köz­ben­já­rá­sát kér­ve a temp­lom meg­ma­ra­dá­sá­ért. Ezt a püs­pök meg­döb­ben­tő ellen­lé­pé­se követ­te: úgy tud­juk, hogy betil­tot­ták a misé­zést Német­cser­nyén.

A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge érte­sü­lé­sei sze­rint a temp­lom­rom­bo­lá­sok elő­ké­szí­té­se már évek óta napi­ren­den van az egy­ház­me­gyé­ben. Ezzel függ­het össze az is, hogy a püs­pök koráb­ban a német­cser­nyei temp­lom több érté­kes beren­de­zé­si tár­gyát, így a feszü­le­tet, a temp­lom védő­szent­jé­nek szob­rát és érté­kes fest­mé­nye­it is elvi­tet­te. De nem csak Német­cser­nyé­ért kell aggód­nunk. Olyan híresz­te­lé­sek is elju­tot­tak hoz­zánk, hogy akár két szám­je­gyű is lehet azok­nak a régi temp­lo­mok­nak a szá­ma, ame­lye­ket az egy­ház­ve­ze­tés le kíván bon­ta­ni.

A hívek nem engednék templomukat lebontani
A hívek nem enged­nék temp­lo­mu­kat lebon­ta­ni
Kép: Koreni Zaviča­ja / Szü­lő­föl­dünk Gyö­ke­rei egye­sü­let

Egye­sü­le­tünk a “min­den magyar fele­lős min­den magya­rért” tétel alap­ján erköl­csi köte­les­sé­gé­nek tekin­ti, hogy a bán­sá­gi temp­lo­mok és gyü­le­ke­ze­tek sor­sá­val fog­lal­koz­zon. Ezért a közel­jö­vő­ben épí­té­sze­ti érték­fel­mé­rő láto­ga­tást fogunk ten­ni az egy­ház­me­gye terü­le­tén annak érde­ké­ben, hogy fel­de­rít­sük, mely temp­lo­mok kerül­tek veszély­be. Min­den érté­ket fény­ké­pe­sen és írá­so­san doku­men­tál­ni sze­ret­nénk. Az útról készí­ten­dő, a nyil­vá­nos­ság­nak is szánt jelen­tést – amely­ben javas­la­tot teszünk az egyes egy­há­zi épü­le­tek meg­óvá­sá­ra, műem­lék­ké nyil­vá­ní­tá­sá­ra és fenn­tart­ha­tó hasz­ná­la­tá­ra – meg fog­juk kül­de­ni a nagy­becs­ke­re­ki egy­ház­me­gyé­nek és a magyar kor­mány­nak is.

Szá­munk­ra döb­be­ne­tes azt lát­ni, ahogy egy lel­ki­pász­tor min­den követ meg­moz­gat annak érde­ké­ben, hogy nyá­já­tól meg­sza­ba­dul­has­son. Érté­kes műem­lé­kek, évszá­za­dos temp­lo­mok lát­hat­ják kárát a rom­bo­lás szel­le­mé­nek. Meg­győ­ző­dé­sünk, hogy egye­dül a nyil­vá­nos­ság ere­jé­vel tudunk hat­ni a körü­löt­tünk zaj­ló folya­ma­tok­ra. Ter­jesszük ezt az írást minél szé­le­sebb kör­ben, és vál­lal­junk szo­li­da­ri­tást a Bán­ság marok­nyi gyü­le­ke­ze­te­i­vel!

Magyar Patrióták Közössége © 2014. október 5.