A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge 2015. decem­ber 14-én saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó kere­té­ben mutat­ta be a bán­sá­gi magyar kato­li­kus temp­lo­mok hely­ze­té­ről készí­tett jelen­té­sét. A közel 70 olda­las doku­men­tum nem­csak a táj­egy­ség szer­bi­ai részén talál­ha­tó műem­lé­ki véde­lem­re mél­tó temp­lo­mok épí­té­sze­ti érté­ke­it mutat­ja be, hanem egy­ben kilenc tele­pü­lés hely­tör­té­ne­tét is fel­dol­goz­za. A mun­ka elsőd­le­ges cél­ja a még fel­lel­he­tő érté­kek doku­men­tá­lá­sa volt, ezen túl­me­nő­en a Pat­ri­ó­ták azt sze­ret­nék, ha a Bán­ság és a tanul­mány­ban bemu­ta­tott tele­pü­lé­sek ismer­teb­bek len­né­nek a magyar olva­só­kö­zön­ség előtt.

Mint isme­re­tes, 2014 nya­rán a nagy­becs­ke­re­ki püs­pök­ség kevés hívő által láto­ga­tott temp­lo­ma­i­nak bezá­rá­sá­ról és lebon­tá­sá­ról hozott dön­tést. Elsőd­le­ge­sen­Szerb­cser­nye, Pár­dány, Módos, Per­lasz, Klá­ri és Gala­go­nyás temp­lo­ma került veszély­be. A később nagy vissz­han­got kivál­tott dön­tés­re a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge hív­ta fel a figyel­met első­ként. Egye­sü­le­tünk sike­re­sen til­ta­ko­zott a temp­lom­rom­bo­lás ellen: a magyar állam fel­aján­lot­ta segít­sé­gét két temp­lom – Szerb­cser­nye és Pár­dány – meg­men­té­sé­hez. A leg­na­gyobb siker­nek azt tart­juk, hogy mos­ta­ná­ig egyet­len temp­lo­mot sem bon­tot­tak le.

A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót Hetz­mann Róbert, a Pat­ri­ó­ták elnö­ke tar­tot­ta, aki kiemel­te, hogy egy iga­zi civil mun­ka gyü­möl­cse szü­le­tett meg a mai napon. Köszö­ne­tet mon­dott a szer­kesz­tő­bi­zott­ság hét tag­já­nak, akik önkén­te­sen lát­ták el vál­lalt fel­ada­ta­i­kat, vala­mint azok­nak, akik az egye­sü­let mun­ká­ját a Bán­ság­ban segí­tet­ték. Több, mint ezer jó minő­sé­gű fény­kép készült hét veszély­be került temp­lom­ról. Az egye­sü­le­ti tagok és szak­ér­tők által elvég­zett műem­lék­be­já­rá­sok során bebi­zo­nyo­so­dott, hogy vala­mennyi temp­lom nem­csak szak­rá­lis tér, hanem egy­ben a magyar tör­té­ne­lem és kul­tú­ra érté­kes tár­gyi emlé­ke. Hetz­mann Róbert hang­sú­lyoz­ta: a most meg­je­len­te­tett tanul­mány három műem­lék­be­já­rás és egy­éves könyv­tá­ri kuta­tó­mun­ka ered­mé­nye.

Egye­sü­le­tünk ezzel lezár­ta 2014 nya­rán indí­tott kez­de­mé­nye­zé­sét, ám ez koránt­sem jelen­ti azt, hogy eztán ne kísér­nénk figye­lem­mel a bán­sá­gi temp­lo­mok sor­sát. Elnök­sé­günk dön­té­se értel­mé­ben mos­tan­tól éven­te leg­alább egy­szer fel­ke­res­sük a bán­sá­gi temp­lo­mo­kat, és ellen­őriz­zük álla­po­tu­kat. Hang­sú­lyoz­zuk, hogy jelen­leg egyik temp­lom sincs ment­he­tet­len álla­pot­ban, ezért egyet­len lehet­sé­ges meg­ol­dás azok meg­men­té­se lehet. Temp­lo­mot lerom­bol­ni, szak­rá­lis vagy tör­té­nel­mi épü­le­te­ket fel­ad­ni nem sza­bad, mind­ez meg­en­ged­he­tet­len pre­ce­denst jelen­te­ne a glo­ba­li­zá­ció nem­ze­ti hagyo­má­nyok és keresz­tény gyö­ke­rek sor­va­dá­sát ered­mé­nye­ző évszá­za­dá­ban.

A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón az egye­sü­let kép­vi­se­lői beszá­mol­tak a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge által indí­tott szór­vány­prog­ram ered­mé­nye­i­ről. Elhang­zott, hogy egye­sü­le­tünk össze­sen egy­mil­lió forint támo­ga­tást nyert el a Beth­len Gábor Alap­ke­ze­lő Zrt.-től. A for­rá­sok nem fedez­ték a tel­jes kiadá­so­kat, ezért a ter­vek közül Hunyad megyét kivet­tük, oda jövő­re ter­ve­zünk men­ni. Kuta­tó­út­ja­ink a négy nagy elsza­kí­tott magyar terü­le­tet, így Erdélyt, Fel­vi­dé­ket, Dél­vi­dé­ket és Kár­pát­al­ját érin­tet­ték. Fel­vi­dé­ken a tör­té­nel­mi Bars és Hont megyék­ben jár­tunk, Erdély­ben a Szi­lágy­sá­got és a Gyi­me­se­ket baran­gol­tuk be – mold­vai kite­kin­tés­sel, míg Dél­vi­dé­ken a Sze­rém­ség mel­lett a Bán­ság és kisebb rész­ben a Bács­ka is sze­re­pelt úti­cél­ja­ink között. Kár­pát­al­jai láto­ga­tá­sunk a Fel­ső-Tisza völ­gyé­re szo­rít­ko­zott (Ugo­csa, Mára­ma­ros, kisebb rész­ben Bereg).

Az álla­mi támo­ga­tást túl­nyo­mó­részt az úti­költ­sé­gek finan­szí­ro­zá­sá­ra for­dí­tot­tuk. Hono­rá­ri­um vagy mun­ka­bér kifi­ze­té­sé­re nem került sor, a tagok fel­ada­ta­i­kat önkén­te­sen lát­ták el. Az egyes utak­ról szá­mos örök­ség­tu­risz­ti­kai beszá­mo­ló, tanul­mány és cikk jelent meg. A pub­li­ká­ció még koránt­sem véges, ugyan­is a cik­kek egy része még készül. Egye­sü­le­tünk a meg­kez­dett kuta­tá­si mun­kát 2016-ban is foly­tat­ni sze­ret­né, és bízunk abban, hogy ismét sike­rül álla­mi for­rá­suk­hoz jut­nunk.

A bán­sá­gi temp­lo­mok­ról írt jelen­tés hon­la­punk­ról is letölt­he­tő, de később lesz lehe­tő­ség füzet­ben és CD-n való meg­vá­sár­lá­sá­ra is.

A jelentést itt töltheti le.

Magyar Patrióták Közössége © 2015. december 14.