Egye­sü­le­tünk tag­jai októ­ber 24-én és novem­ber 4-én fel­ke­res­ték a dél­vi­dé­ki Bán­ság szór­vány­fal­va­i­nak veszé­lyez­te­tett sor­sú kato­li­kus temp­lo­ma­it. A nagy­becs­ke­re­ki egy­ház­me­gye veze­té­se 2014-ben hatá­roz­ta el, hogy meg­vá­lik régi és kevés hívő­vel ren­del­ke­ző temp­lo­ma­i­tól úgy, hogy azo­kat lebont­ja. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge első­ként hív­ta fel a figyel­met a lesel­ke­dő veszély­re. Til­ta­ko­zá­sunk ered­mé­nyes­nek bizo­nyult, hiszen még egyet­len temp­lo­mot sem bon­tot­tak el, ket­tő fel­újí­tá­sá­ra pedig már meg­van a pénz is.

Hetzmann Róbert (elnök) nyilatkozik az MTV stábjának Szerbcsernyén
Hetz­mann Róbert (elnök) nyi­lat­ko­zik
az MTV stáb­já­nak Szerb­cser­nyén

Októ­ber 24-én, sze­rém­sé­gi kuta­tó­utunk része­ként kité­rőt tet­tünk a Dél-Bán­ság­ban, hogy pót­ló­lag elvé­gez­zük annak a két „bon­tás­lis­tán” sze­rep­lő hely­szín­nek a doku­men­tá­lá­sát, ame­lye­ket tavaly novem­ber­ben nem keres­tünk fel. Így elju­tot­tunk Ópá­vá­ra (Opo­vo) és Gala­go­nyás­ra (Glo­gonj) is. Ópá­ván nincs veszély­ben műem­lé­ki érték, ott egy mel­lék­épü­let lebon­tá­sa merült fel. Ezzel szem­ben Gala­go­nyá­son az 1841-ben épült Szent Anna-temp­lom került veszély­be, annak elle­né­re, hogy a szór­vány­ban ural­ko­dó viszo­nyok­hoz képest meg­le­he­tő­sen jó álla­pot­ban van. Itt a hívek szá­má­nak vészes csök­ke­né­se veze­tett majd­nem szo­mo­rú hely­zet­hez, ám úgy tűnik, hogy ez a temp­lom is meg­me­ne­kül. A vele szom­szé­dos plé­bá­ni­át és tel­két ugyan­ak­kor elad­ta az egy­ház egy szerb vevő­nek. Útba ejtet­tük a Duna-Tisza-össze­fo­lyás köze­lé­ben lévő Per­lasz kato­li­kus temp­lo­mát is, ahol saj­ná­lat­tal kel­lett meg­ál­la­pí­ta­nunk, hogy tavaly óta sem­mi biz­ta­tó sem tör­tént: a temp­lom és a plé­bá­nia álla­po­ta szem­mel lát­ha­tó­an rom­lik.

A galagonyási templom A szerbcsernyei templomból előkerült egy 1908-ban készült Magyarok Nagyasszonya-lobogó
A gala­go­nyá­si temp­lom
A szerb­cser­nyei temp­lom­ból
elő­ke­rült egy 1908-ban készült
Magya­rok Nagy­asszo­nya-lobo­gó

Novem­ber 4-én vil­lám­lá­to­ga­tást tet­tünk a három leg­is­mer­tebb hely­szí­nen, Német­cser­nyén, Pár­dány­ban és Módo­son. Német­cser­nyén a helyi magyar hívek­kel is talál­koz­tunk. Szo­mo­rú­an vet­tük tudo­má­sul, hogy a nagy­becs­ke­re­ki püs­pök uta­sí­tá­sá­ra tovább­ra sem lehet miséz­ni az 1808-ban emelt, 1868-ban átépí­tett temp­lom­ban. Nagy­ban ront­ja a közös­ség esé­lye­it, hogy emi­att a hívek elma­rad­nak a vasár­na­pi isten­tisz­te­le­ti alkal­mak­ról, mond­ván, „milyen mise az, ahol nincs pap.” Új infor­má­ció, hogy a temp­lom mögöt­ti gazos, bozó­tos hely nem más, mint a par­ti­zá­nok által 1944–45-ben bes­ti­á­li­san legyil­kolt német és magyar civi­lek tömeg­sír­ja. Ezt eddig a helyi­ek közül is keve­sen tud­ták, vagy ha tud­ták is, nem mer­tek róla beszél­ni. Ez a tény növe­li a mint­egy 150 hívő­vel bíró szerb­cser­nyei kato­li­kus temp­lom kegye­le­ti és tör­té­ne­ti jelen­tő­sé­gét. A püs­pök­ség a köz­fel­há­bo­ro­dás miatt az épü­let lebon­tá­sá­tól elállt, így a már koráb­ban beje­len­tett rész­le­ges fel­újí­tá­sa a magyar állam segít­sé­gé­vel remél­he­tő­leg leg­ké­sőbb tavasszal meg­kez­dő­dik.

Most derült ki: a temp­lom
mögöt­ti bozó­tos tömeg­sírt takar
A szerb­cser­nyei temp­lom­ban csak
kisebb elvál­to­zás követ­ke­zett be
Állapotfelmérés Párdányban
Álla­pot­fel­mé­rés Pár­dány­ban

Az 1804-ben fel­szen­telt pár­dá­nyi Nepo­mu­ki Szent János-temp­lo­mot a tava­lyi­hoz hason­ló álla­pot­ban talál­tuk. A tető­ze­tet a kri­ti­ku­sabb pon­to­kon a magyar­or­szá­gi Tele­ki Lász­ló Ala­pít­vány mun­ka­tár­sai meg­erő­sí­tet­ték, így a roha­mos pusz­tu­lást sike­rült meg­ál­lí­ta­ni. Itt már csak néhány kato­li­kus magyar csa­lád­ról beszél­he­tünk. A magyar állam a pár­dá­nyi temp­lom meg­men­té­sé­re is ígé­re­tet tett, így az állag­vé­del­mi beavat­ko­zá­sok­nak a közel­jö­vő­ben min­den­kép­pen meg kel­le­ne kez­dőd­ni­ük. Pár­dány­ban talál­koz­tunk a helyi közös­ség szerb veze­tő­jé­vel, vala­mint azok­kal a szerb nem­ze­ti­sé­gű civi­lek­kel, akik – bár orto­dox val­lá­sú­ak – szin­tén ellen­zik a temp­lom lerom­bo­lá­sát. Ígé­re­tet tet­tek arra, hogy min­den lehet­sé­ges admi­niszt­ra­tív esz­köz­zel meg fog­ják aka­dá­lyoz­ni az épü­let elpusz­tí­tá­sát.

A módosi templom
A módo­si temp­lom

Pár­dány után a Temes-par­ti Módos nagy­köz­sé­get keres­tük fel. Szo­mo­rú­an álla­pí­tot­tuk meg, hogy az 1911-ben épült neo­gó­ti­kus Nagy­bol­dog­asszony-temp­lom álla­po­ta tovább rom­lott. Noha a műem­lé­ki védel­met élve­ző épü­le­tet a lebon­tás köz­vet­len veszé­lye nem fenye­ge­ti, ám a kar­ban­tar­tás tel­jes hiá­nya könnyen vezet­het élet­ve­szé­lyes­sé válá­sá­hoz és ezál­tal a tel­jes pusz­tu­lás­hoz. A hit­éle­tet is sike­rült tel­jes mér­ték­ben fel­szá­mol­ni, noha a kato­li­ku­sok lélek­szá­ma még min­dig 300 körü­li. Egyet­len jó hírünk, hogy kike­rült a mint­egy 10%-ban magya­rok lak­ta falu hatá­rá­ba a két­nyel­vű hely­ség­név­táb­la, így már Módos­ra és nem csak Jaša Tomić-ra érke­zik a láto­ga­tó.

Bejár­tuk és doku­men­tál­tuk a tele­pü­lés kato­li­kus teme­tő­jét, ami­re tavaly nem futot­ta időnk­ből. A módo­si sír­kert is műem­lé­ki védel­met érde­mel­ne, ám a magyar és német csa­lá­dok régi érté­kes krip­tái, sír­obe­liszk­jei és kereszt­jei több­nyi­re gaz­dát­la­nul pusz­tul­nak. Leg­na­gyobb meg­le­pe­té­sünk­re főügyé­szi, plé­bá­no­si, köz­jegy­zői sír­em­lé­kek mel­lett meg­ta­lál­tuk az 1911-ben elha­lá­lo­zott Dr. Kiszely Kál­mán volt ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő sír­ját. Kiszely 1858-ban szü­le­tett a fel­vi­dé­ki Eper­je­sen, majd miu­tán Buda­pes­ten elvé­gez­te a jogot, 1889-től kezd­ve ügy­véd­ként Módo­son élt. 1906-ban a pár­dá­nyi válasz­tó­ke­rü­let kép­vi­se­lő­jé­vé válasz­tot­ták a füg­get­len­sé­gi és 48-as prog­ra­mot hir­de­tő ügy­vé­det. A par­la­ment­ben a víz­ügyi bizott­ság­ban tevé­keny­ke­dett. Sír­ján ma nem virág, hanem bozót nő, de a pom­pás grá­nit sír­kő még ellen­áll az idők kihí­vá­sa­i­nak. Külö­nös aján­dék szá­munk­ra min­den ilyen várat­lan talál­ko­zás múl­tunk egy-egy tel­je­sen fele­dés­be merült sze­mé­lyi­sé­gé­vel.

Dr. Kiszely Kálmán sírja
Dr. Kiszely Kál­mán sír­ja

Őszin­tén remél­jük, hogy a szór­vány magyar (vagy magyar vonat­ko­zá­sú) temp­lo­mai nem fog­nak elpusz­tul­ni az önkén­tes lemon­dás jegyé­ben. Ha ez tör­tén­ne, jelen­lé­tünk­nek írmag­ja sem marad­na egy olyan vidé­ken, amely koráb­ban szo­ro­san hoz­zánk tar­to­zott, s ma is tágabb érte­lem­ben szü­lő­föl­dünk. A magyar állam beje­len­tett intéz­ke­dé­sei – a szerb­cser­nyei és pár­dá­nyi temp­lo­mok rész­le­ges fel­újí­tá­sá­nak támo­ga­tá­sa – kez­det­nek jók, de foly­ta­tás nél­kül nem elég­sé­ge­sek. A püs­pök­ség hoz­zá­ál­lá­sa azon­ban még min­dig nem meg­nyug­ta­tó: a „bon­tás­lis­tán” sze­rep­lő temp­lo­mok­ban tovább­ra sem enge­dik a papo­kat miséz­ni, a temp­lom­men­tő civi­lek­kel való együtt­mű­kö­dés­től pedig tel­je­sen elzár­kóz­nak. A módo­si temp­lom­ba pél­dá­ul azért nem sike­rült bejut­nunk, mert a püs­pök­ség a Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­gét és tag­ja­it kitil­tot­ta az egy­ház­me­gye temp­lo­ma­i­ból, a gond­nok pedig nem mert szem­be­men­ni a köz­pon­ti uta­sí­tás­sal.

Mi a magunk részé­ről tovább­ra is figye­lem­mel fog­juk kísér­ni a bán­sá­gi temp­lo­mok sor­sát. Elha­tá­roz­tuk, hogy mos­tan­tól éven­te fel­ke­res­sük a leg­in­kább veszé­lyez­te­tett temp­lo­mo­kat, hogy köz­vet­le­nül ellen­őriz­hes­sük álla­po­tu­kat, és együtt­mű­köd­hes­sünk a hely­ben küz­dő közös­sé­gek­kel. Tisz­tá­ban vagyunk azzal, hogy a nyil­vá­nos­ság bizo­nyos szin­tű védel­met jelent­het szá­muk­ra, ezért hon­la­pun­kon nyil­vá­nos­sá és elér­he­tő­vé tet­tük vala­mennyi „bon­tás­lis­ta” által érin­tett isten­há­za fény­ké­pes doku­men­tá­cióját. A Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge min­den fóru­mon azért fog küz­de­ni, hogy Magyar­or­szág alkot­má­nyos köte­le­zett­sé­ge­it tel­je­sít­ve, fele­lős­sé­get visel­jen a szór­vány­ban lévő temp­lo­mok iránt.

Pillanatkép a módosi temetőből
Pil­la­nat­kép a módo­si teme­tő­ből

További képek

   
Vil­lám­lá­to­ga­tás a
szerb­cser­nyei temp­lom­ban
2015. novem­ber
Módo­si temp­lom és teme­tő
2015. novem­ber
Vil­lám­lá­to­ga­tás a
pár­dá­nyi temp­lom­ban
2015. novem­ber

Hetzmann Róbert
Fényképek: Izing Máté
Magyar Patrióták Közössége
© 2015. november 9.